Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Mediální výchova tvořivě: Tvorba příspěvků do regionálního tisku

Příklad dobré praxe; témata: Společenskovědní vzdělávání, jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

Autor: Ing. Jiří Mlateček

Škola: Střední škola a Základní škola Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218, PSČ 549 01

 

Aplikované průřezové téma: Občan v demokratické společnosti

 

Anotace

V této výuce, která se týká mediální výchovy, žáci tvoří příspěvky do tisku, zejména regionálního. V několika vyučovacích předmětech se učí psát zejména zprávy, ale také reportáže a rozhovory, v nichž informují o životě školy a domova mládeže. Žáci si při této aktivitě rozvíjejí komunikativní kompetence a kompetencí v oblasti práce s PC a s digitálním fotoaparátem.

 

Cíle (výsledky vzdělávání):

Žáci:

  • shromáždí podklady pro zajímavou novinovou zprávu ze života školy nebo domova mládeže;
  • stylizují zprávu nebo reportáž, případně rozhovor pro tisk;
  • dovedou svůj text elektronicky odeslat k jazykové úpravě.

Vyučovací předmět: předmět zabývající se výchovou k občanství, český jazyk a literatura, IKT, odborné vyučovací předměty včetně odborného výcviku

 

Obor vzdělání a ročník: PDP se dá aplikovat ve všech oborech středního odborného vzdělání

 

Realizace

Vybraní žáci z každého oboru vzdělání připravují a upravují do konečné podoby informační články o akcích konaných v rámci školy a domova mládeže, které by mohly zajímat širší veřejnost. Na psaní těchto zpráv se podílejí žáci všech oborů vzdělání. Zpráva obsahuje informace o uskutečněných soutěžích, exkurzích, výstavách, projektech a dalších zajímavých akcích a jsou doplněny fotodokumentací. Se shromažďováním údajů jim pomáhají učitelé odborných teoretických předmětů a odborného výcviku. Připravené podklady žáci ukládají do počítačové podoby za pomoci učitele v předmětu IKT. Své články pak posílají elektronickou cestou vybraným spolužákům, kteří provedou za pomoci učitele českého jazyka konečnou úpravu a zasílají zprávy do místních novin.

Nutné pomůcky a prostředky: PC s příslušným programovým vybavením, tiskárna, digitální fotoaparát

 

Reflexe PDP

Vzhledem k tomu, že se žáci školy často zapojují do různých akcí, získali postupně mnoho materiálů pro zpracování článků různého charakteru – zpráv, reportáží, rozhovorů. Porozuměli rozdílu mezi zprávou a reportáží a uvědomili si přednosti rozhovoru. Jedni zpracovávali texty, jiní pořizovali fotodokumentaci digitálním fotoaparátem. Během práce se výrazně zlepšila jejich vzájemná komunikace i komunikace mezi žáky a učiteli. Zdokonalili se také v práci s počítačem a s digitálním fotoaparátem. V neposlední řadě si uvědomili význam své činnosti pro prezentaci školy na veřejnosti.

 

Hodnocení

Lze hodnotit obsah článku, jeho formu, aktivitu při shromažďování podkladů, úroveň práce s počítačem atp.

 

Použitá literatura a zdroje:

Broklová, Z. a kol. Média tvořivě: pro 2. Stupeň ZŠ a střední školy. Kladno: AISIS, 2008. 321 s. ISBN 978-80-904071-1-4.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky