Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Dva slovanské jazyky v evropském společenství – Projekt na podporu multikulturního poznávání

Příklad dobré praxe; témata: Spolupráce se sociálními partnery, jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

Autorka: Mgr. Radmila Janoušková

Škola: Střední zemědělská škola Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22 Lanškroun

 

Klíčová slova

jazykový výukový program, mezikulturní dialog, multikulturní výchova, partnerství škol, slovanské jazyky, trojjazyčný slovník, výměnné pobyty

 

Stručná anotace

Jedná se o jazykový projekt v rámci programu Comenius – Partnerství škol, který byl zaměřen na mezikulturní dialog. Tematicky byl zaměřen na Bulharsko. Žáci poznávali jazyk, kulturu a tradice země stejné jazykové skupiny, zúčastnili se oslav svátků s lidovými tradicemi, vyráběli typické drobné dárky, učili se národní folkové tance. Získávali informace o kulturních událostech a tradicích země, které překládali do angličtiny, zpracovali do tištěných brožur a elektronické prezentace. Žáci tak poznali další slovanský jazyk, jeho podobu i odlišnosti; učili se frázím a slovní zásobě. Výstupem projektu je jazykový výukový program a trojjazyčný obrázkový slovník s výslovností v tištěné i elektronické podobě. Projekt byl oceněný jazykovou cenou Label 2008 v Bulharsku.

 

Kontext

Cílovou skupinou byli čeští žáci druhého ročníku střední zemědělské školy, studující ekonomický obor Podnikání a služby, ve věku 17–18 let a bulharští žáci stejného věku zaměření na všeobecné vzdělání. Střední zemědělská škola v Lanškrouně leží v Pardubickém kraji. Na této střední škole studuje 340 žáků buď zemědělský obor se specializací na chov koní a jezdectví, agroturistiku a zemědělský provoz, nebo ekonomický obor Podnikání a služby, který svým obsahem vzdělávání odpovídá obchodním akademiím. Partnerskou institucí byla bulharská Střední škola Dimitara Taleva v Dobriči (severovýchodní Bulharsko). Škola je zaměřena na všeobecné vzdělávání žáků od počátku povinné školní docházky až po vstup žáků na vysokou školu či do zaměstnání.

Jde o pro nás neobvyklou návaznost a propojení povinné školní docházky se středním stupněm vzdělávání až po jeho praktické ukončení. Mohli jsme tu proto potkat žáky velice rozdílných věkových skupin. Projektu se zúčastnil tým žáků stejné věkové skupiny, tj. ve věku 17 až 18 let.

Projekt byl zaměřený na slovanské jazyky, které nepatří v Evropě k těm nejběžnějším – bulharštinu a češtinu. Mimo práce na trojjazyčném slovníku měli žáci 20 hodin výuky bulharštiny, kdy využívali učebnici bulharštiny, ale i „učebnice“ vlastní výroby. Důležitou součástí projektu byly i výměnné pobyty žáků.

 

Cíle

V dnešní době, kdy stále vzrůstá potřeba vzdělávání a ovládání cizích jazyků, máme mnohem více příležitostí k jejich osvojení. Ale přesto se stále setkáváme s nedostatkem jazykových kompetencí, které žákům brání v plnohodnotné komunikaci. Osvojení cizího jazyka jim pomáhá k lepšímu vzájemnému pochopení a překonání kulturních rozdílů. Tento jazykový projekt vedl žáky mimo jiné i k:

  • zaměření pozornosti na mateřský jazyk a jeho porovnávání s méně běžnými slovanskými jazyky (bulharština a čeština);
  • osvojení si základních a každodenních frází ve dvou cizích jazycích (angličtina, bulharština/čeština);
  • odbourání jazykové bariéry a snadnější komunikaci žáků i učitelů;
  • vytvoření jazykového programu pro studium základních výrazů a slovní zásoby v bulharštině a češtině včetně výslovnosti pro začátečníky (přes pracovní anglický jazyk);
  • vytvoření trojjazyčného obrázkového slovníku s výslovností v tištěné i elektronické podobě a dalších výstupů projektu (album, prezentace, kalendář, soubor frází a dialogy, bulletin).

 

Realizace

Prvním realizačním krokem bylo zveřejnění informací o základních cílech a prioritách projektu v místních a regionálních listech, na internetových stránkách. Žáci, učitelé a partneři byli na společných schůzkách a prostřednictvím nástěnek informováni o plánovaných aktivitách projektu.

Samotné realizaci projektu (1. srpna 2006 až 31. července 2007) předcházela partnerská schůzka, která se uskutečnila v Bulharsku v říjnu 2006, kdy byly vybrány náměty a naplánovány aktivity pro výměnné pobyty v obou partnerských zemích včetně termínů a podmínek pobytů.

Na začátku školního roku 2006 byl vytvořen tým žáků a učitelů, kteří se zapojili do projektové práce. Žáci pomáhali s výběrem slov, obrázků, přípravou nástěnek, výstavek, vyhledávání materiálů týkajících se tradic a kultury země partnerského týmu. Práce byla zahájena registrací ve virtuálním prostoru, aby byla umožněna vzájemná komunikace (využíván byl e-mail, chat, blog, nástěnka, fórum).

V hodinách angličtiny a ICT pak probíhala příprava alba všech účastníků, ve kterém žáci prezentovali sebe a své zájmy v anglickém jazyce. Doplnili jej fotografiemi a zaslali partnerské organizaci. Žáci se tak mohli poznat ještě před výměnnými návštěvami. Další kontakty mezi žáky a učiteli probíhaly přes internet a v hodinách informatiky či angličtiny, a to minimálně jednou za měsíc. Výměny informací probíhaly i průběžně, žáci si zasílali pozdravy, vánoční pohledy a vlastnoručně vyrobené malé suvenýry týkající se různých svátků.

Základní komunikace probíhala v anglickém jazyce, postupně i v jazycích projektu (bulharštině, češtině), kdy si žáci posílali mini dialogy týkající se každodenního a školního života vytvořené v hodinách angličtiny a přeložené do bulharštiny. Během návštěvy v Bulharsku naopak měli možnost předvést aktivně dialogy v jazyce svých přátel.

Žáci pomáhali s výběrem textů, přípravou nástěnek, pořádali výstavy, sbírali informace a materiály o životě, tradicích, kulturních a historických památkách obou zemí. Souhrn těchto informací byl přeložen do angličtiny, aby mohla být vytvořena elektronická prezentace a brožura o oslavách Vánoc, Nového roku a Velikonoc v obou zemích.

Partnerská škola připravila kalendář Comenius 2007, do něhož žáci vybrali nejzajímavější fotografie ze života partnerských měst a škol.

Nejdůležitějším úkolem projektu byla tvorba trojjazyčného obrázkového slovníku, která probíhala v hodinách ICT, angličtiny, ale i mimo ně. Žáci vybrali obrázky a tematické okruhy, nahráli výslovnost ve třech potřebných jazycích k výrazům každodenního života, např. rodina, dům, škola apod. Během tvorby tohoto programu byla nutná komunikace mezi oběma týmy, aby mohla práce úspěšně probíhat a být ukončena. K tomu žáci využívali hlavně virtuální prostor E-twinning. Byly vytvořeny jak verze tištěná, tak i elektronická. Informace o průběhu celé práce byly zveřejňovány jak v regionálním tisku, tak na webových stránkách školy, výstupy pak nabídnuty veřejnosti během akcí školy.

Výměnné návštěvy

Na konci dubna a počátkem května 2007 navštívilo 20 bulharských studentů s ředitelem školy a třemi učiteli Lanškroun. Městský úřad oficiálně přivítal bulharské hosty a poskytl jim informační materiál o městě a našem regionu. V české škole si hosté prohlédli její technické vybavení, účastnili se vyučování v hodinách angličtiny a jezdectví; vyměnili si materiály a bulletiny s českými studenty, předvedli si vzájemně prezentace v PowerPointu, zhodnotili klady a zápory dosavadní práce a vnesli do projektu nové myšlenky a nápady. Bulharští žáci také navštívili a obdivovali lidové umění, historické a kulturní památky České republiky včetně Prahy, účastnili se „pálení čarodějnic“ a oslav Majáles v Lanškrouně. Byla uspořádána soutěž „Znáš dobře zemi svých partnerů?“ zaměřená na obě země.

V červnu 2007 navštívilo 24 českých studentů a čtyři učitelé bulharskou Dobrič. Učitelé a žáci se seznámili s partnerskou školou, zúčastnili se hodin angličtiny a ICT, zhlédli multimediální prezentaci vytvořenou bulharskými studenty. Bulharští žáci připravili pro český tým prohlídku památek města a jeho regionu. Čeští žáci se během pobytu od svých bulharských přátel učili základům bulharštiny.

 

Výsledky

Stěžejní výstupy projektu:

  • trojjazyčný Obrázkový slovník v tištěné i elektronické verzi (finální produkt);
  • softwarový výukový program k učení se základních slov a frází dvou slovanských jazyků;
  • album a bulletin obsahující obrazový a tištěný materiál z výměnných pobytů a o reáliích obou zemí;
  • kalendář Comenius 2007.

Přínos projektu:

Projekt významně přispěl ke zvýšení zájmu žáků o studium cizích jazyků a k multikulturní výchově žáků, neboť byl součástí výuky řady předmětů: angličtiny, ICT, dějepisu, občanské nauky, zeměpisu. Žáci poznali praktickou využitelnost znalosti cizích jazyků a prostředků ICT a měli možnost osobně se seznámit s jazykově příbuznou, leč pro ně méně známou kulturní oblastí.

Žáci se naučili týmové práci, vzájemné toleranci a schopnosti přizpůsobit se jiné kultuře bez zbytečných bariér. Neformálním způsobem si prohloubili své kulturní, geografické a historické znalosti a dovednost pracovat s informacemi.

Finální produkty – trojjazyčný obrázkový slovník a výukový program byly využívány i jinými třídami a v mimoškolních aktivitách.

 

Použitá literatura a zdroje

https://www.szes-la.cz

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky