Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Návody v anglickém jazyce

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce  

Autor: PhDr. Zdenka Machačová

Škola: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov

 

Aplikovaná průřezová témata:

Hlavní: Člověk a svět práce

Vedlejší: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

Příspěvek se věnuje analýze psaných návodů v angličtině, jakož i vytváření vlastních, relativně samostatných návodů k činnostem.

Prostřednictvím těchto aktivit byly rozvíjeny klíčové kompetence personální a sociální, kompetence ke komunikaci, k týmové spolupráci a k řešení problémů a rovněž kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi.

 

Cíle (výsledky vzdělávání):

Žák

-          porovná formu, styl a jazyk návodů psaných v rámci formálních i neformálních útvarů;

-          využívá správně rozkazovací způsob, přítomný čas prostý i budoucí čas jako hlavní gramatické prostředky sloužící k vyjádření postupů práce;

-          vybírá při psaní návodů výstižná slovesa a předložky vyjadřujících prostorové i časové vztahy.

 

Vyučovací předmět: anglický jazyk

 

Obor vzdělání a ročník: Aktivity byly realizovány ve 4. ročníku v oboru obchodní akademie, ale lze je doporučit pro všechny obory vzdělání.

 

Realizace

Aktivita 1: Brainstorming. Žáci ve skupinách dostali za úkol diskutovat o návodech – kdy naposledy se setkali s návodem, v jaké formě, v jakých typech situací se člověk setkává s návody, jaká kritéria má dobrý a instruktivní návod splňovat. Své závěry vyplňovali do předložené tabulky. Poté v rámci celé třídy pod vedením vyučující tyto závěry porovnávali a zpřesňovali.

 

Aktivita 2: Brainwriting. V této části hodiny žáci individuálně psali krátký, jednoduchý návod, jak se něco dělá – např. jak uvařit kávu nebo čaj, jak správně zapnout nebo vypnout počítač apod. Pak si v práci ve dvojicích ověřovali, jak jasné, srozumitelné a jednoznačné jejich návody jsou. Vyučující jejich práci monitorovala a na závěr této aktivity byli autoři nejlepších instrukcí vyzváni, aby je přečetli pro celou skupinu žáků.

 

Aktivita 3: Žáci dostali dvojici návodů – jeden z návodu k obsluze kávovaru, druhý ze soukromého dopisu, obsahující instrukce k obsluze DVD přehrávače. Ve dvojicích měli vytknout základní rozdíly mezi oběma texty. Pak jeden ze dvojice měl za úkol napsat soukromý dopis s návodem, jak používat kávovar, druhý pak instrukce k obsluze DVD přehrávače přepsat formou oficiálního, formálního návodu k použití. V této části hodiny žáci mohli též využít internetu (výuka probíhala v učebně vybavené počítači s připojením na internet) a vyhledat si na něm např. obrázky, kterými by svůj návod obohatili, nebo některé technické podrobnosti návodů.

 

Aktivita 4: Zadání domácího úkolu. Žáci dostali za úkol napsat detailní návod na jedno z témat, které dostali v zadání, případně na individuálně zvolené téma.

 

Použité metody: brainstorming, brainwriting, skupinová práce, samostatná práce

 

Nutné pomůcky a prostředky: pracovní list vytvořený vyučujícím, počítač s přístupem na internet

 

Reflexe PDP:

Vzhledem k tomu, že se žáci s návody často setkávají (např. při používání spotřební elektroniky), byly jim tyto aktivity blízké. Využívali možnosti práce s internetem a hledali kromě obrázků i podrobnější instrukce. Žáci si uvědomili důležitost porozumění návodům v osobním i pracovním životě a vyzkoušeli si sami návod napsat. Myslím si, že jsem toto téma vhodně využila pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v cizím jazyce.

 

Hodnocení

Práce žáků byla průběžně hodnocena jak v rámci skupin, tak ve dvojicích a následně i individuálně, protože práce napsané v rámci aktivity 4 vyučující vybrala a ohodnotila jejich obsahovou a jazykovou kvalitu.

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky