Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Jsou jiní: Výuka vedoucí žáky k toleranci k menšinám

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

Autor: Mgr. Jarmila Jašková

Škola: VOŠ a SPgŠ Litomyšl, Komenského 22

 

Aplikované průřezové téma: Občan v demokratické společnosti

 

Anotace

PDP je zaměřen na tématiku aktivní kritické tolerance k jinakosti lidí, s nimiž se setkáváme a kteří patří k některé z různorodých společenských minorit (etnických, náboženských, sociálních, sexuálních ad.). Má vést žáky nejen k porozumění rozdílům mezi lidmi, k toleranci, ale i k solidaritě.  K výuce je použita metoda samostatné i skupinové práce, problémové učení a výukový rozhovor včetně diskuse.

 

Cíle (výsledky vzdělávání)

Žáci objasní pojmy, které jsou předmětem výuky v dané aktivitě; jsou schopni kultivovaně diskutovat o citlivých a kontroverzních tématech a v postojové oblasti jsou žáci vedeni ke kritické a aktivní toleranci k jinakosti lidí ve společnosti. Jsou vedeni také k solidaritě a k tomu, aby se dokázali distancovat od postojů a jednání, které směřuje k potlačování práv a svobod společenských minorit, některých jednotlivců nebo sociálních skupin.

Vyučovací předmět: psychologie, sociální psychologie, pedagogika, sociální pedagogika, základy společenských věd nebo jiný vyučovací předmět, kde se realizuje výchova k demokratickému občanství

Obor vzdělání a ročník: Pedagogika volného času, Pedagogické lyceum; 3 a 4. ročník SŠ; některá témata jsou vhodná i pro mladší žáky (2. ročník)

I když je PDP zpracován pro potřeby pedagogických oborů, vhodně vybraná témata mohou být realizována ve všech oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou. Důležité je, aby učitel věděl, co žáky zajímá, a dovedl určit, čím by se vzhledem k aktuálnosti nebo situaci v regionu měla výuka zabývat.

 

Realizace

Celý projekt této tematické výuky se skládá z několika aktivit. Rozsah odhaduji minimálně na šest 6 vyučovacích hodin.

1. Prvním krokem je diskuse s žáky a vysvětlování vybraných pojmů tak, aby je správně pochopili. Některé pojmy jsou totiž běžnou populací chápány zkresleně a nepřesně. Na tuto fázi se žáci nemusí připravovat, protože je přímo žádoucí, aby jejich reakce byly bezprostřední a během diskuse postupně došlo ke změně chápání pojmu nebo alespoň k tomu, aby se žáci dokázali na tyto pojmy podívat z více úhlů s tolerancí k názorové nejednotnosti. Jsou to např. pojmy společnost, sociální inteligence, tolerance, menšina, xenofobie, rasismus, svoboda atd. (Osobně navrhuji 5 – 7 klíčových pojmů pro diskusi, aby se neztratila základní myšlenka.)

 

2. Druhým krokem, který je nazván „Dopis světu“, je samostatná práce žáků.  Každý žák si během týdne rozmyslí a „utřídí myšlenky“ a následně barevně, velkým písmem, na zvolený formát papíru napíše sám za sebe, co může udělat on sám, svými silami pro mír, pro rovnoprávnost, pro svobodu, pro svou kulturu, proti moci získané za peníze. Témata nejsou striktně dána, lze je opět rozšířit či vyměnit za aktuální, např.: proti týrání zvířat, proti domácímu násilí, proti opouštění dětí…

Tyto „dopisy“ se rozvěsí na stěny třídy či nástěnky vždy podle určitého zvoleného tématu v učebně tak, aby žáci viděli názory druhých, mohli je konfrontovat se svými a aby viděli, že jejich práce není znehodnocena.

 

3. Třetím krokem je hra s názory, které nám mohou odhalit, co jsme o sobě nevěděli a zároveň ukázat sobě i druhým, že na naše názory má velký vliv okolí, a to i prostředí, které na nás již v současné době nepůsobí.

Učitel si připraví papíry, na kterých je výrazně napsáno navrhované řešení různých situací, které mohou v běžném životě nastat. Tyto papíry rozmístí na lavice, parapety a další místa, která mu učebna poskytuje. Vybraný žák nebo pedagog má připravené otázky, které pokládá náhodně vybraným žákům ve třídě nebo skupině žáků, aby činnost byla dynamičtější. Otázka je kladena vždy stejná pro celou třídu. Žáci mají za úkol na otázku či popsanou situaci rychle reagovat. Onou reakcí je výběr jedné z navržených odpovědí v krátkém časovém limitu. Žák si vybírá tu, která mu je nejbližší a k vybrané odpovědi se přemístí. Časový limit musí být krátký, aby se žáci vzájemně neovlivňovali a mezi sebou příliš nedomlouvali. Navrhuji jej vymezit například krátkým úsekem z refrénu písně. Výběrem určité odpovědi se žák zároveň stává členem skupiny žáků se stejnou odpovědí. Vzniklé nepravidelné skupinky pak mají za úkol svůj názor před ostatními obhájit.

Všechny odpovědi je vhodné nakonec přečíst, nejlépe ve fázi před obhajobou vybrané odpovědi. Žáci je sice při hledání té vhodné četli, ale vzhledem k časovému limitu si je nemusí pamatovat. Navíc je vhodné, když vybrané odpovědi zazní nahlas v návaznosti na to, že žáci jednotlivě nebo jako skupina zdůvodní, proč se přemístili právě sem.

Jako vždy platí, že nikdo není za svůj názor kritizován, urážen nebo kárán. Smyslem je třídění názorů, ne jejich okamžitá a násilná změna.

 

Typové otázky:

Tvoje sestra si přivedla domů jako partnera černocha. Co tomu řekneš?

Tvoji rodiče nesouhlasí s tím, že kamarádíš s dívkou, která má pochybnou pověst. Co uděláš?

Tvoje nejlepší kamarádka má tetu lesbičku. Bude ti to vadit?

Dozvěděl/a jsi se, že tvého nového spolužáka vychovávají „dva tatínkové“. Budeš s ním kamarádit?

Kluk z tvé třídy týrá zvířata. Řekneš mu něco? Obrátíš se na někoho jiného?

Žárlíš na svého postiženého sourozence, protože se mu rodiče více věnují. Co s tím uděláš?

Nechceš, aby se tvoje kamarádka bavila ještě s jinými lidmi. Řekneš jí to?

Do třídy přibyl nový žák, který mluví odlišným jazykem a na první pohled je vidět, že je cizinec. Budeš mu pomáhat?

 

Nutné pomůcky a prostředky:

  • papíry, psací potřeby,
  • skladba či písnička,
  • prostornější učebna, nástěnky nebo jiná možnost pro rozvěšení „dopisů“ žáků.


Reflexe PDP

Zkušenosti s podobnými diskusními a „praktickými hodinami“ mám velmi dobré. Problémem je spíše hodinu uzavřít a ukončit. Většina témat žáky zajímala, protože se dotýkala jevů, se kterými se ve společnosti setkávají a mnohdy nevědí, jak se mají zachovat. Často podléhají nějakým ustáleným stereotypům, vzorcům chování a názorům jiných. Takto jsme měli možnost si vzájemně ujasnit a sdělit i takové věci, o kterých se doma žáci s nikým nebaví (homosexualita, postižené dítě).

 

Důležité je, aby žáci pochopili, že často situace, událost nebo společenský jev nemají jedno nejlepší nebo jednoznačné řešení a lidé na ně rozhodně nemusí mít stejný názor. Jde o to, abychom dokázali o problému diskutovat, poznat, který názor je extrémní (ve smyslu, že je nepřijatelný v demokratické společnosti), a uměli se od něho distancovat, nebo dokonce proti němu zasáhnout.

 

Na jednu vyučovací hodinu doporučuji 2-3 témata, která jsou si blízká, mají návaznost a dají se propojit.

 

Velmi zajímavým tématem je téma smrti, případně sebevraždy, která jsou ve společnosti velmi tabuizována, ale mladý člověk se s nimi setkává, nejčastěji ve formě nějaké senzace v médiích. Z mé zkušenosti vím, že tato témata žáky zajímají právě proto, že „se o tom nemluví“. Jiný druh jinakosti je chudoba, o ní a jejím řešení i o lidech, kteří jí trpí, by jistě byla zajímavá diskuse.

 

Není jistě třeba zdůrazňovat, že výuka musí být opřena nejen o profesní dovednosti učitele, ale také o jeho odborné znalosti v diskutované problematice, aby byl schopen směřovat výuku ke shora určeným výsledkům vzdělávání. Jinak by mohla být celá aktivita spíše ke škodě žáků než k jejich užitku.

 

Hodnocení

Učitel hodnotí aktivitu a zapojení žáků, samostatnost názoru, schopnost formulovat názory, schopnost polemizovat, nehodnotí však obsah sděleného. Ostatní žáci také mohou hodnotit zapojení ostatních, spolupráci a mohou se vyjádřit, zda jim tento projekt něco přinesl v oblasti názorové a postojové (například anonymním, velmi stručným dotazníkem s cca 5 otázkami).

 

Použitá literatura a zdroje:

  • Výrost, J., Slaměník, I.: Sociální psychologie 2. přepracované a rozšířené vydání. Grada Publishing: Praha. 2009. ISBN 978-80-247-1428-8
  • Pike, G., Selby, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 1. Portál: Praha, 2000. 253 s. ISBN 80-7178-369-2
  • Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Portál: Praha, 2010. 384s. ISBN 978-80-7367-725-1

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky