Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Žádost o místo

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a svět práce  

Autor: PhDr. Zdenka Machačová

Škola: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov

 

Aplikovaná průřezová témata:

Hlavní: Člověk a svět práce

Vedlejší: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

Příspěvek je zaměřen na rozbor inzerátů pracovních pozic, analýzu jazykových prostředků a struktur používaných v žádosti o místo a psaní vlastních žádostí o místo.

 

Cíle (výsledky vzdělávání):

Žák:

-          porovná formu, styl a jazyk inzerátů s nabídkami pracovních pozic

-          porovná formu, styl a jazyk žádosti o místo;

-          využívá frazeologické prostředky sloužící k vyjádření rady a zdůvodnění volby;

-          používá podmínkové věty 2. typu a slovesné vazby (gerundium, infinitiv);

-          vybírá výstižná slovesa a předložky vyjadřujících časové a příčinné vztahy.

 

Vyučovací předmět: anglický jazyk

 

Obor vzdělání a ročník: aktivity byly realizovány ve čtvrtém ročníku v oboru vzdělání obchodní akademie, lze je doporučit pro jakýkoli obor.

 

Rozvíjené klíčové kompetence

Prostřednictvím těchto aktivit byly rozvíjeny klíčové kompetence personální a sociální, kompetence ke komunikaci, k týmové spolupráci a k řešení problémů, kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání, kompetence využívat prostředky ICT.

 

Realizace

Aktivita 1: Diskuse o inzerátech ve skupinách. Žáci ve skupinách dostali sadu anglicky psaných inzerátů nabízejících pracovní pozice, které vyučující vyhledala v denním tisku nebo na internetu. Měli za úkol vybrat vhodný inzerát pro některého z dalších členů skupiny a zdůvodnit svou volbu s použitím frazeologie vyjadřující poskytování rad a jejich zdůvodňování, která byla obsahem předcházející vyučovací hodiny. Tato aktivita skončila ve chvíli, kdy všichni členové skupin měli přidělen vhodný inzerát, s jehož výběrem souhlasili.

 

Aktivita 2: Shrnutí. Jednotliví žáci krátce shrnuli obsah vybraného inzerátu a zdůvodnili jeho vhodnost.

 

Aktivita 3: Formální dopis - práce ve dvojici a aktivita celé třídy. Žáci nejprve ve dvojicích analyzovali předložený text vzorové žádosti o místo z hlediska formálního i obsahově jazykového (náležitosti i styl formálního dopisu byly již s nimi probrány v předcházejících hodinách). Poté vyučující v rámci celé třídy s žáky zopakovala hlavní náležitosti formálního dopisu a zásadní odlišnosti z hlediska lexikálního, frazeologického i gramatického. Upozornila též na specifika žádosti o místo, zdůraznila nejčastěji používané vazby a struktury.

 

Aktivita 4: Žáci dostali za úkol napsat na počítači žádost o pracovní pozici nabízenou v jimi zvoleném inzerátu

 

Použité metody: diskuse, samostatná práce

 

Nutné pomůcky a prostředky: vybrané ukázky inzerátů nabízejících pracovní pozice, vzorové žádosti o místo, počítač

 

Reflexe PDP:

V další vyučovací hodině žáci zhodnotili aktivity vedoucí k porozumění inzerátům s nabídkou místa v cizím jazyce a ke správné reakci na ně za užitečné pro hledání výhodné brigády i pro budoucí ucházení se o pracovní místo. Žáci pracovali aktivně při diskusi o inzerátech a ve dvojicích, kdy se jim dařilo rozpoznat náležitosti formálního dopisu.

 

Hodnocení

Práce žáků byla průběžně hodnocena jak v rámci skupin, tak ve dvojicích a následně i individuálně, protože práce napsané v rámci aktivity 4 vyučující vybrala a ohodnotila jejich obsahovou správnost a úplnost a jazykovou úroveň.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky