Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Turistika a rozvoj obce – aneb náš kraj a co mohu nabídnout turistům, kteří přicházejí do našeho kraje/města/obce

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie, občan v demokratické společnosti  

Autor/autoři: Ing. Luboš Milý

Škola: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, 28846 Nymburk, tel/fax: 325 512 764; www.copnb.cz

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: bez omezení
 • ročník: 3., 4.
 • oblast/oblasti vzdělávání: vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, ekonomické vzdělávání, společenskovědní vzdělávání, podnikání a marketing
 • základní vyučovací předmět, příp. mezipředmětové vztahy: ICT


Cíle projektu:

 • tvůrčím způsobem podporovat turistický ruch a služby s tím spojené,
 • vytvořit komplexní textový i grafický vzorový materiál pro školu/firmu/organizaci,
 • naučit se vhodně používat různé programové balíky a aplikace,
 • seznámit se a využívat různých digitálních technologií pro splnění úkolů,
 • průběžně zvyšovat svůj administrativní a informačně technický potenciál, osvojit si práci s SW aplikacemi – X-office, multimedia,
 • komunikovat s okolím a jinými účastníky projektu,
 • chápat systémy v širších souvislostech, pracovat s textem a informacemi,
 • prohloubit vědomosti o svém okolí,
 • být prospěšní pro svou rodinu, okolí, obec – společnost.


Anotace:

Zvyšování motivace žáků ke vzdělávání při řešení úkolů spojených s místem bydliště. Spolupráce s obcí a regionální rozvoj a podpora zaměstnanosti.

 

Klíčová slova:

Turistika, obec, rozvoj, propagace.

 

Typ projektu:

 • délka realizace: 8 vyučovacích hodin
 • dle počtu zúčastněných: nejlépe individuální (max. 2členné týmy)
 • dle místa realizace: školní s využitím materiálů na internetu


Výstup projektu:

Dvacetisnímková, graficky, formálně a obsahově vyvážená multimediální prezentace v Powerpointu a videoreportáž (Moviemaker) o dotyčné obci.


Obsah projektu:

Zvyšování motivace žáků ke vzdělávání při řešení úkolů spojených s místem bydliště. Spolupráce s obcí a regionální rozvoj a podpora zaměstnanosti. Rozvoj dovedností při práci s počítačem.

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

 1. Zadání projektu

Vytvořte materiál (20snímkovou prezentaci) o vaší obci/městě/kraji, který bude obsahovat:

 • popis vašeho bydliště – možnost spojení od/z Prahy,
 • historii,
 • současnost,
 • turistické zajímavosti, jejich popis a 3 fotografie,
 • mapu a letecký pohled stažený z internetu,
 • možnosti stravování,
 • možnosti ubytování,
 • závěr – jaké možnosti může rozvoj turistiky přinést vaší obci.
 1. Popis struktury projektu – viz příloha Projektový záměr 2010
 2. Popis činností souvisejících s projektem – analýza, vyhledání a uložení požadovaných informací na internetu dle zadání, viz bod 1., syntéza – vytvoření uceleného propagačního pásma tematicky zaměřeného
 3. Zpracování formy a obsahu podle zadání – žáci mají k dispozici strukturu včetně metodiky čili formu projektu (viz příloha Projektový záměr 2010); jejich úkolem je vytvořit a zpracovat obsah dle zadání
 4. Prezentace před třídou
 5. Vyhodnocení
 6. Aplikace (prezentace) projektu mimo třídu (školu)

Nutné prostředky pro řešení projektu:

 • samostatný počítač s kancelářským balíkem X-office a řízeným přístupem na internet,
 • trvale k dispozici úplné zadání a předloha, tj. vzorový projekt,
 • multimediální stojan (prostředek) k umístění ve veřejných prostorách,
 • webové adresy, popisy a fotografie dotyčných obcí.


Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Prezentace žáků jsou vyhodnoceny z hlediska formálních (typografické zásady grafické úpravy, viz příloha 1) a obsahových požadavků. Žáci sami vybírají a zdůvodňují kvalitní práce. Vyučující ohodnotí známkou pracovní výsledky žáků. Kvalitní projekty jsou prezentovány ostatním žákům školy a veřejnosti v cyklech na multimediálních stojanech umístěných ve stupních prostorách školy.


Použitá literatura a jiné zdroje:

 • pro řešitele projektu (pro žáky):
 • použitá autorem při tvorbě/přípravě:

 

Přílohy a poznámky:

 

Projektový záměr 2010

Název projektu:

výstižný a přehledný název, který popisuje váš projekt (max. 300 znaků)

Akronym:

zkrácený název projektu (max. 30 znaků)

Žadatel:

napište název organizace, která o čerpání ESF bude žádat (obec, škola, MAS Polabí, jiný subjekt)

Popis projektu:

Stručně, ale výstižně uveďte hlavní body a činnosti Vašeho projektu. Specifikujte, v čem je inovativní, tzn. v čem je jeho přínos proti současnému stavu. Stručně popište vedlejší (nekvantifikovatelné) multiplikativní účinky vašeho projektu – (vyšší atraktivnost a uplatnitelnost na trhu práce, zaměstnanost), (max. 3000 znaků)

Definice problému, výchozí stav: Definujte problém, který reálně existuje a jakou vyvolává situaci v dané lokalitě. Výstižně a kriticky tuto současnou situaci popište.

Cíle projektu:

1. Obecné – napište a specifikujte, jaký je obecný přínos projektu pro společnost – co řeší (max. 1000znaků)

2. Specifické – definujte, čeho v projektu zamýšlíte dosáhnout (max. 1000 znaků)

Cílová skupina:

Popište a specifikujte všechny cílové skupiny lidí, které budou účastníky projektu - nikoliv řídící a realizační tým (mladiství, střední generace, ženy na MD, senioři, studenti, členové spolků, zaměstnanci, …)

Výstupy projektu:

Napište a definujte konkrétní aktivity (např. počet proškolených žen na MD, počet jazykových kurzů po 10 lidech, rekvalifikační vzdělávání, tvorba naučných pořadů, návrhy a výroba publikací, příruček, výrobků, …), které vzniknou v průběhu realizace projektu v klíčových etapách – nutno kvantifikovat = číselně vyjádřit

Výsledky a dopady projektu:

Popište jevy, které se projeví v průběhu projektu a po jeho ukončení v důsledku vytvoření výstupů (zvýšení odborné úrovně, větší atraktivita a adaptibilita obyvatel, zmenšení trestné činnosti mladistvých, …)

Výsledky a dopady projektu jsou vyšší kvalita, odborná úroveň, atraktivita, zaměstnanost …

Partneři projektu:

Např.: obce, školy, místní i globalizované firmy, …, kteří se aktivně mohou zúčastnit Vašeho projektu (nejsou to nasmlouvaní dodavatelé). Zamyslete se, kdo by se měl na vašem projektu podílet a proč.

Role partnera v projektu: Zamyslete se, kdo a proč by se měl na vašem projektu podílet a navrhněte jeho roli.

Plán aktivit (úkoly vedoucí k dosažení cíle projektu)

Úkol (etapa)

Popis

Odpovědnost

Termín

Předpokládané náklady

1.

Např.: stanovení realizačního týmu

2.

Např.: organizační příprava projektu (publicita, dotazníková šetření, …)

3.

Např.: definice a oslovení partnerů

4.

Např.: vlastní realizace projektu

5.

Např.: vyhodnocení projektu (zpracování výstupů, zveřejnění výsledků projektu, publicita, …)

6.

Implementace projektu, multiplikativní jevy,

7.

Výsledek projektu

8.

 

Financování projektu (označte jednu z možností):

Projekt jsme schopni financovat z vlastních zdrojů až do výše

%

Realizace projektu je plně závislá na externích zdrojích 

Příloha 1: Pravidla grafického návrhu aneb typografie ještě nezemřela

Reflexe projektu:

Projekt klade důraz na kvalitu, obsahové a grafické zpracování, neboť se též jedná o firemní, příp. obecní propagaci, výstupy. Žáci jsou konfrontováni (zúčastněnými, příp. zastupiteli zúčastněné obce), motivováni skutečností a zajímavými tématy, která souvisí s jejich bydlištěm:

 • turistika – důležitá oblast podnikání a příjmů obyvatel (ekonomická motivace),
 • ekologie – odpady a urbanizace krajiny,
 • památky – historie jejich důvěrně známých míst,
 • služby a podnikání – nabídka turistům, abychom se na tom mohli ekonomicky účastnit,
 • Evropská unie – tvorba projektové studie – projektu.

 

Žáci cca 2. až 3. hodinu začínají chápat zadání, pochopí souvislosti, orientují se v pojmech (viz příloha Projektový záměr 2010) a většina s elánem pracuje na své práci. Ti, kteří se ztotožnili a uvědomují si i ekonomické dopady, mají zájem o podklady a pracují i doma na vlastních projektech.

 

Projekt rozvíjí především tyto KK:

 • Kompetence k učení – žáci co nejpřesněji formulují dotazy na vyhledávačích (sledují práci a výsledky vyhledávačů) a vybírají relevantní informace o různých lokalitách, které virtuálně navštívili (památky, ubytování, restaurace, zajímavosti…) třídí je, pracují s nimi a prezentují je.
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí – žáci zjišťují a aktivně se zajímají o historii, tradice a pamětihodnosti svého bydliště, chápou jeho minulost i současnost a vyhledávají možnosti jejich využití v turistice, žáci podporují místní hodnoty historické a přírodní, vytváří si k nim pozitivní vztah.
 • Kompetence k využívání ICT a práci s informacemi – žáci pracují s osobním počítačem a jeho základním a běžným aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT, využívají adekvátní zdroje informací a efektivně s nimi pracují, žáci komunikují elektronickou poštou a využívají další prostředky on-line a off-line, získávají informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím internetu, vybírají ty nejvhodnější, pracují s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií.
 • Kompetence pracovní – žáci zpracovávají dané úkoly, chovají se jako zaměstnanci a cítí zodpovědnost za výsledky své práce, využívají své zkušenosti v praxi.
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – žáci se seznamují s podstatou a principy podnikání a vytváří si představu o právních, ekonomických principech, vyhledávají a posuzují podnikatelské příležitosti v obci v souladu s místní realitou.

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky