Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Studenti zemědělské školy se vzdělávali na stáži v Polsku

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Autorka: Mgr. Jarmila Kadlecová, SŠ zemědělská a přírodovědná, Rožnov p. Radhoštěm

 

 

Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm zrealizovala projekt v rámci Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci – Projekty mobility 2010 s názvem „Výměna zkušeností v rostlinné a živočišné výrobě, chovu koní a ekologických postupů na stáži v Polsku“. Naším partnerem v Polsku byla střední škola Zespol Skol Rolniczych v Grzybnie.

 

 

Rozhodovaly studijní výsledky


Projektu se zúčastnilo celkem 10 studentů 3. a 4. ročníku studijního oboru Agropodnikání se zaměřením na chov koní a částečně i se zaměřením péče o krajinu. Studenti byli vybráni na základě výběrového řízení, které zohledňovalo jejich zájem o obor, studijní výsledky teoretické i praktické. Přihlíželo se k aktivnímu přístupu k práci, zodpovědnosti a spolehlivosti, ochotě spolupracovat, aby naše škola byla kladně reprezentována. Před odjezdem na stáž probíhala ve škole mimo vyučovací hodiny kulturně-pedagogicko-jazyková příprava, v níž byli účastníci seznámeni s tematikou a harmonogramem stáže, systémem vzdělávání a odborné přípravy v Polsku a partnerskou školou. Dále poznali kulturní dědictví regionu, zvyky a tradice Poláků. I když polština je češtině velmi podobná, byli žáci seznámeni s nezbytnou slovní zásobou potřebnou pro zvládání situací všedního dne a s odbornými výrazy.

 

Následovala třítýdenní odborná stáž v době od 12. 9. 2010 do 2. 10. 2010. Žáci pracovali pět dní v týdnu na třech soukromých farmách v kraji Šrem ve Velkopolském vojvodství. Žáci byli rozděleni na tři skupiny a na farmách se střídali. Náplň prací byla úzce spojena s učebními osnovami, a proto byla tato stáž začleněna do odborné praxe.

 

Cílem stáže bylo zkvalitnění dovedností a získání nových zkušeností v oblasti pěstování rostlin a jejich technologií, přípravy krmiv pro hospodářská zvířata včetně použití odpovídající zemědělské techniky. Dále celodenní péče o koně, sedlání, řízení a zátěž, jízda ve volné krajině. Tyto cíle byly dosaženy v plném rozsahu díky dobré přípravě a vstřícnému přístupu a ochotě zaměstnanců farem. Stážisti měli možnost obsluhovat a využívat nejmodernější vybavení, např. kruhovou dojírnu nebo automatického robota na dojení.

 

 

Víkendy byly nabité výlety


O víkendech měli účastníci perfektně organizovaný kulturní program: výlet do Kornika s prohlídkou zámku a arboreta, výlet do Poznaně – starého centra a jeho památek, návštěva mezinárodní ekologické výstavy a arboreta, prohlídka Šremu a zemědělských muzeí a výlet do zámku v Rogalině. Nejvíce zaujal výlet k moři do rekreační oblasti Kolobrzeg, procházka centrem města a seznámení s jeho historií. Po návštěvě přístavu následovala projížďka lodí.

 

Naši studenti se spřátelili se žáky místní školy, kde byli ubytováni, i díky společným sportovním a kulturním aktivitám (volejbal, vystoupení folklorního souboru Chabry). Celý pobyt probíhal v přátelské atmosféře a naši hostitelé z Grzybna byli velmi pohostinní. Po skončení stáže obdrželi účastníci Certifikát o absolvování stáže v rámci programu Leonardo da Vinci jako doklad o nabytých vědomostech. Nyní škola zažádá o vydání Europassů mobility, které pomohou studentům po ukončení školy při následném začlenění do pracovního procesu, a tím napomohou rozvoji celého zemědělského sektoru v kraji.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky