Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Mezinárodní spolupráce české a francouzské školy

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Autoři: Libor Mašát, koordinátor projektu Recomfor, Ing. Svatava Dvořáková, ředitelka OA a SZdŠ Blansko

 

 

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Blansku participovala na projektu Recomfor společně se střední školou Lyéce Xavier Marmier ve městě Pontarlier ve Francii. Obě školy zajistily pro dva studenty partnerské školy stáž v místních firmách nebo prodejnách. Spolupráce s partnerskou školou byla vynikající a francouzská strana skvěle zorganizovala stáž českých studentů v rozsahu dvou týdnů. Projekt byl finančně podpořen z Programu celoživotního učení EU s tím, že na řešení finanční stránky naše škola spolupracovala s Národním ústavem odborného vzdělávání.

 

Projekt Recomfor rozvíjí myšlenku sociálního partnerství v evropském měřítku. Zapojení školy do Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu ECVET slibovalo získání nových a zajímavých zkušeností. ECVET má hodnotit určitou úroveň výsledků učení v kvalifikaci. Výsledky učení jsou deklarovány podle toho, co dotyčný zná, čemu rozumí a co je schopen po dokončení vzdělávacího procesu vykonávat. Je zřejmé, že výsledky učení mohou být získány různými cestami a způsoby, v různých kontextech učení a vzdělávání nebo prostředí.

 

 

Velký zájem studentů

O absolvování stáže byl mezi studenty velký zájem a při výběru vhodných studentů byly hlavním kritériem studijní výsledky a úroveň znalosti cizího jazyka. Studenti ještě před odjezdem do Francie prošli intenzivní jazykovou přípravou v rozsahu 25 hodin. Studenti používali jako hlavní komunikační jazyk angličtinu, protože její znalosti jsou vzhledem k délce a rozsahu studia na vyšší úrovni než u francouzštiny. Studenti již během studia na střední škole absolvovali praxi ve firmách ve své zemi, takže stáž v cizí zemi jim poskytla nové zkušenosti a nabídla jim srovnání pracovních podmínek a reálií v obou zemích.

 

V praxi to znamená, že studenti škol vykonají odbornou praxi v zahraničních podnicích. Hodnotí se jejich začlenění, uplatnitelnost, schopnost komunikace a dorozumění, jakož také úroveň odborných znalostí a dovedností. Z hlediska perspektivy jsou to všechno nutné předpoklady pro vytvoření jakéhosi mezinárodního trhu práce. Myšlenka je to velkolepá, její naplnění je složité. Vyžaduje to nezbytnou spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a firmami a podniky. Hledat v současném ekonomickém systému subjekty, které jsou ochotny přijmout na měsíc studenty z jiné evropské země, je úkol téměř nadlidský. Kdyby se našla cesta, která by otvírala tyto příležitosti, byl by to nesmírný krok kupředu.

 

Sociální partnerství formou mezinárodní spolupráce škol je rovněž velmi přínosné, protože všem stranám – školám i podnikům – ukazuje nezbytnost vzdělávání, nutnost komunikace alespoň v jednom světovém jazyce a umožní odhalit to, co je evropskému prostoru společné, a naopak to, v čem je každá země svébytnou a specifickou.

 

 

Zkušenosti studentů ze stáží

Studentka Romana Šusterová absolvovala 14denní zahraniční praxi ve firmě Citroën v malém městečku Pontarlier. Spolupracovala s ostatními zaměstnanci, účastnila se meetingů i večírků, například při představování nové tváře Citroënu C4 veřejnosti. Praxe měla pro studentku obrovský přínos především ve zdokonalení jazyků, francouzštiny a hlavně angličtiny, i z hlediska posílení komunikačních schopností s lidmi. Byla nucena dorozumět se, domluvit se a jednat s cizími lidmi, i když to mnohdy nebylo vůbec snadné. Studentce stáž umožnila poznat francouzskou kulturu, jejich zvyky a prožívání každodenního života. Pracovní doba například trvala od 9 hodin a končila mnohdy až v 8 hodin večer.

 

Odborná praxe ve sportovním obchodě znamenala pro studenta školy Jiřího Mrázka zejména pomocné práce, seznámení se se základními praktikami v obchodě a s odlišnostmi mezi Francií a Českou republikou. Pracoval od úterka do soboty od 9:30 do 12:00 a od 14:00 do 19:00. Kromě práce byl pro stážisty připraven i program s místními studenty, konkrétně návštěva veletrhu mikrotechnologií v nedalekém Besanconu a výstava Edwarda Hoppera ve švýcarském Lausanne. Podobnou zahraniční praxi by studenti doporučili všem, kteří budou mít možnost se jí zúčastnit, protože se jedná o nenahraditelnou zkušenost.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky