Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Studie o spolupráci škol a sociálních partnerů

ImageV rámci projektu Kurikulum S byly v únoru 2010 zahájeny práce na studii o spolupráci škol a sociálních partnerů při tvorbě a realizaci školních vzdělávacích programů (ŠVP). Jakým způsobem byla tato spolupráce odstartována a jak probíhá? Jak se promítá do struktury ŠVP? Jaké příklady dobré praxe můžeme u spolupráce nalézt? Na tyto a podobné otázky bychom měli do konce roku 2010 znát odpověď.

„Studie je koncipovaná jako rozsáhlý sociologický výzkum. Snažíme se využívat co nejširší spektrum výzkumných metod od klasického dotazníkového šetření po čistě kvalitativní postupy typu řízeného rozhovoru,“ říká k metodologickému nastavení výzkumu jeden z jeho koordinátorů Filip Capanda. „Výsledná studie by díky tomu měla poskytnout ucelený a hodnověrný obraz zkoumaného fenoménu.“

Za kvalitu výstupu ručí dva výzkumné týmy. Prvním z nich je Oddělení analýz trhu práce z NÚOV pod vedením Ing. Jiřího Vojtěcha, které zodpovídá za kvantitativní část studie. Ta je v současné době již téměř ukončena – probíhá vyhodnocení dotazníků zaslaných na 768 středních odborných škol. Druhý tým, vedený PhDr. Arnoštem Veselým PhD., z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, zodpovídá za kvalitativní část, která by měla začít v druhé půlce června sérií výzkumných návštěv na vybraných školách.

Dosavadní spolupráce se školami probíhala díky zkušenostem a vybudovaným kontaktům hladce. Návratnost rozeslaných dotazníků je téměř sedmdesátiprocentní. Kvalitativní šetření je prozatím na začátku, má ovšem díky vysoké odbornosti jejího řešitelského týmu všechny předpoklady získat zajímavé a nosné poznatky. Studie bude sloužit nejen jako statistický pohled na spolupráci škol a sociálních partnerů, ale také jako praktický soubor doporučených postupů a příkladů dobré praxe. S výsledky výzkumu bude veřejnost seznámena na konferenci začátkem rok 2011.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky