Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Co je správné? Šetření jako prostředek etické výchovy

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

Autor: Mgr. Jarmila Jašková

Škola: Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola Litomyšl

 

Aplikované průřezové téma: Občan v demokratické společnosti

 

Anotace

Podstatou PDP je žákovský průzkum morálního hodnocení určitého lidského jednání.  U respondentů různého věku žáci zjišťují změnu morálního hodnocení ve vztahu k věku. Žáci si cvičí komunikaci s respondenty, zápis jejich odpovědí a vyhodnocení výsledků průzkumu včetně jejich prezentace. V závěru aktivity se uskutečňují různé druhy výukových rozhovorů a dojde ke shrnutí poznatků z průzkumu. Žáci zaujmou k příběhu vlastní morální stanovisko.

 

Cíle (výsledky vzdělávání)

Žáci:

 • uskuteční řadu rozhovorů s respondenty různého věku na dané téma (příběh s morálním obsahem);
 • zapíší jasně a výstižně hlavní myšlenky respondentů jejich vlastními slovy;
 • zpracují přehlednou tabulku s výsledky průzkumu;
 • srovnají závislost morálního hodnocení na věku respondentů;
 • prezentují výsledky své práce v plénu třídy;
 • zaujmou k výsledkům průzkumu vlastní stanovisko.
 • debatují o morálním aspektu příběhu, který byl obsahem průzkumu,

Vyučovací předmět: pedagogika, pedagogická praxe, základy společenských věd nebo jiný vyučovací předmět, jehož obsahem je praktická filozofie (etika)

Obor vzdělání a ročník: Pedagogika volného času, Pedagogické lyceum, případně každý jiný obor středního vzdělání s maturitní zkouškou. Pro aplikaci této aktivity je vhodný zejména ročník, kde se vyučuje praktická filozofie.

 

Realizace

Seznámíme žáky s úlohou. Sdělíme jim, co mají dělat, ale neprozradíme, k jakému výsledku se mají dopracovat nebo co přesně sledujeme. Žáci tak znají pouze postup práce, nikoliv její účel. Rozdáme všem žákům natištěný krátký příběh, který je podstatou celého výzkumu a požádáme je, aby příběh přečetli vybraným osobám. Zde pracuje každý žák samostatně a má například dva týdny na to, aby tuto otázku položil vybraným osobám. Každý žák si vybere nejméně tři osoby v každé věkové kategorii.

Osoby jsou v těchto věkových skupinách:

 • dítě 5 – 6 let
 • dítě 10 – 11 let
 • dítě 14 – 16 let
 • jedna dospělá osoba mladší
 • jedna dospělá osoba starší (např. ve věku babičky)

 

Příběh má například toto znění:

„V jedné malé vesnici žila kdysi žena, která měla pět dětí a byla velmi chudá. Často neměly děti co jíst a jejich oblečení bylo velmi chudobné. Děti neměly také žádné hračky a maminka pořád jenom pracovala. Přesto peníze, které měla, nestačily na všechno, co by potřebovaly. Jednoho dne, když děti usnuly, maminka odešla z chalupy a šla do sousední vesnice, kde našla malý obchod. Rozbila dveře a ukradla jídlo, hračky a další věci, které doma potřebovali. Potom utekla zpátky domů a nikomu nic neřekla. Zachovala se ta žena správně? Proč ano, nebo proč ne?

 

Žáci se snaží zachytit písemně co nejpřesnější odpovědi osob v jednotlivých věkových skupinách. Skupiny žáků pak své výsledky vzájemně porovnají. Nyní je prostor pro propojení například s vyučovacím předmětem základy výpočetní techniky. Žáci mohou vytvořit tabulku, ve které budou zachyceny odpovědi osob podle jednotlivých věkových kategorií. Zde končí samostatná práce žáků. Při společné hodině si žáci vzájemně sdělí své výsledky a pokusí se nalézt společné a odlišné znaky v odpovědích respondentů, vyvodit obecné závěry (čím jsou si podobné odpovědi dětí, čím se liší, zda jsou odpovědi dospělých složitější a velmi zajímavým prvkem jsou odpovědi na otázku „proč si to myslí“).

 

Teprve v závěru žákům vysvětlíme, proč pokládali zrovna takovouto otázku, jaký to mělo účel, tj. sledovali vývoj morálního cítění člověka u osob různého věku. Pomůžeme žákům najít v jejich odpovědích rozdíly vázané na věk. Poukážeme na to, v čem se liší odpovědi dítěte a dospělého (životní zkušenosti, zklamání, poctivost, vůle). Zároveň je dobré dát žákovi prostor pro jeho vyjádření k problému, bude-li chtít, buď sám, nebo za celou skupinu (2 – 3 žáci).

 

Nutné pomůcky a prostředky: papíry, psací potřeby, natištěný příběh, počítač.

 

Reflexe PDP

Důležité je společné hodnocení ve formě prezentace výsledků a uvedení například nejčastějších odpovědí nebo nejvíce překvapivých odpovědí. Výzkumná část většinou žáky velmi baví, srovnávání výsledků také. Jistou slabinou je spíše statistické vyhodnocení, například formou jednoduché tabulky.

 

Hodnocení

Učitel hodnotí úroveň prezentace výsledků, zpracování vzorku (tabulka) a samostatnost žáka a jeho schopnost pracovat ve skupině.

 

Použitá literatura a zdroje:

 • Výrost, J., Slaměník, I.: Sociální psychologie. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2009. 416s. ISBN 978-80-247-1428-8;
 • Kraus, B.: Základy sociální pedagogiky. 1. vydání. Praha: Portál, 2008. 216s. ISBN 978-80-7367-383-3.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky