Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Informace projektu Kurikulum S

ImageZpravodaj projektu Informace projektu Kurikulum S přináší aktuální informace o dění v projektu Kurikulum S, o nabízených službách i o činnosti a nabídce regionálních konzultačních center.

Vychází čtyřikrát ročně jako příloha bulletinu Odborné vzdělávání a je rozesílán zdarma především všem středním odborným školám a učilištím.

Zatím vyšla čtyři čísla - všechna jsou zde ke stažení.

 

Image Informace projektu Kurikulum S - číslo 4

Vyšlo 30.10.2010.

ke stažení ke stažení (306,02 KB)

V aktuálním čísle Vás seznámíme s výsledky dotazníkového šetření o výukových strategiích na pilotních školách, s regionálními konzultačními centry v Libereckém a Ústeckém kraji a nejčastějšími chybami ve školních vzdělávacích programech.

Obsah 4. čísla:

 Image Informace projektu Kurikulum S - číslo 3

Vyšlo 14. června 2010

ke stažení ke stažení (209,46 KB)

V novém čísle zpravodaje Vás seznamujeme se zapojením pilotních škol do přípravy profilové maturitní zkoušky, s pracemi na studii o sociálním partnerství nebo s pořádáním kurzů pro pedagogické pracovníky, jehož absolvováním získají kvalifikaci pro výkon specializovaných činností v oblasti tvorby a následné koordinace ŠVP ve třech konzultačních centrech. V novém čísle najdete také bližší informace o vzniku dvou nových konzultačních center v Libereckém a Ústeckém kraji a vizitky center v Jihočeském kraji a Praze.


Obsah 3. čísla:Image Informace projektu Kurikulum S - číslo 2

Vyšlo 12. března 2010.

ke stažení ke stažení (1,55 MB)

V právě vydaném čísle zpravodaje projektu začínáme s uveřejňováním vizitek regionálních konzultačních center. Jako první jsme připravili vizitky konzultačních center Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, které představují jejich činnost a nabídku školám, přinese aktuální informace o pořádaných seminářích a workshopech pro odborné školy, kontakty na centra a rozhovor s jejich vedoucími.

V aktuálním vydání zpravodaje přinášíme také ukázky otázek, s kterými se střední odborné školy obracejí na zástupce projektu při nesnázích s tvorbou a zaváděním školních vzdělávacích programů, a odpovědi na ně. Dále představíme novou hlavní manažerku projektu a přineseme výsledky z šetření na pilotních školách týkající se znalosti školních vzdělávacích programů ze strany učitelů.

 

Obsah 2. čísla:

S čím školám pomáháme? Příspěvek mapuje oblasti, které aktuálně zástupci odborných škol řeší při kurikulární reformě, a přináší ukázky otázek, se kterými se školy obracejí při tvorbě a zpracování ŠVP na Národní ústav odborného vzdělávání.

Projekt Kurikulum S má novou hlavní manažerku – představení nové manažerky projektu

Konzultační centrum Moravskoslezského kraje nabízí své služby 150 odborným školám v kraji – vizitka konzultačního centra

Konzultační centrum pro Jihomoravský kraj chce vytvořit prostor pro komunikaci mezi školami – vizitka konzultačního centra

Znají učitelé školní vzdělávací programy? – výsledky šetření na pilotních školách o znalostech ŠVP u učitelů a o zapojení rodičů a žáků při tvorbě a hodnocení ŠVP

Co mohou školy zlepšit při tvorbě ŠVP – časté nedostatky vyplývající z analýz některých školních vzdělávacích programůImage Informace projektu Kurikulum S - číslo 1

Vyšlo 30. listopadu 2009.

ke stažení ke stažení (344,27 KB)

První číslo zpravodaje přináší rozhovor s manažerkou projektu Janou Kašparovou o náplni projektu a jeho roli v kurikulární reformě, popis činnosti nově vzniklých regionálních konzultačních center v jedenácti krajích včetně jejich přehledu a kontaktů na ně. Ve zpravodaji je dále uveřejněno hodnocení pokusného ověřování ŠVP na tříletých oborech a první výsledky dotazníkového šetření mezi pilotními školami týkající se jejich spolupráce se sociálními partnery.

Obsah 1. čísla:

Kurikulum S příspívá k reformě středních odborných škol - rozhovor s hlavní manažerkou projektu Janou Kašparovou

Konzultační centra pomáhají v krajích odborným školám - informace o vzniku a činnosti center

Přehled konzultačních center - seznam center s názvy institucí, webovými stránkami, kontaktními osobami a jejich e-maily

Pilotní školy spolupracují s více než 400 sociálními partnery - první výsledky dotazníkového šetření mezi pilotními školami

Hodnocení pokusného ověřování školních vzdělávacích programů v tříletých oborech

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky