Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Neříkejme žákům, co neumí: Žáci vytvářejí inzeráty s nabídkou toho, co umí

Příklad dobré praxe; témata: Vyučovací metody, jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce  

Autor: Ing. Agáta Kočí

Škola: SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a JŠ s právem SJZ, Rudolfovská 92, 370 01 České Budějovice

 

Aplikované průřezové téma

Člověk a svět práce

 

Anotace

Příspěvek seznamuje se samostatnou prací, v rámci které žáci sami formulují, co by měli umět před vstupem do pracovního procesu. Vyučující často svým svěřencům říkají, co vše neumí. V podstatě jde o takový pedagogický folklór, který se ale míjí účinkem. Lepší je, když si toto řeknou žáci sami.

Hlavním cílem práce bylo, aby si žáci sami uvědomili, co by měli umět po absolvování školy.

 

Vyučovací předmět: sadovnictví, český jazyk

 

Obor vzdělání, ročník: zahradnictví, 4. ročník; doporučuji po úpravě realizovat ve všech oborech vzdělání

 

Rozvíjené klíčové kompetence

-                    kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám,

-                    personální a sociální kompetence.


Realizace

Práce je krátká, nezabere více než 20 minut a byla provedena ve 2. pololetí 4. ročníku.

Žáci pracují sami a jejich úkolem je na papír A5 napsat inzerát, že hledají pracovníka do zahradnictví. Inzerát má mít název, text, který má max. 15 slov a značku. Na práci mají asi 5 minut, potom své práce vyvěsí na určené místo ve třídě. Texty jednotlivých inzerátů následně učitel čte a pověřený žák vypisuje na tabuli požadavky na zaměstnance a to, co firma zaměstnancům nabízí. Pro žadatele o práci tak vzniknou dva sloupce: co se po mně požaduje a co můžu za to dostat. Zjednodušeně lze říci, že výsledek se dá shrnout do věty: Za dobrou práci dobrá odměna.

 

Použité metody

Samostatná práce, skupinové hodnocení

 

Nutné pomůcky a prostředky

Nůžky, papír, lepicí páska, fixy

 

Reflexe PDP

Žáci si uvědomí, že nic není zdarma. Jednotlivé práce zůstaly ve třídě pověšené nějakou dobu a to vyvolalo další efekt. Učitelka českého jazyk si těchto prací všimla a uvědomila si, že zakrátko budou tito žáci hledat práci a číst inzeráty nebo možná také sami psát inzeráty. Zvýšeným důrazem na práci s textem je na to v dalších hodinách českého jazyka připravovala.

 

Hodnocení

Samotný obsah práce byl hodnocením, a to sebehodnocením, toho, co žáci umí a co měli umět. Hodnocení aktivity samotné nebylo realizováno.

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky