Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Hudba a tradice v Evropě – Projekt Partnerství škol

Příklad dobré praxe; témata: Spolupráce se sociálními partnery, jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

Autorka: Mgr. Radmila Janoušková

Škola: SZeŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22 Lanškroun

Klíčová slova

folklór, hudba, mezikulturní dialog, multikulturní výchova, partnerství škol, spolupráce mezi školami, výměnné pobyty

 

Stručná anotace

Projekt se realizoval v rámci programu Comenius – Partnerství škol ve spolupráci s portugalským partnerem na Madeiře. Byl zaměřen na mezikulturní dialog prostřednictvím poznávání hudebních a kulturních tradic partnerské země a jejího rodného jazyka. Hlavním úkolem žáků bylo vytvořit CD s lidovými či vánočními písněmi a doplnit dvojjazyčným zpěvníčkem (portugalským a českým). Během projektu se uskutečnily dva výměnné pobyty žáků. Před těmito výjezdy proběhla výuka portugalštiny a češtiny v rozsahu cca 20 hodin. Projekt byl oceněn jazykovou cenou Label 2008.

 

Kontext

Střední zemědělská škola v Lanškrouně leží v Pardubickém kraji. Na této škole studuje 340 žáků, a to buď zemědělský obor agropodnikání se specializací na chov koní a jezdectví, agroturistiku a zemědělský provoz, nebo ekonomický obor podnikání a služby, který svým obsahem vzdělávání odpovídá obchodním akademiím. Cílovou skupinou projektu byli žáci třetích ročníků (18 let). Na projektu se podílelo 21 žáků a 5 učitelů.

Portugalská partnerská škola Escola Profissional Atlantico sídlí ve Funchalu, hlavním městě Madeiry. Tato soukromá střední škola, kde se vyučují ekonomické obory, cestovní ruch a žurnalistika, má 480 žáků. Projektu se zúčastnili žáci stejné věkové skupiny jako naši žáci.

Projekt probíhal od 1. 8. 2004 do 31. 7. 2005 včetně výměnných pobytů žáků ve školním roce 2004 – 2005. V říjnu navštívilo českou školu 21 žáků a 4 učitelé z partnerské instituce a našich 21 žáků s třemi učiteli odcestovalo na Madeiru v únoru 2005. Během společné práce měli žáci jedinečnou možnost procvičovat svůj rodný, ale i partnerský jazyk, poznávat jeho slovní hříčky a rýmy související s tradicí země.

Námět a cíle projektu z hudební oblasti byly zvoleny proto, že hodně žáků naší školy se zajímá o umění a hudbu, má hudební talent, hraje na různé nástroje, chodí do divadelního kroužku, který již má na naší škole tradici. Rádi poznávají jiné kultury, jejich zvyky a tradice. Podobně je tomu i v partnerské madeirské škole.

 

Cíle

Cílem projektu byla podpora multikulturní výchovy žáků prostřednictvím poznávání hudebních a kulturních tradic partnerské země a jejího rodného jazyka, v našem případě Portugalska, resp. Madeiry, a podpora rozvoje přátelství a spolupráce mezi školami. Žáci si jako výstup stanovili nelehký úkol – nahrát dvojjazyčné CD s folkovými a vánočními písněmi obou zúčastněných zemí, vytvořit dvojjazyčný zpěvník tak, aby texty byly dostupné pro posluchače obou zemí. Překlad z češtiny do portugalštiny a naopak byl umožněn pracovním anglickým jazykem.

Dalším cílem bylo prohloubit jazykové kompetence žáků a rozvíjet klíčové kompetence k učení a práci s informacemi, kompetence personální a sociální.

Projekt podpořil i výchovu žáků k evropanství.

 

Realizace

Na počátku projektu se žáci obou škol – české a madeirské seznámili prostřednictvím e-mailů a chatu. S pomocí učitelů (převážně cizího jazyka) vybírali písně a koledy vhodné pro finální produkty, překládali je pomocí angličtiny z jazyka do jazyka tak, aby mohly být použity pro doprovodný dvojjazyčný zpěvník.

Protože byl projekt zaměřen na dva méně používané evropské jazyky, portugalštinu a češtinu, ještě před výjezdem do partnerské země absolvovali žáci 20 hodin jejich výuky, aby si osvojili základní slovní zásobu a fráze, vytvořili slovník potřebných výrazů a komentáře k výstupům. Pracovním jazykem byla angličtina, kterou používali v překladech písní z češtiny do portugalštiny a naopak. Mnozí naši žáci byli motivováni a okouzleni portugalštinou tak, že projevili zájem v jejím studiu pokračovat, k čemuž měli skvělou příležitost během vzájemných výměn a společného nahrávání CD i po celou dobu průběhu projektu.

V říjnu 2004 hosté z Madeiry opustili maličký ostrov a poprvé navštívili Evropu. Přicestovali s tradičními hudebními nástroji, typickými pro jejich temperament (s vozembouchy, chrastítky ruční výroby, bubínky, činely, kytarami a harmonikou), vybaveni lidovými kroji, reprezentujícími různé části jejich exotického ostrova. Čeští žáci pojali nahrávání CD v komornějším stylu s doprovodem kláves, flétny a houslí. Madeirské hudební nástroje zněly českou školou více než týden. Náročná práce plná emocí, ale i komických situací byla díky pracovnímu úsilí, vzájemné toleranci a přátelského vztahu úspěšně dokončena. Během této návštěvy portugalských žáků u nás a ve spolupráci s partnerskou školou z Madeiry bylo nahráno CD s českými koledami a portugalskými lidovými písněmi, jehož součástí je i dvojjazyčný zpěvníček s texty písní, aby jim posluchač mohl porozumět.

Výměnné pobyty

Návštěva v Lanškrouně: Kromě práce na produktech projektu se madeirští žáci seznamovali s naší školou, účastnili se výuky, učili se nová česká slova a fráze. Součástí pobytu bylo i pozvání starostou města do prostor lanškrounského zámku, kde předvedli své kroje i temperament při tanci a zpěvu. K lepšímu pochopení mentality a kulturních tradic partnerské země přispěly i návštěvy koncertů (žáci z Madeiry tak měli možnost poznat staré tradice a hudbu partnerské země na vlastní oči) a exkurze související s tematikou projektu (návštěva historických a přírodních míst, seznamování se s českou tradicí a kulturou – ruční výroba vánočních ozdob, řezbářské práce třebechovického betléma, muzeum řemesel a tradic, manufaktura na ruční výrobu papíru, stříbrné doly v Kutné Hoře a další). Madeirské žáky udivovaly velké vzdálenosti, nechápali „český biorytmus“, obdivovali nádhernou architekturu. Oceňovali náš přátelský přístup a snahu o to, aby se jim u nás líbilo. A jistě to nebyly jen fráze, když tvrdili, že se chtějí do Lanškrouna určitě jednou vrátit.

Pobyt partnerské školy u nás byl završen společným hudebním a tanečním vystoupením; nechyběla ani ochutnávka tradičních specialit madeirské kuchyně.

Návštěva Madeiry: Hlavní náplní pobytu českých žáků v madeirské škole v únoru 2005 byla společná tvorba zpěvníčku s přeloženými texty. Žáci si také mohli prohlédnout nádherný ostrov, poznávali exotickou kuchyni, zhlédli fantastický karneval v rytmu samby a ve stylu Rio de Janeiro v jeho hlavním městě Funchalu. Přímá účast v satiricky laděném karnevalu, kdy žáci obou škol představovali symboly svých národů a tok evropských peněz mezi nimi, byla spojená s výhrou první ceny za „Nejlepší mezinárodní tým“. Náš český lev vzbudil velký úspěch a jeho představitelce byl dokonce umožněn i rozhovor pro madeirskou televizi. Obrovskou poctou pak bylo pozvání primátorem Funchalu k účasti na recepci se zástupci tisku i možnost navštívit madeirský parlament.

Během pobytu mladí lidé poznali vstřícnost a obětavost nových přátel, kteří jim chtěli návštěvu co nejvíce zpříjemnit a ukázat vše z krásné Madeiry. Nezapomenutelné bylo závěrečné odpoledne před odjezdem, kdy se křtilo společné CD, byl připraven společný program a vyměňovaly se adresy. Našim žákům se na Madeiře opravdu líbilo. Sami si tak mohli ověřit známou pravdu, že hudba a umění lidi spojuje bez ohledu na jejich národnost.

 

Výsledky

Finálními produkty projektu byly:

  • CD s českými koledami a madeirskými lidovými písněmi;
  • dvojjazyčný zpěvníček (česko-portugalský a portugalsko-český);
  • videokazeta a CD dokumentující výměnné návštěvy.

Přínos projektu:

Motivace žáků ke studiu cizích jazyků, a to nejen angličtiny a němčiny, která se na naší škole vyučuje, ale také k základnímu osvojení pro nás exotické portugalštiny či jiného jazyka. Uvědomili si, že i oni jsou součástí evropské komunity a nabízejí se jim obrovské možnosti pro jejich budoucí život a kariéru.

Podpora rozvoje klíčových kompetencí – rozvoj sebedůvěry a schopnosti přizpůsobit se, být tolerantní, přijímat cizí kulturu za svou vlastní a neobávat se neznámého; kolektivní spolupráce, tolerance, pochopení a zodpovědnost všech zúčastněných za zadané úkoly přispěly k úspěchu celého projektu (např. účast našich žáků na tradičním madeirském karnevalu, kterého se žáci přímo zúčastnili v kostýmech, připravených spolu s madeirskými přáteli; žáci se zpočátku ostýchali – naše mentalita není tak bezprostřední, ale pak se oblékli, nalíčili a společně nacvičili malé vystoupení).

Žáci získali nové zkušenosti s cestováním mimo republiku (letecky), poznali zcela jiný svět, odlišnou mentalitu, temperament, jiné stravovací návyky, při celoroční společné práci a během výměnných pobytů žáci objevovali přírodní krásy, krásu lidové hudby, tradic a zvyků (netradiční hudební nástroje, koncerty, vánoční zvyky, karnevaly a jejich úžasná atmosféra, dekorace, národní kuchyně, přijetí primátorem hlavního města, návštěva madeirského parlamentu).

Žáci měli možnost poznat i rozdílný vzdělávací systém a výuku ve škole, seznámili se s podmínkami českého zemědělství a životem na venkově.

Projekt přispěl k podpoře evropanství a k multikulturnímu poznání nejen u žáků a učitelů školy, ale také v místní komunitě. Produkty projektu, které vždy vzbudí velkou pozornost posluchačů (videokazeta, CD se zpěvníkem), jsou nadále využívány při různých akcích školy např. během Dne otevřených dveří a Dne školy, ale jsou i při různých příležitostech nabízeny dalším zájemcům a školám.

 

Nutné pomůcky a prostředky

jazykové učebnice, slovníky, gramatiky, hudební nástroje a provizorní nahrávací studio

 

Použitá literatura a zdroje

https://www.szes-la.cz

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky