Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Konzultační centrum Moravskoslezského kraje nabízí své služby 150 odborným školám v kraji

Regionální konzultační centrum Moravskoslezského kraje bylo zřízeno v rámci projektu Kurikulum S v říjnu 2009 spolu s dalšími deseti konzultačními centry. Tato konzultační centra vznikla při vybraných školách a dalších vzdělávacích institucích a jejich hlavním posláním je bezplatná pomoc odborným školám při tvorbě a zpracování školních vzdělávacích programů formou konzultací a workshopů.  

ImageRegionální konzultační centrum Moravskoslezského kraje funguje na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity na katedře technické a pracovní výchovy. Ke konzultační a poradenské činnosti školám má Ostravská univerzita a její Pedagogická fakulta ty nejlepší předpoklady, protože dlouhodobě spolupracuje se školami a nabízí také pro školy mnoho vzdělávacích a evaluačních programů.

Před ustavením konzultačního centra se učitelé katedry dlouhodobě zabývali problematikou tvorby a realizace školních vzdělávacích programů, zejména v rámci vedení bakalářských a diplomových prací svých studentů oboru Učitelství odborných předmětů. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o učitele, kteří na středních odborných školách a učilištích působí a na Pedagogické fakultě v Ostravě si doplňují vzdělání v kombinovaném studiu, získali pracovníci centra mnoho poznatků o tom, s jakými problémy se v praxi setkávají při realizaci RVP. I to umožnilo uspořádat workshopy úzce zaměřené na vybraná odborná témata školních vzdělávacích programů.

Pomoc školám je v konzultačním centru uskutečňována zejména formou osobních konzultací s vedoucími pracovníky škol, koordinátory ŠVP a učiteli, kteří se aktivně podílejí na tvorbě či inovacích školních vzdělávacích programů. Centrum dále pořádá workshopy k vybraným tématům tvorby a evaluace ŠVP  i k obecně pedagogickým či specifickým problémům odborného vzdělávání. Pomoc školám může mít i podobu odborného posouzení návrhu školního vzdělávacího programu.


Image Rozhovor s doc. Ing. Bertou Rychlíkovou, CSc., vedoucí konzultačního centra (na fotografii vpravo vpředu)

Image Image Jaké akce uspořádalo pro odborné školy Vaše konzultační centrum?

Kromě průzkumu na školách a řady konzultací (cca 40) jsme uskutečnili workshopy k aplikaci průřezového tématu Člověk a životní prostředí a k zařazení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do ŠVP a posoudili několik školních vzdělávacích programů pro SOŠ.

Image S jakými otázkami se na Vás zástupci škol obracejí?

V rámci poradenské činnosti uplatňujeme získané zkušenosti, ale také se učíme mnoho nového. Aplikace rámcových vzdělávacích programů v praxi s sebou nese řadu problémů, s nimiž jsme se zatím nesetkali a jejichž řešení hledáme ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání. Typické jsou zde dotazy týkající se řešení vztahu odborné výuky a praxe, s tím mají školy problémy i ve vztahu ke školní inspekci a chtějí pomoci.

Image Jaké akce pro odborné školy v nejbližší době plánujete?

Máme připravena témata dalších workshopů pro příští měsíce, na jejichž přípravě již pracujeme. Pro 1. pololetí 2010 plánujeme:

Březen

  • Automatizace a kybernetika ve ŠVP SOŠ strojírenského zaměření

  • Zařazení odborných témat do ŠVP technických oborů

  • Kompetence potřebné ke studiu oborů a průřezové téma Člověk a životní prostředí jako součást ŠVP oborů cukrář a kuchař – číšník.

Duben

  • Popis organizace a realizace výuky v rámci teoretického a praktického vyučování vzhledem k formě vzdělávání a podmínkám školy, včetně ukázek výrobků
  • Průřezové téma Člověk a svět práce ve ŠVP SOŠ.

Květen

  • K problematice výuky fyziky na SOŠ

Další témata a případné změny v uspořádání workshopů mohou vyplynout z výsledků prováděného průzkumu a dalších podnětů pracovníků RKC a SOŠ.

 

Image Vizitka konzultačního centra

Image

Název kraje:  Moravskoslezský

 

Počet oslovených škol v kraji: 151 středních odborných škol

 

Název a kontakt: Regionální konzultační centrum Moravskoslezského kraje, Ostravská univerzita v Ostravě, Českobratrská 16, 701 03 Ostrava

 

Dostupnost RKC: V pracovní dny od 7.00 - 19.00 na výše uvedené adrese nebo na kontaktním telefonu 774 761 577.

 

Kontaktní osoby: Doc. Ing. Berta Rychlíková, CSc. (berta.rychlikova@osu_cz), Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. (svatopluk.slovak@osu_cz)


Web: https://projekty.osu.cz/kurikulum/, dostupné i na https://pdf.osu.cz/

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky