Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Pilotní školy připravují maturitní zkoušku

V tomto školním roce skládají maturitní zkoušku první žáci, kteří se vzdělávali podle školních vzdělávacích programů (ŠVP).  Proto jsme se v projektu Kurikulum S začali zabývat otázkou jak nastavit maturitní zkoušku, aby odpovídala požadavkům rámcových vzdělávacích programů (RVP) a zároveň umožňovala uplatnit i vlastní profilaci školy v ŠVP.  

ImageVzhledem k tomu, že část maturitní zkoušky je připravována společně pro všechny střední školy, zaměřili jsme se na pojetí profilové části maturitní zkoušky (dále PMZ). Ta je významným nástrojem pro ověření výsledků odborného vzdělávání, tj. připravenosti absolventa na výkon povolání nebo odborných činností i pro další vzdělávání. Je důležitým zdrojem informací pro zaměstnavatele při přijímání absolventů, ale i pro školy při hodnocení své činnosti.

Profilová maturita se skládá ze tří zkoušek

Podle vydaných RVP se profilová maturitní zkouška skládá závazně ze tří zkoušek, z nichž nejméně dvě (v lyceálních oborech jedna) musí vycházet z oblasti odborného vzdělávání; v některých RVP jsou příslušné obsahové okruhy přímo vymezeny. Jedna z povinných zkoušek PMZ musí být podle RVP konána formou praktické zkoušky nebo maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

Zaměřili jsme se tedy jednak na stanovení vazby mezi PMZ a příslušným obsahem RVP, jednak na postup jeho rozpracování do zadání maturitní zkoušky a stanovení společných parametrů. Inspirací nám byly také zkušenosti s jednotným zadáním závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem.

Osm oborů vzdělávání už má tematické okruhy

ImageNejprve pracovní týmy složené z pracovníků NÚOV, zástupců pilotních škol a některých nepilotních škol vymezily základní odborné tematické okruhy podle RVP, které tyto školy následně rozpracují do jednotlivých zkoušek. Tematické okruhy byly zpracovány pro 8 oborů vzdělání ověřovaných na pilotních školách, a to pro obory agropodnikání, aplikovaná chemie, elektrotechnika, hotelnictví, obchodní akademie, obchodník (L), strojírenství a technické lyceum.

Již při stanovení základních povinných tematických okruhů se projevovala specifika jednotlivých oborů, jako podíl odborných zaměření, propojení s praktickou zkouškou, aplikace základního odborného učiva aj. Např. pro obor elektrotechnika, který má dvě základní zaměření – slaboproudá elektrotechnika a silnoproudá elektrotechnika, bylo stanoveno 20 základních společných tematických okruhů a 10 okruhů pro každé zaměření. Jiný přístup zvolili v oboru agropodnikání, kde stanovili 25 povinných tematických okruhů ze základu oboru - pěstování rostlin a zpracování rostlinných produktů a chov zvířat a zpracování živočišných produktů a 20 doporučených okruhů z ekonomiky.

Následující práce budou zaměřeny na pojetí praktické zkoušky a nastavení dalších kritérií PMZ. V současné době sledují pracovníci NÚOV realizaci profilové maturitní zkoušky přímo ve školách s cílem získat podněty a příklady dobré praxe, které bude možné využít pro sbližování přístupu škol k PMZ.

Do řešení se mohu zapojit i další školy, a to i z jiných oborů vzdělání.

Jana Kašparová

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky