Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Průřezová témata

‹‹   Předchozí   1 2 3 4   Následující   ››

Vitamíny a minerální látky ve výživě člověka: Anketa nebo průzkum trhu o zdravém životním stylu

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

 

Zpracování výsledků měření získaných v laboratorních cvičeních z chemie: Samostatná práce žáků

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

 

Sortiment učňovských masných výrobků: SKUPINOVÁ TVORBA KATALOGU

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

 

Katalog cukrářských výrobků, skupinová práce žáků

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

 

Můj návrh značky/loga: Návrh známky, loga a její zpracování v programu CorelDRAW

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

 

Cesta ke grafickému obrazu firmy: Výroba firemního manuálu v grafickém programu CorelDRAW

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

 

Vytvoř si kalendář: Výroba a prezentace nástěnného kalendáře v programu Zoner Photo Studio a jeho prezentace před třídou

Příklad dobré praxe; žákovský projekt: Všeobecný; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

 

Cestujeme u nás i po světě: Tvorba plakátu ve dvojicích na téma „Podívejte se s námi“

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

 

Schémata pro výuku ke kultivaci právního vědomí žáků

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Právní bingo: Zjišťování právních zkušeností žáků pomocí hry bingo

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti    

 

Právní bingo: Zjišťování právních zkušeností žáků pomocí hry bingo

Příklad dobré praxe; téma. Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Po stopách Morany aneb vítání jara: Žákovský projekt mapující velikonoční tradice

Příklad dobré praxe; žákovský projekt: Všeobecný; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Projektové Vánoce "Od Ondřeje k Lucii" Jednodenní projektové vyučování

Příklad dobré praxe; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Vánoce slavných a známých osobností: Skupinová příprava vánočních pokrmů podle receptů osobností

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Časopis Ryboviny Vydávání školního časopisu jako prostředku mediální výchovy

Příklad dobré praxe; téma: Volný čas; průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, informační a komunikační technologie  

 

Mediální výchova tvořivě: Tvorba příspěvků do regionálního tisku

Příklad dobré praxe; témata: Společenskovědní vzdělávání, jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Úvod k mediální výchově: Učební list k hodinám českého jazyka (k učivu tvoření slov, význam slov)

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Šípková Lhota: Simulační hra na zasedání obecní rady

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, člověk a životní prostředí, člověk a svět práce  

 

Jsou jiní: Výuka vedoucí žáky k toleranci k menšinám

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Co je správné? Šetření jako prostředek etické výchovy

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Představuji místo, kde žiji: Individuální zpracování prezentace

Příklad dobré praxe; žákovský projekt: všeobecný; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti, Informační a komunikační technologie  

 

Vím kdo jsem: Výuka vedoucí k sebepoznání a hodnocení sebe i druhých

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Víme, co je demokracie? Soubor aktivit o principech a zásadách demokracie

Příklad dobré praxe; téma: Společenskovědní vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Hudba a tradice v Evropě – Projekt Partnerství škol

Příklad dobré praxe; témata: Spolupráce se sociálními partnery, jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Dva slovanské jazyky v evropském společenství – Projekt na podporu multikulturního poznávání

Příklad dobré praxe; témata: Spolupráce se sociálními partnery, jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Učíme žáky podnikat

Příklad dobré praxe; průřezové téma  

 

Jak uspět u výběrového řízení

Příklad dobré praxe; průřezové téma: Člověk a svět práce  

 

Od vydry říční k ochraně životního prostředí

Příklad dobré praxe; téma: průřezová témata; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

 

Vaříme po evropsku – projektový den k Evropskému dni jazyků

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 

Žákovský poradní tým ředitelky školy

Příklad dobré praxe; téma: Řízení školy, tvorba ŠVP; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4   Následující   ››

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky