Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Reflexe sociálního partnerství ve Střední škole stavební Jihlava

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Autor: PhDr. Pavel Toman, ředitel SŠ stavební Jihlava

 

 

Žádná škola by neměla fungovat bez vazeb na své okolí, ale naopak by měla zásadně a cíleně pracovat na spolupráci s prostředím, ve kterém působí. Někteří sociální partneři jsou u všech škol stejní, jako například zřizovatelé školy, rodiče žáků, úřad práce nebo magistrát, další sociální partneři se liší v závislosti na zaměření školy. V případě škol, jejichž absolventi vstupují na trh práce (absolventi SOŠ a SOU), hrají velmi významnou úlohu sociálních partnerů zaměstnavatelé a instituce, které zaměstnavatele zastupují, nebo profesní sdružení – cechy.

 

 

Formy spolupráce se zaměstnavateli, firmami a institucemi


V rámci exkurzí ve firmách se stavebním a dřevařským zaměřením realizujeme návštěvy konkrétních staveb (např. City-parku v Jihlavě), kde žáci vidí přímo v reálných podmínkách některé technologie, o kterých se učí v teoretických odborných předmětech. Odborné přednášky firem pro žáky a vyučující pojednávají o nových materiálech a technologiích nebo o moderních bezpečnostních zařízeních pro obory klempíř, tesař, pokrývač či o zajímavých stavbách.

 

Odborné soutěže pořádají firmy poslední dobou poměrně často a účastní se jich zejména žáci maturitního oboru stavební průmyslovky. Pro firmy jsou soutěže zajímavé, protože tak naučí žáky pracovat s jejich materiály již během studia a ti je pak budou umět používat i ve svém profesním životě. Navíc tak firmy mohou žáky využít pro otestování svých výrobků a k odhalení některých chyb a nedostatků. Firmy mohou také využít neotřelého pohledu žáků, nezatíženého nějakými bariérami, a mohou využít jejich invence a nápadů pro vylepšení svých výrobků. Žáci jsou s těmito soutěžemi také spokojeni, protože většinou jsou přední místa v soutěži dobře finančně odměňována.

 

Odborné soutěže pro učební obory jsou vyhlašovány a garantovány zřizovatelem nebo cechovními organizacemi a většinu sponzorsky dotují firmy z oboru. V další formě spolupráce – prezentaci a propagaci některých řemeslných oborů – je velmi aktivní Cech klempířů, tesařů a pokrývačů, který organizuje po závěrečných zkouškách na Vysočině již tradiční „pasování učňů“ oborů klempíř, pokrývač a tesař na tovaryše uvedených řemesel. Zástupci firem a zaměstnavatelů se také zúčastňují závěrečných učňovských zkoušek a jsou členy hodnotící komise.

 

 

Praxe žáků maturitních oborů


V prvním ročníku maturitních oborů stavební průmyslovky zajišťujeme praxi žáků většinou pod vedením učitelů odborného výcviku na našem odloučeném pracovišti a na našich zakázkách. Snažíme se přitom, aby se během praxe v prvním ročníku seznámili s různými činnostmi (zednické, truhlářské, tesařské práce). Jedna skupina žáků v rámci praxe již třetím rokem odstraňuje sprejerské nápisy v Jihlavě. Studenti mají možnost si vlastníma rukama vyzkoušet, že odstraňování sprejerských nápisů není nic jednoduchého. Studenti pomocí speciálních chemikálií nápis nejenom odstraní, ale pokud se jedná o barevnou fasádu domu, obnoví posléze barevný nátěr fasády ve stejném nebo velmi podobném barevném odstínu.

 

Ve druhém a třetím ročníku se uskutečňuje praxe žáků maturitních oborů opět pod vedením učitelů odborného výcviku, ve vyšší míře jsou však žáci umisťováni na praxi přímo do firem. Ve čtvrtém ročníku je realizována tzv. asistentská praxe, která je zaměřena na trénink v pozicích, na které jsou studenti v rámci studia připravováni (rozpočtář, projektant…).

 

 

Odborný výcvik žáků učebních oborů


Zatímco odborný výcvik žáků 1. ročníků zajišťujeme většinou ve svých dílnách pod vedením našich učitelů odborného výcviku, výcvik žáků 2. a 3. ročníku probíhá přímo ve firmách. Je zřejmé, že škola nemůže připravit žáky na budoucí profesi izolovaně a bez zpětné vazby od firem. Firmy musí mít možnost vyjádřit se k obsahu, ale třeba i k organizaci výuky ve škole. Právě po konzultaci se stavebními firmami tak ve Střední škole stavební v Jihlavě vznikl model přípravy, který pravděpodobně není praktikován v žádné jiné škole v České republice.

 

U většiny řemeslných oborů v České republice tvoří poměr teoretické výuky ve škole 50 % času, druhých 50 % času je věnováno praktické přípravě. Většina škol tak v průběhu školního roku střídá 1 týden teoretické výuky a 1 týden praktické výuky.

 

 

Jiný systém výuky praxe a teorie


Po dohodě s firmami jsme vymysleli jiný systém výuky, který je velkým přínosem zvláště pro žáky řemeslných oborů i pro firmy. Poměr teoretické a praktické výuky 50 : 50 daný předpisy jsme zachovali, avšak teoretickou výuku ve škole u 3. ročníku soustřeďujeme do pěti zimních měsíců od listopadu do března a praktickou výuku realizujeme v souvislých 2,5měsíčních blocích na podzim a na jaře. Tato nenápadná organizační změna výuky má významné pozitivní dopady zvláště u stavebních řemesel, jejichž činnost je v zimních měsících omezena.

 

Firmy velmi oceňují, že žáci mohli ve svém posledním ročníku studia před nástupem do zaměstnání strávit maximum času v nácviku praktických dovedností na stavbách v době, kdy jsou vhodné podmínky pro stavební činnost. Tento systém výuky praktikujeme již asi 15 let a právě díky němu projevovaly firmy poslední dobou zvýšený zájem o zajištění odborného výcviku žáků školy. Firma si ověří nejenom praktické manuální dovednosti, které žák ovládá, ale pozná i jeho osobnostní a charakterové vlastnosti, komunikační schopnosti nebo schopnost přizpůsobit se a učit se novinkám. Některé firmy také oceňují, že takovýto žák je ještě tvárný, nemá špatné pracovní návyky a zkušenosti a při vhodném vedení ze strany managementu firmy se tak může stát skutečně perspektivním pracovníkem. Popsaný systém zajišťování odborného výcviku je oceňován i ze strany rodičů a samotných žáků. V mnohých případech se totiž jedná o žáky dojíždějící, často ze vzdálených míst.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky