Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Časté dotazy

kurikulum_S.jpg Časté dotazy vycházejí z dotazů ředitelů škol, koordinátorů tvorby ŠVP a dalších učitelů, které dostáváme. Chceme tak pomoci odborným školám při zpracování školních vzdělávacích programů podle rámcových vzdělávacích programů.  

 ImageNevíte-li si při tvorbě ŠVP rady a máte dotaz, na který jste nenašli odpověď ani v RVP ani v metodice tvorby ŠVP, kontaktujte nás na e-mailové adrese kurikulum@nuov_cz a my se vám pokusíme pomoci. Můžete se obrátit i na regionální konzultační centra v krajích.
Jaké otázky škol řeší konzultační centra?

Poradna pro školy

ImageKde získáme metodiku tvorby ŠVP pro praktickou školu?

Od 1. září 2010 začalo dvouleté období tvorby ŠVP na praktických školách jednoletých a praktických školách dvouletých (PRŠ1, PRŠ2); příslušné vydané RVP najdete na www.vuppraha.cz .

V souladu s § 185 odst. 1 zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů bude na všech praktických školách zahájena výuka podle zpracovaných ŠVP od 1. září 2012 počínaje prvním ročníkem.

Vzdělávací obsah RVP PRŠ 1 a PRŠ 2  navazuje na základní vzdělávání žáků v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, především pro žáky s mentálním postižením. Vzhledem k celkovému menšímu počtu PRŠ  nebude vypracován manuál k tvorbě ŠVP.

Struktura ŠVP a postup zpracování je shodná se strukturou ŠVP na základních školách, s čímž má většina PRŠ již zkušenosti. Při tvorbě ŠVP se mohou pedagogové se svými dotazy obrátit na konzultační centrum VÚP nebo využít diskuzi na Metodickém portále rvp.cz.

Na Metodickém portále budou také zveřejňovány jednotlivé části ŠVP, které zpracovalo pod vedením VÚP 14 PRŠ (7 jednoletých a 7 dvouletých).

Image Musí být učební praxe hodnocena známkou na vysvědčení jako samostatný předmět? Pokud ano, musí být rozpracována v ŠVP do podrobné tabulky jako ostatní předměty?

Ano, tato praxe je hodnocena na vysvědčení. Ano, musí být zahrnuta do učebního plánu (pokud by byla v blocích, tak je třeba uvést tuto informaci v poznámkách) a samozřejmě udělat pro ni učební osnovu (jako pro každý jiný předmět).

Image Podle rámcového vzdělávacího programu by měli mít studenti v jednom z ročníků tzv. učební praxi v rozsahu 6 týdenních hodin (pokud tomu dobře rozumíme). Nemůže tuto učební praxi nahradit 14 dní souvislé praxe (třeba i v každém pololetí) tak, jako jsme to měli doposud?

RVP neříká, že praxe musí být 6 hodin v jednom ročníku – může, ale také ji lze rozdělit do dvou ročníků. RVP k tomuto oboru praví: Str. 58 …“7. Do ŠVP musí být zařazena odborná praxe v minimálním rozsahu 4 týdny za celou dobu vzdělávání. Odborná praxe se organizuje v souladu s platnými právními předpisy. Kromě toho zařadí škola učební praxi, a to v minimálním rozsahu 6 týdenních vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání.“

ImageJe možné vypracovat školní vzdělávací program společný pro několik oborů? Protože se snižuje počet žáků, kteří se hlásí ke studiu v jednotlivých oborech, musíme často ve výuce spojovat žáky z různých tříd. Chtěli bychom proto vypracovat společný ŠVP.

Tento postup možný není. Pro každý obor vzdělání musí být vypracován samostatný školní vzdělávací program (ŠVP). Vyplývá to ze školského zákona (§3 odst. 2 a §5 odst. 1), podle kterého se pro každý obor vzdělání vydává samostatný rámcový vzdělávací program. ŠVP musí být s příslušným RVP v souladu. Problém s malým počtem žáků v různých oborech vzdělání lze ve ŠVP řešit na úrovni učebních plánů. Učební plány zpracujeme tak, aby bylo možné organizovat společnou výuku některých vyučovacích předmětů, např. - nejčastěji všeobecně vzdělávacích předmětů, popřípadě i základních odborných teoretických předmětů nebo jejich částí u příbuzných oborů, např. učivo základů strojírenské výroby ve strojírenských oborech. Ovšem i v takové případě je třeba dbát na to, aby učební plány a zejména učební osnovy  „spojených“ vyučovacích předmětů byly v souladu s požadavky jednotlivých RVP.

Uvedené problémy lze řešit také pomocí vzdělávacích modulů, které využijeme buď pro konstrukci celého ŠVP, nebo pouze pro určitou část vzdělávacího obsahu, nejlépe pro odbornou výuku, neboť moduly umožňují vhodně propojovat teorii s nácvikem praktických dovedností a pružně organizovat vyučovací proces. Dobré zkušenosti s  využitím modulů pouze pro odborné vyučování mají v ISŠ automobilní v Brně. Informace o konstrukci modulových vzdělávacích programů najdete v Metodice tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU (NÚOV. Praha, 2007, 2008).

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky