Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce České barmanské asociace se střední a vysokou školou hotelovou a obchodní

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Autor: Aleš Svojanovský, Česká barmanská asociace

 

 

Česká barmanská asociace, o.s., (CBA) je občanské sdružení českých barmanů, nápojových odborníků a zájemců o barmanství, která zprostředkovává výměnu informací a zkušeností z oboru nápojové gastronomie. Asociace se rovněž snaží vytvářet podmínky pro vzdělávání členů CBA i mimo ni, pro členy pořádá workshopy, barmanské soutěže i odborná školení. Asociace se snaží o co nejefektivnější přenos informací o nových produktech, trendech, směrech a novinkách, o všem, z čeho se můžeme poučit, jak dělat vyšší a kvalitnější servis pro naše hosty.

 

 

Spolupráce s hotelovou školou


CBA je dlouhodobě partnerem Hotelové školy, s.r.o., v Brně. Škola každoročně studentům umožňuje účast v barmanských kurzech vedených licenčním lektorem CBA. Studenti se pravidelně účastní seminářů a workshopů, žáci se aktivně účastní barmanských soutěží, a to v kategoriích Junior i Profi. Výsledky odborné spolupráce je možné doložit velmi dobrými výsledky studentů školy na soutěžích a zisky mnoha ocenění a pohárů. Několikrát se studenti školy stali vítězi celoročních odborných soutěží o poháry partnerů CBA a získali i cenný titul „Barman roku CBA“. Celá řada studentů, kteří vstoupili v době svého studia do „Juniorshaker clubu CBA“, je stále aktivních a jsou i po ukončení studia dále hrdými členy CBA.

 

Hotelová škola je také pravidelným hostitelem školení odborných komisařů CBA a jednání prezidia CBA, pro které zajišťuje veškeré služby ve velmi vysoké kvalitě. Škola rovněž spolupracuje na organizaci celostátní Konference CBA, kde zajišťuje zejména obsluhu a hostesky z řad svých nejlepších studentů. Asociace se stala partnerem projektu Hotelové školy, s.r.o., při vytvoření Informačního centra Hotelové školy Brno.

 

V rámci toho projektu CBA poskytovala součinnost při nákupu odborné literatury a zajišťovala odborné přednášky. Samotné vytvoření centra je velmi přínosné s ohledem na jeho cílené zprostředkovávání relevantních informací z oboru studentům gastronomických oborů. Zástupci asociace si mohou zapůjčit publikace z fondu knihovny Informačního centra. Na webových stánkách Hotelové školy www.hotskolabrno.cz je k dispozici online katalog knihovny. Zástupci CBA tak mají volný přístup a kdykoliv si tak mohou zjistit, zda je žádaná odborná publikace v knihovně k dispozici.

 

 

Spolupráce s vysokou školou


Česká barmanská asociace přivítala založení Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně a průběžně sleduje její vývoj. Vysokoškolské vzdělání hotelového typu je potřebné pro pracovníky většiny hotelových profesí včetně barmanů, provozních pracovníků či majitelů barů, u kterých se předpokládají ekonomické, právní, hygienické vědomosti, ale i znalosti z oblasti psychologie a dalších oborů. Také intenzivní studium cizích jazyků je pro hotelnictví a cestovní ruch nezbytné. Studium Vysoké školy obchodní a hotelové tak pomáhá přibližovat znalosti barmanských profesionálů evropské i světové úrovni.

 

Do činnosti školy se také aktivně zapojili členové České barmanské asociace jako odborníci z praxe, což je velmi přínosné zejména pro provázání ryze teoretických vědomostí s praktickými poznatky ze současné gastronomie. Zástupci asociace jsou pravidelnými účastníky konferencí pořádané Vysokou školou obchodní a hotelovou. Spolupráce je přínosná s ohledem na nutnost neustálého zvyšování úrovně pracovníků v české gastronomii a cestovním ruchu.

 

Věříme, že trvalá a intenzivní spolupráce přinese ještě větší teoretické povědomí o oboru barman, který je možno nazvat i uměním. Ze zkušenosti mohu všem odborným asociacím či spolkům spolupráci se školami příslušného typu a zaměření jen doporučit. Je třeba si v této souvislosti uvědomit, že co možná největší přiblížené teoretického i praktického vzdělávání k reálné praxi a uznávaným odborníkům v každém konkrétním oboru je velmi důležité. Studentům taková spolupráce přináší aktuální poznatky z oboru, který studují, což považuji za podstatu a smysl spolupráce škol se sociálními partnery, jakým je v tomto případě Česká barmanská asociace, o.s.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky