Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Putovní dokumentační výstava Mnichov, okupace, osvobození

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; žákovský  projekt; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

Autor/autoři: Mgr. Lenka Hrušková

Škola: Střední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice, Zengrova 1, 703 00 Ostrava – Vítkovice

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: Strojírenská technická administrativa, Strojírenství, Technické lyceum; v podstatě lze projekt uplatnit ve všech oborech SOV, protože směřuje do všeobecně vzdělávací oblasti – společenskovědního vzdělávání; zvláště je vhodný pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, které mají v kurikulu školní dějepis;
 • ročník: není určen;
 • oblast/oblasti vzdělávání: společenskovědní vzdělávání;
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: dějepis, výchova k občanství.


Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

 • vzbudit v žácích zájem o soudobé obecné, ale také české a regionální dějiny, konkrétně o dějiny druhé světové války a odboje;
 • žáci se učí pracovat s prameny, řešit úkoly, spolupracovat s firmami, které panely vyrábějí;
 • získávají dovednost prezentovat svou práci na veřejnosti.


Anotace:

Projekt je zaměřen na kultivaci historického vědomí žáků, především v etapě dějin druhé světové války a odboje. Důraz je položen na regionální dějiny. Za finanční spoluúčasti Magistrátu města Ostravy vznikla putovní dokumentační výstava, jejíž vernisáž na školách našeho kraje je vždy spojena s besedami s pamětníky tehdejších událostí. Na dokumentačních panelech, na sběru dokumentů pro ně, grafické úpravě a výrobě se podíleli čtyři žáci naší školy, kteří též mají na starosti prezentaci výstavy. V současné době již na projektu pracují jen 3 žáci.

 

Klíčová slova:

dějiny války, druhá světová válka, regionální dějiny, pamětníci války, odboj proti nacistům, persekuce, holocaust.

 

Typ projektu:

 • délka realizace: dlouhodobý projekt (zatím tři roky);
 • přímých prací na projektu se zúčastnilo jen několik žáků, výstup z projektu, tj. výstavu zhlédli žáci řady škol na Ostravsku;
 • dle místa realizace je projekt školní, za spoluúčasti Magistrátu města Ostravy a MěV ČSBS.


Výstup projektu:

putovní výstava, prezentace této výstavy

 

Obsah projektu:

V uplynulých dvou letech vzniklo celkem 20 panelů: Mnichov, Život za protektorátu, Život za protektorátu – Odboj, Studoval s námi, bojoval za vlast, Střední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice za okupace, Umučení Vítkovičtí, Koncentrační tábory, Holocaust, Nisko – první transporty evropských Židů, Leo Haas a Arnošt Steiner – dva z Niska, Vítkovice za 2. světové války, Ostravsko po mnichovském diktátu, Transporty evropských Židů, Osvobození, Ostravská operace, Památníky a pomníky osvoboditelů, Někteří z účastníků bojů za osvobození Ostravy, Grafika paní Lenky Kocierzové, Realizační tým.

V současné době připravujeme výrobu nového panelu: Lidice.

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

K myšlence realizovat tento projekt nás přivedla akce, která se na SPŠ Ostrava – Vítkovice uskutečnila pod názvem Paměť – výstava paní Ludmily Václavíkové z Havířova, jejíž vernisáž na škole byla spojena s pozváním a besedou s pamětníky z MV ČSBS. Ti byli organizací celé této akce nadšeni a projevili zájem o další spolupráci. Také zájem žáků inspiroval k pokračování a vznikl nápad vytvořit vlastní panely a začít organizovat jejich vystavování a besedy i na dalších školách našeho kraje. Dva žáci tehdy 2. ročníku Vojtěch Žižka a Šárka Kunčická se do akce zapojili hned v jejích prvopočátcích – pomáhali garantovi akce – Mgr. Lence Hruškové vyhledávat historické prameny v literatuře, v archivech, na internetu… Později se připojili další, kteří měli za úkol naučit se prezentovat před žáky a pedagogy výsledky své práce, spolupracovali na grafické přípravě zpracování dokumentů – Petr Langer a Nikola Kryštofová. Z počátku na grafické přípravě spolupracovala i archivářka Vítkovic paní Lenka Kocierzová, motiv z její grafiky je součástí všech panelů. Lektoři – pamětníci z ČSBS pak na všech akcích zpestřují výstavu svými vzpomínkami. Za všechny jmenujme např. Ing. Michala Salomonoviče, Mgr. Jaroslava Krále, Gen. Mikoláše Končického, pana Luďka Eliáše.

Výstavu do dnešních dnů zhlédlo přes 3000 žáků středních škol našeho kraje, byla i součástí mezinárodní konference o prvních transportech evropských Židů do Niska v říjnu 2009.

 

Způsob prezentace projektu:

Putování výstavy po školách Ostravska. Každý výstavní panel byl opatřen logem SPŠ a ČSBS, na jednom z panelů bylo logo města Ostravy. Webové stránky, novinové články, např. Ostravská radnice, Zpravodaj města Vítkovice, televizní reportáže – ČT 1, Report, Fabex, výroční zpráva školy.

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

Výstavní panely, dokumenty, vyprávění pamětníků, spolupráce s magistrátem, ČSBS, notebook, diaprojektor, plátno na promítání, kronika výstavy.

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Žáci za svou práci dostali čestné uznání MěV ČSBS, pochvalu ředitele školy, s prací se zúčastnili i SOČ a v okresním kole žáci zvítězili v kategorii Výroba učebních pomůcek. Projekt byl vysoce hodnocen ve všech školách, kde akce proběhla, a to jak žáky, tak i učiteli dějepisu.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • pro řešitele projektu (pro žáky):

použitá autorem při tvorbě/přípravě:

 1. Fowler, W. Operace Overlord. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004
 2. Boyle, D. Druhá světová válka ve fotografiích. 1. vyd. Praha: Rebo Productions, 2005
 3. Walsh, S. Stalingrad. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003
 4. Jordan, D. Atlas druhé světové války. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003
 5. Hughes, M. Hitlerovo Německo. 1. vyd. Praha: Columbus, 2002
 6. kol. autorů. D – Day. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 2004
 7. Ailsby, Ch. Třetí říše den po dni. 1. vyd. Praha: Finidr, 2005
 8. Bahm, K. Berlín 1945. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005
 9. Färber, M. Druhá světová válka v obrazech. 1. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005

10. Fritz, U. Koncentrační tábor Flossenburg

 1. kol. autorů. Přežili svou smrt – pochody smrti. 1. vyd. Praha, Sdružení Mac, 2005
 2. Persekuce českého studentstva za okupace. Ministerstvo vnitra, Praha 1946
 3. Archiv města Ostravy: Památníky, pomníky a hroby osvoboditelů 1945
 4. Sokol. Vítkovice – Památce umučených. 1. vyd. Ostrava: Svoboda
 5. 60 let Ostravsko-opavské operace – vzpomínky účastníků bojů. 1.vyd. Ostrava, Montanex, 2005
 6. Budín, S. Operace Argonauti. 1. vyd. Praha: VČMNO, 1967
 7. Auschwitz – Birkenau – státní muzeum Osvětim, 1.vyd. Zakopane: Krokus, 2007
 8. Vilímek, J. R. Dachau. 1. vyd. Praha: 1945
 9. Lidé, kteří zvítězili ve válce – brožura
 10. Szmaglewska, S. Dýmy nad Birkenau. 1. vyd. Praha: Slovanský literární klub, 1947
 11. Helmichová Š. Sudetští Němci a Česká republika. 1. vyd. Praha: Varius, 2007
 12. Bartel, J. S. Holocaust. 1. vyd. Praha: Maxdax, 2006
 13. Glazar, R. Treblinka. 1. vyd. Praha: Torst, 1995
 14. Klobas, O. Třetí most. 1. vyd. Muzeum Ostrava – Vítkovice
 15. Pergner, E. Děti s cedulkou. 1. vyd. Praha: Práce, 1982

 

Přílohy a poznámky: https://www.vystavamoo.707.cz

 

Reflexe projektu (co se dělo, jaký to má význam):

Znalost soudobých dějin má mimořádný význam pro hlubší porozumění současnosti, a tím i pro schopnost žáků se správně politicky, občansky a obecně lidsky rozhodovat. Shora popsaný projekt umožnil žákům hlouběji porozumět utrpení, které válka přináší, a ocenit odvahu statečných lidí, kteří byli ochotni obětovat i životy za znovuzískání svobody. Žáci, kteří na panelech a prezentaci výstavy pracovali, získali řadu dovedností a rozvinuli své kompetence jak odborně historické, tak kompetence k prezentaci, vyjednávání a praktickým činnostem, jež byly spojeny s tvorbou panelů, instalací a prezentací výstavy. Zásadní bylo, že se učili vyhledávat a zpracovávat zdroje informací.


Komentář:

Je to velmi záslužná myšlenka – zajímavou formou seznámit žáky s druhou světovou válkou, nacistickou okupací, persekucí a odbojem. V současné době jsme svědky, že i veřejnoprávní média (např. ČTV) se v souvislosti s letošním 65. výročím konce války a osvobozením zaměřují na excesy Čechů, ještě k tomu v záměrně zkreslené a zmanipulované podobě. Tím více jsou podobné aktivity jako shora popsaný žákovský projekt záslužné. Žáci by měli znát hrůzy války u nás i jinde ve světě a to, co případným excesům předcházelo. Nejde o omlouvání nežádoucího jednání některých lidí, o omlouvání jejich pomsty na Němcích, ale o co nejvíce objektivní obraz v souvislostech a v širším kontextu doby.

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky