Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Konzultační centrum Libereckého kraje pořádá semináře podle požadavků škol v kraji

Regionální konzultační centrum Libereckého kraje vzniklo na základě opakovaného výběrového řízení pro tento kraj v Centru vzdělanosti Libereckého kraje (CVLK) – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Liberci. Své první služby začalo proto poskytovat 39 odborným školám v kraji až ke konci školního roku 2009/2010.

ImageNa dotazník konzultačního centra týkající se realizace tvorby ŠVP na středních odborných školách Libereckého kraje reagovala polovina oslovených škol. Data z dotazníku slouží centru nejen jako informace o aktuálním stavu kurikulární reformy v Libereckém kraji, ale zároveň jako inspirace pro plánovanou činnost centra. Z dotazníku vyplynuly náměty na vzdělávací akce v oblasti vnitřní výměny informací při tvorbě ŠVP uvnitř sborů, spolupráce se sociálními partnery a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Od počátku své činnosti centrum uspořádalo čtyři semináře, mimo jiné na téma Soulad rámcových vzdělávacích programů (RVP) a školních vzdělávacích programů (ŠVP) a Etická výchova, jeden workshop pro školy s gastronomickými obory a poskytlo 3 konzultace.


Rozhovor s vedoucím konzultačního centra Vladimírem Drahošem

ImageJakým způsobem oslovujete školy a nabízíte jim své služby?

V první fázi osobním dopisem se základními informacemi o vzniku, kontaktech a úkolech našeho centra, ke kterému jsme připojili dotazník s otázkami, které se týkaly rozpracovanosti ŠVP, sociálních partnerů, požadavků na témata a termíny školení apod. Témata plánovaných seminářů a workshopů jsou zveřejněna na webových stránkách regionálního konzultačního centra (RKC). Informace o vzniku centra byla zveřejněna v bulletinu TECHyes.info, který je distribuován na všechny školy a školská zařízení Libereckého kraje, a také v tisku.

Jakou formu služeb Vašeho RKC (konzultace, semináře, workshopy) je mezi školami největší zájem?

Podle odpovědí škol z dotazníků vyplývá potřeba a požadavek na semináře DVPP, případně na workshopy s účastí České školní inspekce nebo sociálních partnerů. Oboje jsme zajistili - ředitel regionální pobočky ČŠI je náš lektor a sociální partneři jsou aktivní v jiném společném projektu organizace.

S jakými problémy jste se zatím při fungování konzultačního centra potýkali?

Největším problémem bylo organizačně nepříznivé období pro start našeho RKC. Probíhaly naplno maturity a vzápětí přišly hlavní letní prázdniny. Rázem jsme neměli k dispozici partnery z řad škol, ale ani lektorů. Po dobu prázdnin jsme tedy řešili zejména administrativní, archivační a propagační aktivity.

ImageJak zjišťujete, jaké problémy s kurikulární reformou školy ve Vašem regionu mají, a jaké vzdělávací akce jim tedy máte nabídnout?

Prvotní zjištění potřeb škol, z kterého vychází naše plány na nejbližší období, jsme řešili formou dotazníku. Školy se vyjádřily a naše RKC připravilo prvních 12 seminářů, které si školy „přály“ jako nejvíce potřebné. Další informace a potřeby škol na další období budeme zjišťovat při setkáváních na seminářích, e-mailu a neformálně při setkáních na jiných velkých akcích (AMOS, EDUCA, QUO VADIS apod.). Jako krajské vzdělávací zařízení pro DVPP máme k pedagogům a školám více než blízko.

S kolika lektory a konzultanty spolupracujete a jak si je vybíráte?

Máme pět základních lektorů. Všichni mají vysoké odborné kvality a zkušenosti s kurikulární reformou školství. Další lektory si vybíráme dle požadavků škol z katalogu kurzů DVPP pro SOŠ. Kurzy jsou akreditované MŠMT, lektoři kvalitní. Je-li na jedno téma více kurzů DVPP, vybíráme z nich podle osobní znalosti kvality lektora podle toho, jak umí téma podat, jak umí posluchače zaujmout apod.

Spolupracujete s ostatními konzultačními centry – pořádáte společně vzdělávací akce, „půjčujete“ si lektory atd.?

Přes krátkou dobu existence našeho centra jsme v rámci spolupráce vypomáhali RKC Praha s informovaností SOŠ Libereckého kraje o akreditovaném 250hodinovém kurzu pořádaném v Praze. RKC Královéhradeckého kraje jsme vypomohli kurzem i lektorem na téma ETIKA – výchova k prosociálnosti, který je školami velmi žádaný. Na dalších akcích se dále domlouváme.

 

Vizitka

ImageRegionální konzultační centrum Libereckého kraje

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace, Masarykova 18, 460 01 Liberec

Web: www.cvlk.cz, www.cvlk.cz/cs/kurikulum-s/, e-mail sekretariat@cvlk_cz, tel: 485 101 872

Kontaktní osoby:

Vedoucí RKC -  Mgr. Bc. Vladimír Drahoš (vladimir.drahos@cvlk_cz)

Odborná pracovnice RKC - Tereza Duštírová (tereza.dustirova@cvlk_cz)

 

Plánované semináře v 1. pololetí školního roku 2010/11

20.10. 2010 Etická výchova

20.10. 2010 Využití projektů ve výuce. Kurzy DVPP nabídka k výběru

25.11. 2010 Implementace ICT do výuky

25.11. 2010 Odborné předměty – elektro obory

22.12. 2010  Práce s problémovými žáky, motivace žáků

22.12. 2010 Odborné předměty – matematika, rodinná výchova

20.1. 2011 Klíčové kompetence

20.1. 2011 Odborné předměty – potravinářské obory

Místo  konání seminářů – CVLK, Liberec

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky