Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Schémata pro výuku ke kultivaci právního vědomí žáků

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

Autor: Mgr. Jan Zouhar

 

Aplikované průřezové téma: Občan v demokratické společnosti

 

Anotace

Příklad dobré praxe obsahuje návody na aktivity žáků spojené s použitím tabulky o trestním řízení a použitím schématu soudní síně. Tabulka a schéma soudní síně podporují zapamatování zvláště žákům s vizuální pamětí. Vedou ke snadnějšímu zapamatování pojmů a k porozumění postupům trestního řízení. Cvičí logické myšlení, komunikaci, práci s ikonickými texty (v našem případě s tabulkou a schématem).

 

Cíle (výsledky vzdělávání):

 • žáci správně používají pojmy vztahující se k trestnímu řízení a pojmenování právnických profesí;
 • vysvětlí postup trestního řízení, jeho úkony a postupy;
 • posoudí dopad trestních sankcí na odsouzeného člověka;
 • objasní, jak se má chovat veřejnost v soudní síni.

Vyučovací předmět: vyučovací předmět zabývající se kultivací právního vědomí žáků, např. občanská nauka, právo atp.

Obor vzdělání a ročník: aktivitu je možno realizovat ve všech oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou, tedy v oborech kategorie M a L.

 

Realizace

Oba ikonické texty – tabulku i schéma soudní síně – použijeme ve vyučovací hodině, která bude svým obsahem těmto textům odpovídat. Mohou se také použít k domácí přípravě žáků. Jsou vhodné pro interaktivní tabuli.

 

Aktivity pro žáky pracujícími s tabulkou Trestní řízení:

Žáci pomocí tabulky odpovídají na otázky a řeší úkoly, např.

 • Jaké fáze má trestní řízení?
 • Jmenujte orgány činné v trestním řízení a vymezte úkony, které provádějí.
 • Kdo je pachatel a kdo obžalovaný?
 • Jaká práva má obžalovaný?
 • Na jak dlouho může policie zadržet pachatele?
 • Co to jsou trestní sankce? Uveďte jejich příklady.
 • Posuďte, jak dopadají trestní sankce na další život odsouzeného. Co mohou v jeho životě způsobit?
 • Jaká znáte ochranná opatření?

 

(Žáci mohou odpovídat samostatně, nebo pracovat ve skupinách. Pro skupinovou práci je nejvíce vhodný úkol Posuďte, jak dopadají trestní sankce na další život odsouzeného. Jednotlivé skupiny prezentují výsledky své práce a rozvine se diskuse.)

Žáci vytvářejí z jednotlivých sloupců nebo řádků tabulky, případně z celé tabulky souvislý verbální text. Např. popíší přípravné řízení, řízení před soudem; vysvětlí, co je vykonávací řízení. Pokud postupují po sloupcích, může být jejich úkolem např. popsat, co prožívá pachatel od zadržení do propuštění z vězení a jak se mění jeho postavení. Žáci se cvičí v komunikačních dovednostech. V praxi může aktivita probíhat tak, že jeden žák realizuje úkol – např. popisuje přípravné řízení – tedy promlouvá ke spolužákům, zbytek třídy jej sleduje s tabulkou v ruce. Žáci se následně zúčastňují hodnocení výkonu svého spolužáka – viz bod Hodnocení žáků.

 

Aktivity pro žáky, kteří pracují se schématem soudní síně:

 • Žáci sledují konkrétní trestní řízení před soudem (např. při realizaci exkurzní výuky nebo z DVD) a podle schématu určují, kdo je kdo a jakou má funkci v tomto řízení.
 • Žáci vyhledají v relevantních zdrojích informací závazná pravidla chování veřejnosti u soudního řízení. Zjišťují, kdy může být veřejnost ze soudního řízení vyloučena.

 

Nutné pomůcky a prostředky:

1. Trestní řízení – tabulka; 2. Schéma soudní síně.

 

Reflexe PDP

Oba použité ikonické výukové materiály (tabulka a schéma) zvyšují názornost vyučování. Kromě toho učí žáky číst ikonické texty a pracovat s nimi. Procvičují komunikační dovednosti žáků, tak přispívají nejen ke kultivaci právního vědomí, ale rozvíjejí i klíčovou kompetenci.

 

Hodnocení

jako příklad možného hodnocení uvádíme kritéria hodnocení a indikátory výkonu žáků k úkolu Vytvořte z informací v tabulce souvislý verbální text.


Kritéria hodnocení

Indikátory výkonu výborného (na 1)

Indikátory průměrného výkonu (3)

Indikátory nedostatečného výkonu

Věcná správnost

Text je zcela věcně správný. Jasně a přesně převádí tabulku do proslovu.

V malé míře se vyskytují věcné chyby nebo nepřesnosti, ale tabulka je vcelku správně pochopena.

Objevují se četné věcné chyby, tabulka není pochopena.

Logické uspořádání

Promluva je zcela logická, posluchači se v ní výborně orientují.

Text promluvy je srozumitelný, posluchači mu mohou porozumět.

Promluva je nesrozumitelná, nelogická, nelze ji pochopit.

Jazyk a stylistika

Jazyk promluvy je spisovný, slova jsou vhodně volená, nejsou v ní závažné gramatické ani stylistické chyby.

Vyskytují se chyby jak v gramatice, tak ve stylistice. Text je však stále srozumitelný.

V promluvě se vyskytují velmi četné gramatické a stylistické nedostatky, které brání pochopení promluvy.

 

Použitá literatura a zdroje:

Trestní zákoník v platném znění.

 

Příloha


Tabulka TRESTNÍ ŘÍZENÍ

Fáze trestního řízení

Orgány činné v trestním řízení

Úkony

Pachatel

Přípravné řízení

Policie

provede první ohledání

Zajištěn – 24 hodin

 

Služba kriminální policie a vyšetřování

 

Zajištění důkazů

 

 

Zadržen na 48 hodin - vzneseno obvinění –

na svobodě nebo uvalena vazba (maximální výše vazby 3 roky)

Státní zástupce

Dohlíží a dává pokyny

Podmínečné zastavení trestního řízení

Vypracovává obžalobu

 

Po obdržení obžaloby je obžalovaný.

Má právo na čas k prostudování spisu

 

 

Řízení před soudem

 

 

 

Soud

Zkrácené řízení

 

 

Ve vazbě nebo na svobodě

Trestní příkaz

Podmínečné zastavení trestního řízení

Narovnání - schvaluje

Hlavní líčení

 

Právo na opravné prostředky

Vykonávací řízení

Vězeňská služba

Správní orgán, pověřený OPP

Soud

Trestní sankce

Ochranné opatření

Exekuce,

 

 

Trestní sankce:

 • Odnětí svobody
 • Domácí vězení
 • Obecně prospěšné práce
 • Propadnutí majetku
 • Peněžitý trest
 • Propadnutí věci nebo jiné hodnoty
 • Zákaz činnosti
 • Zákaz pobytu
 • Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
 • Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání
 • Ztráta vojenské hodnosti
 • Vyhoštění

Ochranná opatření

 • Ochranné léčení
 • Zabezpečovací detence
 • Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty
 • Ochranná výchova

Schéma soudní síně

Schéma soudní síně (26,20 KB)

1 – soudce (nebo samosoudce) - fialový límec taláru

2 – přísedící neprofesionálové – v některých případech

3 – státní zástupce (červený límec taláru)

4 – právní zástupce obžalovaného

5 – obžalovaný (může sedět i vedle svého právního zástupce)

6 – místo, kde přistupují všichni, kteří vypovídají v procesu

7 – veřejnost

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky