Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Konzultační centrum Ústeckého kraje plánuje spolupráci s libereckým centrem

Konzultační centrum pro Ústecký kraj vzniklo při Centru uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje o.p.s. v květnu 2010, a to na základě opakovaného výběrového řízení pro tento kraj. Své první služby začalo proto poskytovat až ke konci školního roku 2009/2010. Už během května nové centrum oslovilo školy s nabídkou svých služeb a v červnu uspořádalo první seminář „Kvalitní ŠVP – vizitka Vaší školy“.

ImageOd počátku své činnosti centrum provedlo jednu konzultaci a uspořádalo dva semináře, na kterých proškolilo 41 lidí. Na prvním semináři získali zástupci centra podklady, kam zaměřit své vzdělávací aktivity, a požadavky na konzultace, které plánují uskutečnit v tomto školním roce. Dva lektoři centra, kteří se semináře zúčastnili, upozornili na problematiku prostupnosti RVP (rámcového vzdělávacího programu) s požadavky ke státní maturitě a přímo vyzvali zástupce škol, aby se podělili o své problémy při tvorbě či realizaci školních vzdělávacích programů (ŠVP).

Rozhovor s vedoucí konzultačního centra Danou Vorlovou

Jaké typy akcí pro zástupce škol organizujete?

Prozatím organizujeme semináře a dále individuální či skupinové konzultace dle požadavků škol a koordinátorů ŠVP. Očekáváme i možnost tvorby tematických seminářů na objednávku škol.

Jakým způsobem oslovujete školy a nabízíte jim své služby?

Vzhledem k tomu, že naše centrum zahájilo svou činnost v květnu 2010, tedy ve velmi exponované době počátku maturitních a závěrečných zkoušek, zvolili jsme formu informování všech škol v  kraji o zahájení naší činnosti rozesláním e-mailu a dopisu s informačním letáčkem o vzniklém regionálním konzultačním centru (RKC), kde je možné najít pomoc při tvorbě a inovaci ŠVP. Začátkem října jsme využili placené inzerce v Týdeníku Školství, kde jsme opět představili nabídku služeb centra a seznámili čtenáře s plánovanými semináři v prvním pololetí školního roku 2010/2011.

Kde vzdělávací akce pořádáte?

Rozlehlost Ústeckého kraje a z toho plynoucí časovou náročnost cestování pro účastníky se nám daří eliminovat tím, že jednotlivé semináře pořádáme na půdě středních škol a jejich místních center uznávání a celoživotního učení. Tato centra jsou rozmístěna v jednotlivých okresech kraje a naše RKC s nimi spolupracuje. Tím umožňujeme zájemcům snazší dostupnost pro účast na seminářích.

ImageJak zjišťujete, jaké problémy s kurikulární reformou školy ve Vašem regionu mají, a jaké vzdělávací akce jim tedy máte nabídnout?

Jako nejúčinnější a nejlépe cílenou formu, jak získat podklady pro náplň seminářů, workshopů a konzultací, se nám jevilo uspořádání úvodního semináře na téma „Kvalitní ŠVP – vizitka Vaší školy“. Pozvali jsme na něj zástupce České školní inspekce, který seznámil pedagogy s nejčastěji se vyskytujícími nedostatky kontrolovaných ŠVP. Připravujeme také dotazník pro školní koordinátory ŠVP, který bude sloužit jako zásobník problémů, jež je potřeba řešit. V případě, že některý problém bude společný pro více škol, uspořádáme k tomuto tématu i seminář.

S kolika lektory a konzultanty spolupracujete a jak si je vybíráte?

Od počátku působení centra máme k dispozici 11 lektorů a konzultantů, kteří byli vybráni ve spolupráci s místními centry uznávání a celoživotního učení v Ústeckém kraji, a to na základě odbornosti či působnosti v roli koordinátora ŠVP na školách. Plánujeme rozšíření počtu lektorů z řad specializovaných odborníků a profesorů z vysokých škol.

Spolupracujete s ostatními konzultačními centry – pořádáte společně vzdělávací akce, „půjčujete“ si lektory atd.?

V této souvislosti jsme chtěli využít geograficky blízké vzdálenosti k RKC Libereckého kraje a na listopadový seminář jsme si „zapůjčili“ lektorku libereckého centra, která se specializuje na téma Etika ve vzdělávání. Také do budoucna plánujeme takovou spolupráci včetně výměny či „zapůjčení“ lektorů, protože Centrum vzdělanosti Libereckého kraje jako zřizovatel RKC má na poli dalšího vzdělávání dlouhodobé zkušenosti a disponuje kvalitním lektorským týmem.

 

Vizitka

ImageRegionální konzultační centrum Ústeckého kraje

Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o.p.s.

Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf

Web: www.centrum-uznavani.cz

Kontaktní osoby:

Vedoucí RKC - Ing. Dana Vorlová (d.vorlova@centrum-uznavani_cz)

Koordinátorka aktivit - Ing. Michaela Rozborová (m.rozborova@centrum-uznavani_cz)

 

Plánované semináře v 1. pololetí školního roku 2010/2011

4. 11. 2010

Etika ve vzdělávání

Místo konání: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany

8. 12. 2010

ŠVP v systému hodnocení kvality školy

Místo konání: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most

13. 1. 2011

ŠVP a jednotný systém závěrečných zkoušek a nový systém maturitních zkoušek

Místo konání: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky