Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

glosář pojmů a zkratek

Adicionalita (doplňkovost) Jeden ze základních principů strukturálních fondů. Prostředky fondů nejsou využívány k nahrazení národních výdajů, ale k jejich posílení.
Aktivity / činnosti Jednotlivé úkoly v rámci projektu, klíčové činnosti, které musejí být uskutečněny, aby bylo dosaženo cíle projektu.
Audit Nezávislá kontrola a následné zhodnocení finančních výkazů organizace. Externí audit (auditor mimo organizaci) je ze zákona požadován u některých vyjmenovaných typů společností a organizací. Na konci každého projektu je každý konečný uživatel povinen se podrobit obsahovému a finančnímu auditu.
CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Cílová skupina Jednotlivci, skupiny jednotlivců či organizace, kterým chce projekt pomoci.
Doplňující politika EU Oblast politiky, ve které EU nemůže přijímat a určovat závazná pravidla pro členské státy. V těchto oblas­tech (např. politika zaměstnanosti, vzdělávání, kultura, zdraví, věda a výzkum) se aktivita EU omezuje pouze na podporu členských států (např. formou doporučení, která nejsou právně závaznými předpisy).
Evropský sociální fond (ESF) Jeden ze čtyř strukturálních fondů Evropské unie, jehož prostřednictvímfinancuje EU pomoc členským státům při plnění společně odsouhlasených cílů. Prostředky ESF směrují k získání většího počtu a lepších pracovních míst. Posláním ESF je předcházet nezaměstnanosti a bojovat s ní, umožnit pracujícím občanům v Evropě využít nových příležitostí a pomáhat jim vyrovnat se s problémy trhu práce. ESF pomáhá rozvíjet zaměstnanost, podporuje podnikání a rovné příležitosti.
Grant je přímá platba nekomerční povahy, kterou Evropská komise platí příjemci s cílem podpořit realizaci politiky EU. Grant může být udělen přímo nebo vyhlášením veřejné soutěže.
Grantové schéma určuje podmínky udělování grantu. Obsahuje popis povinností a kroků, které musí vykonat všichni účastníci grantového schématu včetně příjemce. Pravidla grantového schématu jsou vytvářena pro příslušný systém a musí být předem odsouhlasena Evropskou komisí.
Iniciativy Společenství Prostřednictvím tzv. iniciativ podporuje EU inovační přístupy k řešení problémů v oblasti lidských zdrojů. EU se touto aktivitou snaží vytvářet mezinárodní sítě spojující fyzické osoby a organizace zabývající se stejným tématem. Cílem vzájemné výměny zkušeností mezi členskými státy a regiony je podpora hospodářské a sociální soudržnosti. Výsledky iniciativ Společenství jsou zpřístupněny tak, aby bylo možné je použít při vytváření politiky na jiných úrovních a v jiných členských státech.
V současném programovém období existují čtyři iniciativy: Equal, Interreg, Leader +, Urban.
IPPP Institut pedagogicko-psychologického poradenství
JPD 3 Praha Jednotný programový dokument Cíl 3 Praha
Komplementarita / doplňkovost Operace EU v rámci pomoci poskytované prostřednictvím strukturálních fondů mají komplementární / doplňkový charakter, mají doplnit odpovídající národní politiky.
Komunitární programy  jsou nástrojem EU k podpoře vzdělávání v členských zemích. Patří sem např. programy Sokrates (podporuje zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím podpory spolupráce mezi členskými zeměmi, podporuje rozvoj evropské dimenze ve vzdělávání), Leonardo da Vinci (podporuje zvyšování kvality a inovace v odborném vzdělávání a přípravě, podporuje rozvoj evropské dimenze v odborném vzdělávání) či Erasmus Mundus (podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti vysokého školství a posiluje atraktivitu evropského vysokého školství pro občany třetích zemí).
Koncentrace Princip koncentrace (zásada koncentrace úsilí) preferuje menší množství větších projektů (od kterých se očekává větší přínos), čímž se kromě většího efektu a viditelnosti dosahuje i snadnějšího a přehlednějšího monitorování a kontroly.
Konečný příjemce / příjemce grantu je orgán nebo subjekt odpovědný za zadávání a realizaci projektu a je zároveň příjemcem finanční podpory. Konečný příjemce předkládá návrhy grantových schémat a je zodpovědný za hodnocení, výběr, monitorování, platby a kontrolu grantových projektů. V případě, že je konečný příjemce zároveň konečným uživatelem, předkládá návrhy centrálních a systémových projektů a je zodpovědný za jejich realizaci. V případě opatření 3.1 a 3.2 v gesci MŠMT nemusí konečný příjemce prokazovat, že je schopen projekt spolufinancovat. Projekt podaný v rámci těchto dvou opatření bude financován ze 75 % z ESF a z 25 % z rozpočtu MŠMT.
Konečný uživatel  je subjekt realizující projekt a přijímající prostředky z ESF. Konečný uživatel zpracovává a předkládá žádost (projekt) a odpovídá za věcnou realizaci projektu.
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
Monitorovací výbor sleduje plnění a účinnost programu a správnost provádění pomoci z ESF. Je tvořen na principu partnerství a jeho členy jsou zástupci řídícího orgánu, partnerských ministerstev, krajů, sociálních partnerů a nestátních neziskových organizací.
Monitorování je sledování naplňování cílů programu / projektu za účelem následného vyhodnocení účinnosti a efektivnosti.
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Následné hodnocení Účelem následného neboli ex-post hodnocení je zjistit naplnění indikátorů a cílů projektu / programu. Ex-post hodnocení analyzuje na základě dosažených výsledků využití zdrojů, účinnost a dopad pomoci. Vyvodí závěry pro další postup pro podporu hospodářské a sociální soudržnosti. Za následné hodnocení zodpovídá Evropská komise ve spolupráci s členským státem a řídícím orgánem. Ex-post hodnocení zpracovávají nezávislí hodnotitelé nejpozdějitřiroky po ukončení programového období.
NNO Nestátní neziskové organizace
NÚOV Národní ústav odborného vzdělávání
NVF Národní vzdělávací fond
OP RLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Opatření každá priorita operačního programu / programového dokumentu je dosahována prostřednictvím několika opatření za období několika let. Opatření je definováno jako pomoc poskytnutá orgány určenými členskými státy nebo soubor projektů nebo dotací, případně jejich kombinace. Např. k počátečnímu vzdělávání se vztahují opatření 3.1 (Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání) a 3.2 (Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje) Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
Operační program / programový dokument je dokument schválený Evropskou komisí určený pro realizaci Rámce podpory společenství. Obsahuje ucelený soubor priorit sestavených z víceletých opatření.
Partnerství princip partnerství dbá na propojení na vertikální úrovni (Evropská komise, stát, region) a podporuje spolupráci na horizontální úrovni (v členských státech a regionech).
Platební orgán jeden nebo více národních, regionálních nebo místních institucí nebo orgánů určených členským státem pro účely zpracování a předkládání žádosti o platby a přijímání plateb od Evropské komise. V ČR je plateb­ním orgánem pro provádění pomoci ze strukturálních fondů Ministerstvo financí (Národní fond). V souladu s principy subsidiarity deleguje platební orgán výkon některých platebních funkcí na útvar MPSV pověřený funkcí platební jednotky.
Podpopatření / specifický cíl  upřesňují náplň opatření a stanovují témata, k nimž se mají projekty hlásit. Podopatření / specifické cíle definuje zprostředkující subjekt. 
Priorita jedna z priorit strategie přijaté v Rámci podpory Společenství nebo v operačním programu. Pro každou prioritu je určen příspěvek z fondů nebo jiných finančních nástrojů a příslušné finanční zdroje členského státu a soubor specifikovaných cílů.
Programování  odráží systémovost pomoci ve více programových dokumentech. Pomoc by měla být realizována ve více odvětvích současně a v dlouhodobějším horizontu.
Programový dodatek  je dokument sloužící k implementaci programových dokumentů (operačních programů). Obsahuje detailní prvky na úrovni opatření, vypracovaný členským státem nebo řídícím orgánem.
Projekt  je unikátním a jedinečným souborem činností, které se odlišují od činností rutinních nejen svým obsahem, ale i cílovým zaměřením. Projekt je tedy jedinečná aktivita, která nemá vzor v minulosti a která se dokonce ani v budoucnosti nebude přesně opakovat. Vzhledem ke své jedinečnosti a neopakovatelnosti v sobě zahrnuje značné prvky rizika. Projekt je omezen svými zdroji, ať už je to čas (má začátek a konec), peníze (předem stanovený rozpočet) nebo lidské zdroje.
Předběžné hodnocení neboli ex-ante hodnocení je předběžné vyhodnocení potenciálu členského státu a silných a slabých stránek příslušných regionů a sektorů. Účelem vyhodnocení je nalézt východiska pro přípravu plánů rozvoje, pomoci a programového dodatku, jejichž je součástí. Ex-ante hodnocení odhaduje očekávaný dopad plánovaných priorit a kvantifikaci jejich specifických cílů ve vztahu k výchozí situaci. Obsahuje mimo jiné hodnocení sociální a ekonomické situace členského státu, trendů na národním trhu pracovních sil a strategie v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
Předkladatel projektu / nositel projektu řešitel, realizátor projektu, dodavatel výstupu projektu (předmětu smlouvy, smluvního plnění).
Přidané hodnoty projektu vyjadřuje, co nového projekt přináší, co by nebylo možné v běžné činnosti (a bez prostředků ESF) realizovat.
Rámec podpory Společenství představuje dokument schválený Evropskou komisí po dohodě s příslušným členským státem, a to na základě Národního rozvojového plánu (regionálního rozvojového plánu). Národní rozvojový plán obsahuje strategii a priority pro společné akce strukturálních fondů a členského státu, jejich specifické cíle, hodno­cení očekávaného dopadu, hospodářskou politiku, strategii zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů a regionální politiku členského státu. Tento dokument je rozdělen podle priorit a realizován prostřednictvím jednoho nebo více operačních programů.
Řídící orgán plně odpovídá za správné a efektivní řízení programu a provádění pomoci z ESF v souladu s předpisy Evropské unie a národními normami. Řídícím orgánem pro OP RLZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). V rámci tohoto programu je MPSV zodpovědné za zajištění informovanosti, publicity, za jeho programování, koordinaci, řízení, monitorování, hodnocení a kontrolu.
SOP Sektorový operační program
SROP Společný regionální operační program
Strukturální fondy (SF) jsou hlavními finančními nástroji používanými Evropskou unií pro snížení nerovností mezi lidmi a regiony v Evropské unii - na podporu hospodářské a sociální soudržnosti EU. Jejich spojené úsilí pomáhá posílit konkurenční postavení EU a zlepšit perspektivy jejích občanů. Mezi SF patří Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond a Finanční nástroje na podporu rybolovu. Z rozpočtu SF získávají prostředky i tzv. iniciativy Společenství (viz iniciativy Společenství).
Subsidiarita Princip subsidiarity stanovuje, že všechna rozhodnutí mají být přijímána na nejnižší možné úrovni. Projekt má být realizován co nejblíže těm, jimž je pomoc určena.
Trojimperativ Termín používaný k popisu tří klíčových projektových cílů, kterých musí být dosaženo současně – specifikace provedení (co se má udělat), časový plán (do kdy se to má udělat) a finanční rozpočet (za kolik se to má udělat).
Udržitelnost Princip udržitelnosti projektu sleduje, jak bude zajištěno pokračování výstupů projektu po jeho skončení (uchování výsledků). Viz indikátory dopadů.
ÚIV Ústav pro informace ve vzdělávání
VÚP Výzkumný ústav pedagogický
Zprostředkující subjekt vykonává pravomoci delegované řídícím orgánem na základě dohody. Je určen pro jednotlivá opatření programu a plní funkci zprostředkovatele mezi řídícím orgánem a konečným příjemcem.

Nahoru