Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Vaříme po evropsku – projektový den k Evropskému dni jazyků

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

Autorka: Ing. Jarmila Zábranská

Škola: Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, 258 01 Vlašim

 

Klíčová slova

cizí jazyky, Evropský den jazyků, klíčové kompetence, mezipředmětové vztahy, prezentace projektu, projektový den, průřezové téma, reálie, týmová práce

 

Stručná anotace

Příspěvek seznamuje se žákovským projektem zaměřeným na multikulturní výchovu a podporu výuky cizích jazyků. Do projektu jsou zapojeni žáci všech oborů a tříd. Každá třída má za úkol připravit prezentaci vybrané země EU podle předem daných kritérií. Třída si zvolí 4 zástupce, kteří budou v „Evropský den jazyků“ veřejně před ostatními žáky školy prezentovat danou zemi v jednom cizím jazyce z nabídky anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk.

Základem je týmová práce třídy, při které je kladen důraz na samostatnost, jazykové znalosti, klíčové kompetence a na znalosti ICT. Součástí hodnocení je i celková úroveň prezentace vybrané země s důrazem na jazykové znalosti, estetiku a vystupování žáků.

 

Kontext

Projekt je realizován v rámci celé školy (12 tříd) ve všech zaměřeních oboru Obchodní akademie – Ekonomika a podnikání, Evropský hospodářský asistent a Cestovní ruch i v oboru Ekonomické lyceum. Žáci musí být schopni spolupráce, která vyústí v týmovou práci třídy a předvedení výsledků projektu pomocí prostředků ICT v prostoru tělocvičny školy. Využívají klíčových kompetencí, převážně z oblasti všeobecných předmětů (jazyky, geografie, dějepis, občanská nauka), se kterými je projekt úzce spojen. Žáci pracují samostatně mimo vyučování na základě zadaného tématu v období cca 14 dnů, které mají na celkovou přípravu včetně prezentace. Vlastní prezentace tříd trvá 10–15 minut.

 

Cíle

Cílem projektu zaměřeného na Evropský den jazyků je představit vybranou členskou zemi EU v cizím jazyce formou veřejné prezentace, s důrazem na zadané téma, kterým letos byla gastronomie. Snaha o dodržení jazykové a stylistické normy, odborné terminologie, originality, kultury projevu a chování je přirozenou součástí prezentace projektu a kritérií pro hodnocení pořadí týmů.

 

Realizace

Projektový den byl realizován 26. 9. 2010, na který připadá oslava Evropského dne jazyků. Naši žáci měli za úkol vybrat si členskou zemi EU a představit ji i její gastronomické a kulinářské speciality. Projekt dostal název „Vaření po evropsku“, jelikož nám tato forma prezentace přišla v naší škole neobvyklá a zajímavá.

Žáci mají na vytvoření stánku, přípravu prezentace, výběr a vyhotovení pokrmu přibližně 14 dní. Hodnotí se podle kritérií: vzhled stánku, prezentace zvolené země, úprava tabule (zda bylo celé menu – tedy předkrm, hlavní chod, dezert, nápoj), jazyková úroveň prezentace, recept, název pokrmu v originálním jazyce, kostýmy, originalita apod. Celá prezentace probíhá v cizím jazyce. Žáci mají na výběr anglický, německý nebo francouzský jazyk (jazyky, které se na škole vyučují jako 1. cizí jazyk).

Každý žák má nějaký úkol a určitý díl odpovědnosti na výsledku (např. uvaření vybraného pokrmu, příprava prezentace v PowerPointu, výzdoba stánku, nakreslení map, výběr a sehnání kostýmů).

Vyučující jazyka a třídní učitel vystupují po celou dobu zpracovávání úkolu v roli konzultanta. Důraz je kladem na využití všeobecných, odborných jazykových znalostí a dovedností žáků, zvládnutí klíčových kompetencí v předmětech s prezentací bezprostředně souvisejících (cizí jazyky – anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, občanská nauka, zeměpis, dějepis, estetika – realizována v rámci literatury, informační a komunikační technologie), estetické cítění žáků, uvědomění si role občana v demokratické společnosti, integraci a kooperaci.

 

Tímto projektem jsou ověřovány klíčové dovednosti žáků rozvíjené nebo osvojené převážně v předmětech:

  • Cizí jazyky (angličtina, němčina, francouzština): žáci by měli být schopni formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, vyjadřovat se jazykově správně, dbát na stylistické normy a kulturu projevu. Žáci by se také měli velmi dobře orientovat v reáliích zvolené země, osvojit si odbornou terminologii týkající se gastronomie a stolničení tak, aby byli schopni představit jednotlivé pokrmy i jejich recept a postup přípravy, případně také informovat, kdy a při jakých příležitostech se daný pokrm podává.
  • Občanská nauka: žáci prostřednictvím tohoto předmětu mohli uplatnit široké spektrum klíčových dovedností. Především se jednalo o dovednost komunikace a spolupráce (týmová práce je jednou z podmínek úspěšné prezentace), práce s informacemi a jejich kritické zhodnocení. Na žácích je při prezentaci požadována diskuse, navrhování a obhajování svých názorů a postojů, respektování názorů druhých, vyhodnocování dosažených výsledků. Cílem je uvědomit si důležitost a zásady týmové práce, důležitost mezilidských vztahů a zásad demokratické společnosti.

Specifikou tohoto projektu je zaměření se na členské země EU, a proto je pro žáky nezbytně nutné mít i celkové povědomí o historii EU, jejích členských zemích, institucích, měně a současném dění. Ke klíčovým kompetencím zde patří orientace v této problematice, umět najít potřebné informace na internetu a kriticky je vyhodnotit (některé proměnné, jako např. počet členských zemí či jednotliví komisaři). Žáci znají internetové stránky, na kterých získají potřebné informace.

  • Zeměpis: žáci se orientují v základních zeměpisných údajích zvolené země EU, znají její polohu, podnebí, vodstvo, pohoří, hlavní město i jiná důležitá města a místa, orientují se ve složení obyvatel, znají společenské i náboženské pozadí zvolené kultury. I tyto znalosti jsou důležité k vytváření si představ o ostatních národech, přispívají k vytváření příznivých mezilidských vztahů a snaží se o nepodléhání stereotypům a předsudkům vůči jiným národnostem.
  • Estetika (v rámci výuky literatury): prostupuje celým projektem, přesto však zůstává jakoby v pozadí, i když hraje důležitou roli při výsledné prezentaci. Žáci úspěšně používají své vědomosti o celkové kultivaci člověka – zvládají kultivovaný jazykový projev i vystupování, jsou upraveni a oblečeni (v tradičních krojích či kostýmech, které ihned vyvolají patřičné povědomí o zvolené zemi – britské školní uniformy, černý oblek, kravaty a černé sluneční brýle odkazující na italskou mafii apod.).

Žáci si prostřednictvím tohoto tématu uvědomují vztah k materiálním a duchovním hodnotám obyvatel zvolených zemí, uvědomují si jejich kulturní hodnoty a postoje s cílem uvědomění si našich českých hodnot a postojů, uvědomění si odlišností jednotlivých kultur a jejich vzájemné tolerance.

Estetické vzdělání také prohlubuje jazykové znalosti a kultivuje jazykový projev žáků, který je vzhledem k prezentaci nezbytný. Žáci prokáží i esteticky tvořivé dovednosti, neboť připraví svůj stánek k prezentaci tak, že je zřejmé, kterou zemi reprezentují. Toho mohou dosáhnout i využitím map, vlajek, národních barev, motta (např. liberté, égalité, fraternité), kroji či kostýmy, typickými ikonami (např. tulipánová výzdoba, fotbalové míče atd.).

  • Informační a komunikační technologie: žáci dokáží, že dobře ovládají práci se standardním aplikačním programovým vybavením počítače, které využívají především k výrobě multimediální prezentace v PowerPointu.

Je na žácích, jaký postup a variantu vyberou, je ponechán prostor pro navrhnutí vlastního řešení, následné skupinové projednání a práci v týmu. Žáci se učí a v praxi uplatňují přijímání a následné odpovědné plnění svěřeného úkolu pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností.

Práce s internetem, jakožto zdrojem informací, patřila také ke klíčovým dovednostem a využití průřezového tématu ŠVP. Nejen vyhledávání potřebných informací, ale i jejich kritické vyhodnocení je součástí úspěšné prezentace.

Celým projektem se prolíná důležité průřezové téma, které najdeme v osnovách všech vyučovaných předmětů, které s projektem bezprostředně souvisí. Jde o průřezové téma Občan v demokratické společnosti, které se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnot, které jsou potřebné pro fungování demokracie.

Slušné vystupování žáků v průběhu prezentace, jejich kultivovaný projev a celkový vzhled stánku svědčí o tom, že si jsou těchto hodnot vědomi. Prokazují i další klíčové kompetence – komunikativní a personální, řešení problému a práce s informacemi, které jsou v této oblasti také velice významné. Žáci během prezentace prokazují vhodnou míru sebevědomí, odpovědnosti a morálního úsudku, dovedou se orientovat v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit.

Výsledek projektu je prezentován vybranými zástupci žáků tříd na „projektovém dni“ ostatním třídám. Na hodnocení a určení pořadí týmů se podílí komise složená z vybraných žáků jednotlivých tříd a vybraných vyučujících jazyků a všeobecných předmětů. Hodnotí se podle stupnice bodového ohodnocení, která zahrnuje předem zadaná kritéria, jež jsou žákům sdělena při zadávání tématu a cíle projektu.

 

Výsledky

Projektový den splňuje cíle ŠVP – ověření týmové práce žáků, klíčových kompetencí, poznání různých kultur členských zemí EU, aplikaci průřezových témat a jazykových dovedností v praxi. Výstupem z projektového dne je prezentace žáků na CD-ROM, školní nástěnka s vyhodnocením pořadí tříd, fotogalerie veřejně přístupná na webových stránkách školy.

 

Nutné pomůcky a prostředky

Notebook, data-projektor, prostor pro umístění stánků (tělocvična), vybavení stánků (stoly, židle, nástěnky), cizojazyčné slovníky, vlaječky států, popisky, potraviny a nápoje, kostýmy

 

Použitá literatura a zdroje

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Vlašim

Internet (informace o zemích EU)

Publikace o zemích EU

Vlastní zkušenosti žáků

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky