Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Jazykové vzdělávání

Mezipředmětové vazby

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, jazykové vzdělávání, společenskovědní vzdělávání  

 

10. Jazykové vzdělávání - pohled od kulatého stolu

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání  

 

„ZOUBKY JAKO PERLIČKY“ – edukačně jazykový projekt realizovaný školitelkami – žákyněmi SZŠ

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, jazykové vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Goethe – Erlkönig

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; žákovský projekt  

 

Berlin entdecken

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; žákovský projekt  

 

Bravo, Mädchen, National Geographic… školní časopis

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; žákovský projekt  

 

A Virtual Visitor to My City/Country (Virtuální návštěvník v mém městě/zemi)

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma. Občan v demokratické společnosti  

 

Návody v anglickém jazyce

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce  

 

Žádost o místo

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce  

 

Neříkejme žákům, co neumí: Žáci vytvářejí inzeráty s nabídkou toho, co umí

Příklad dobré praxe; témata: Vyučovací metody, jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce  

 

Biodiverzita

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

 

Mediální výchova tvořivě: Tvorba příspěvků do regionálního tisku

Příklad dobré praxe; témata: Společenskovědní vzdělávání, jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Úvod k mediální výchově: Učební list k hodinám českého jazyka (k učivu tvoření slov, význam slov)

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Využití metod RWCT ve výuce větné skladby češtiny

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání  

 

Hudba a tradice v Evropě – Projekt Partnerství škol

Příklad dobré praxe; témata: Spolupráce se sociálními partnery, jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Dva slovanské jazyky v evropském společenství – Projekt na podporu multikulturního poznávání

Příklad dobré praxe; témata: Spolupráce se sociálními partnery, jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Vaříme po evropsku – projektový den k Evropskému dni jazyků

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Jak se neučit, ale naučit - Žákovský projekt NEANA

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; žákovský projekt  

 

Jak mluvit tak, aby nám druzí rozuměli

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání  

 

NATURE FOREVER - STEP BY STEP

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky