Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Společenskovědní vzdělávání

Mezipředmětové vazby

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, jazykové vzdělávání, společenskovědní vzdělávání  

 

Mediální zpravodajství (přehled týdne)

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Putovní dokumentační výstava Mnichov, okupace, osvobození

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; žákovský  projekt; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Turistika a rozvoj obce – aneb náš kraj a co mohu nabídnout turistům, kteří přicházejí do našeho kraje/města/obce

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie, občan v demokratické společnosti  

 

Rozhlédni se kolem své nové školy! Výchova k regionálnímu patriotismu.

Příklad dobré praxe; témata: Společenskovědní vzdělávání, přírodovědné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti, člověk a životní prostředí  

 

Zvu vás k nám

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti, člověk a životní prostředí      

 

Schémata pro výuku ke kultivaci právního vědomí žáků

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Právní bingo: Zjišťování právních zkušeností žáků pomocí hry bingo

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti    

 

Právní bingo: Zjišťování právních zkušeností žáků pomocí hry bingo

Příklad dobré praxe; téma. Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Mediální výchova tvořivě: Tvorba příspěvků do regionálního tisku

Příklad dobré praxe; témata: Společenskovědní vzdělávání, jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Šípková Lhota: Simulační hra na zasedání obecní rady

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, člověk a životní prostředí, člověk a svět práce  

 

Jsou jiní: Výuka vedoucí žáky k toleranci k menšinám

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Co je správné? Šetření jako prostředek etické výchovy

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Vím kdo jsem: Výuka vedoucí k sebepoznání a hodnocení sebe i druhých

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Víme, co je demokracie? Soubor aktivit o principech a zásadách demokracie

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Multikulturní společnost

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky