Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

„ZOUBKY JAKO PERLIČKY“ – edukačně jazykový projekt realizovaný školitelkami – žákyněmi SZŠ

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, jazykové vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

Autor/autoři: Mgr. Irena Točíková, Mgr. Eva Horňáková

Škola: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava, Husova 54, 586 01 Jihlava

www.szs-ji.cz

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: Všeobecná sestra, Zdravotnický laborant
 • ročník: druhý (není zcela nezbytné)
 • oblast/oblasti vzdělávání: společenskovědní, jazykové, estetické, odborné
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: výchova ke zdraví, cizí jazyk

 

Cíle projektu:

Projekt si klade za cíl hravou formou naučit malé děti péči o chrup a zároveň položit základ budoucí výuce cizích jazyků.

 • žákyně se naučí podat informace přiměřenou formou pro malé děti, zdokonalí se v cizím jazyce při tvorbě edukačního materiálu;
 • realizovat výuku ve vybraných mateřských a základních školách;
 • podnítit zájem vybraného vzorku dětí o péči o zoubky a o výuku nových slovíček cizího jazyka.

 

Anotace:

Projekt integruje dvě důležité složky – schopnost využití odborných a jazykových kompetencí žákyň SZŠ a zároveň se zaměřuje na primární prevenci v oblasti péče o chrup, což je jeden z hlavních pilířů WHO v programu „Zdraví 21. století“.

Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu předškolních dětí v oblasti prevence zubního kazu a zároveň nenásilnou formou na výuku jazyků. Pomocí her, hrané pohádky a práce s edukačním materiálem žákyně zdravotnické školy učí děti základním hygienickým návykům v péči o chrup a zároveň podporují výuku jazyků.

 

Klíčová slova:

zdravé zuby, zubní kaz, učení hrou, cizí jazyky

 

Typ projektu:

 • délka realizace: celý cyklus projektu trvá školní rok,
 • dle počtu zúčastněných: v našem konkrétním případě je zapojeno cca 6 žáků dle vlastního zájmu a dva vyučující (blíže viz reflexe projektu),
 • dle místa realizace: kombinovaný – nejprve škola (příprava na edukaci), poté vybrané mateřské a základní školy (1. a 2. třída)

 

Výstup projektu:

 • vytvoření edukačního materiálu – malovánky, kvarteto, pexeso, pracovní listy,
 • prezentace projektu na webových stránkách školy,
 • článek v časopisech pro zdravotnickou veřejnost – Sestra, Florence,
 • prezentace v SZŠ, jako výstavka na panelech,
 • prezentace v základní škole Otakara Březiny – ve „Dnech zdraví“.

 

Obsah projektu:

Žákyně zdravotnické školy připravují edukační plán a materiál v německém a anglickém jazyce. Cílovou skupinou jsou děti ve vybraných mateřských školách a děti na prvním stupni základní školy. Zdokonalují se v cizím jazyce a zároveň se učí správné edukaci malých dětí. U dětí se prolíná motivace nácviku základních hygienických návyků a zásad zdravé výživy s jazykovým vzděláváním. Pomocí her, hrané pohádky a práce s jazykovými materiály se děti seznamují nejen s pojmy v cizím jazyce, ale zároveň si osvojují správnou techniku čištění zubů.

Projekt využívá mezipředmětové vztahy – odbornost a cizí jazyk, přispívá k odstranění bariér v cizojazyčné komunikaci a připravuje žákyně SZŠ na svět práce v EU.

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

Navrhovaný projekt je realizován žákyněmi = školitelkami naší zdravotnické školy.

Projekt probíhá v následujících krocích:

 1. přípravná fáze:
 • příprava podkladů pro realizaci projektu vyučujícími školy, včetně zpracování metodiky pro výuku žákyň a edukaci dětí žákyněmi, sestavení časového harmonogramu a programu ve MŠ a ZŠ (příloha č. 1);
 • příprava žákyň školy vyučujícími cizích jazyků (žákyně se seznamují s novými slovíčky a slovními obraty v pohádce);
 • proškolení žákyň = školitelek v metodice výuky malých dětí a v péči o chrup – proškolení žákyň dentální hygienistkou;
 • tvorba výukového materiálu žákyněmi = školitelkami pro děti v německém a anglickém jazyce zaměřeného na prevenci zubního kazu a zdravou výživu / pexeso, karty kvarteta (příloha č. 5), pracovní listy (příloha č. 4), dotazník pro rodiče (příloha č. 3);
 • příprava a nastudování pohádky v jazyce českém, anglickém a německém žákyněmi zdravotnické školy – „Anička a bolavý zoubek“ (příloha č. 2);
 • přípravná návštěva ve školských zařízeních k projednání průběžné spolupráce v oblasti jazykových dovedností dětí.
 1. vlastní realizace projektu:
 • první návštěva ve školkách a na prvním stupni základní školy – pohádkové představení a instruktáž ke správné technice čištění zubů

-          pomůcky: velký model chrupu a kartáčku, čerstvá zelenina a ovoce, sladkosti, kvarteto, pexeso.

-          děti jsou rozděleny do skupin:

1. skupina – vybírá z potravin ty, které zoubkům „neškodí“,

2. skupina – instruktáž s modelem, čištění zubů u umyvadla,

3. skupina – hra s kvartetem a pexesem.

 • druhá návštěva – výtvarná soutěž, hraní kvarteta a pexesa, ocenění soutěžících dětí, zhodnocení efektivity jazykové výuky vyučujícími v mateřských a základních školách a odezva rodičů,
 • zhodnocení efektivity přístupu dětí k čištění zubů dotazníkem pro rodiče.

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

 • barevné papíry
 • tiskárna, psací potřeby, barvy, slovníky
 • kostýmy na hranou pohádku

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Žákyně účastnící se projektu nejsou hodnoceny známkou. Na konci kalendářního roku (před vánočními svátky na školní besídce) jsou žákyně slovně oceněny před ostatními spolužáky a vyučujícími a dostávají drobné věcné dárky. Na konci školního roku pak dostávají pochvalu ředitelky školy.

Odměnou je děvčatům také poděkování dětí a jejich vyučujících ve školkách a školách.

Zjišťuje se také účinek projektu. Zpětnou vazbou je dotazník pro rodiče žáčků MŠ a ZŠ.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • pro řešitele projektu (pro žáky):

-          Anglicko-český/česko-anglický praktický slovník, (2. rozš. vydání), TZ-one, 2007, ISBN: 978-80-903606-4-8

-          Siebenschein, H. a kolektiv, Velký česko-německý, německo-český slovník, 2.vydání, LEDA, 2008, ISBN: 80-7335-078-5

-          Rohner, T., Moje zoubky, 1. vydání, nakladatelství JUNIOR, 2009

-          Zouharová, Z., Zdravý úsměv – Péče o zuby a dásně, 1. vydání, ERA, 2007, ISBN: 978-80-7366-124-3

 • použitá autorem při tvorbě/přípravě:


Přílohy a poznámky:

 • harmonogram návštěvy MŠ a ZŠ (příloha č. 1),
 • ukázka pracovního listu (příloha č. 4), dotazník pro rodiče (příloha č. 3),
 • text pohádky „Anička a bolavý zoubek“ (příloha č. 2)
 • ukázka pexesa a kvarteto (příloha č. 5),
 • fotografie z realizace projektu (příloha č. 6).


Reflexe projektu:

Školení malých dětí v MŠ a ZŠ žákyněmi SZŠ přineslo tyto poznatky a postřehy:

-          malé děti cítily respekt vůči budoucím „sestřičkám“ při výuce, snažily se čistit si zoubky přesně podle instruktáže,

-          učitelé v MŠ a ZŠ přivítali přítomnost našich žákyň s nadšením, neradi dětem pouští instruktážní video od VZP,

-          vyhodnocení dotazníků pro rodiče přineslo zajímavý výsledek – projekt ocenila většina dotazovaných rodičů (asi 80 % rodičů v takových projektech vidí význam),

-          bohužel návratnost dotazníků byla něco mezi 50–60 %,

-          s časovým odstupem uvádí rodiče, že asi 20 % dětí si čistí zoubky bez vyzvání – není to mnoho, ale stejně je toto jejich naučené chování úspěch.

Dle mého názoru je možné, aby se zúčastnila ve skupinkách celá třída a potom by bylo možné edukovat více dětí, též pro samotné žákyně má význam tento projekt v oblasti jazykové i odborné.

Projekt je realizován SZŠ a VOŠZ Jihlava již několik let. Zprvu se zaměřil pouze na prevenci zubního kazu, později byl doplněn o výuku jazyku. Právě zaměření na výuku jazyků je přínosem po obě strany. Pro žákyně je přínosem v oblasti jazykové, edukace a komunikace. Malé děti si pod jejich vedením vštěpují techniku čištění zubů a osvojují si jazyk.

Každoročně se na projektu podílí společně se skupinkou žákyň i odborná učitelka a vyučující jazyků.

Jazykovou správnost překladu pohádky a popisků ke kvartetu kontroluje vyučující jazyků, edukativní, estetickou a výtvarnou úpravu hodnotí odborná vyučující.

Realizace projektu probíhá ve vybraných mateřských školách a základních školách v Jihlavě. V základní škole Otakara Březiny jsou třídy zaměřené na rozšířenou výuku anglického a německého jazyka.

Při přípravě edukačního plánu a materiálu k edukaci malých dětí, při samotné výuce dětí a hodnocení výsledků projektu se uplatňovaly a rozvíjely tyto kompetence:

 • Kompetence k učení

-          atraktivnost tématu povzbuzuje pozitivní vztah k učení a vzdělávání,

-          osvojení základních metodik výuky a přístupu k malým dětem,

-          osvojení správné metody čistění zubů a celkové péče o chrup,

-          uplatňování různých způsobů práce s textem – umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, rozšíření znalostí cizího jazyka,

-          hodnocení výsledků svých prostřednictvím zpětné vazby z dotazníků pro rodiče.

 • Kompetence k řešení problémů

-          porozumění zadání úkolu,

-          generování nápadů formou brainstormingu při tvorbě pohádky po malé děti,

-          volba vhodných prostředků a způsobů k vyřešení jednotlivých aktivit,

-          týmové řešení problému,

-          reakce na dotazy dětí při výuce,

-          využívání zkušeností a vědomostí nabytých ve výuce a při školení dentální hygienistkou.

 • Komunikativní kompetence

-          zajištění si návštěv v MŠ a ZŠ, kde se bude realizovat výuka dětí,

-          dodržování zásad srozumitelné komunikace i uvnitř skupiny,

-          uplatňování komunikace prostřednictvím odborné terminologie přizpůsobené výuce malých dětí,

-          aktivní účast diskusí ve skupině,

-          formulování a obhajoba svých názorů a postojů ve skupině,

-          srozumitelné a jednoznačné formulování položek dotazníku,

-          pochopení výhod znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění.

 • Kompetence personální a sociální

-          adekvátní reagování na hodnocení svého vystupování dětmi a vyučujícími,

-          ověřování získaných poznatků získaných během studia nebo při přednášce dentální hygienistky,

-          práce v týmu a podíl na realizaci společných pracovních a jiných činností,

-          přijímání a odpovědné plnění svěřených úkolů.

 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

-          práce s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií,

-          užívání nových aplikací při tvorbě edukačních materiálů pro malé děti,

-          získávání informací z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím internetu.

 

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky