Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce automobilní školy s partnery v rámci projektu

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Autor: Bc. Mgr. Michal Šedivka, Střední škola automobilní Holice

 

 

Střední škola automobilní Holice spolupracovala se sociálními partnery mimo jiné v rámci projektu „Podpora vzdělávání v učebních oborech automobilového průmyslu“, který trval od prosince 2008 do ledna 2011. Prohloubení spolupráce se sociálními partnery byl jedním z důvodů vzniku tohoto projektu spolu s organizováním zahraničních stáží žáků a pedagogů nebo vytvořením strategických dokumentů a školy.

 

 

Cíle projektu


Mezi cíle projektu patřily především tyto:

  1. Realizovat evaluaci školy a na jejím základě vytvořit krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plány na 3, 5 a 10 let.
  2. Vytvořit podmínky pro inovaci školních vzdělávacích programů (ŠVP) a pro začlenění inovovaných ŠVP do výuky.
  3. Podpořit spolupráci školy s aktéry na trhu práce a spolupráci při profesní přípravě žáků.
  4. Vytvoření webového portálu, který bude informačním zdrojem jak pro odbornou veřejnost, tak pro žáky (současné i potenciální) a pro rodičovskou veřejnost.

 

Střední škola automobilní Holice je škola s dlouholetou tradicí. Vyučuje obory automechanik, automechanik – řidič/ka kamionové a autobusové dopravy, autoelektrikář, karosář, autotronik a silniční doprava. Škola sleduje současné trendy jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti automobilového průmyslu. Reaguje na potřebu zaměstnavatelů spolupracovat na vzdělání, a proto je každý inovovaný školní vzdělávací program hodnocen dvěma nezávislými sociálními partnery.

 

Součástí projektu je materiální zajištění učitelů a školy pro vlastní inovaci, ověřování a implementaci ŠVP. Pro tyto účely byla škola vybavena počítači a přenosnými počítači.

 

 

Proškolení pedagogů


Nezbytností je také proškolení pedagogického sboru o kurikulární reformě. Zájemcům z řad pedagogických pracovníků bylo také nabídnuto školení v oblasti práce s počítačem, s grafickým programem a na tvorbu webových stránek. V rámci projektu také měli pedagogičtí pracovníci možnost absolvovat odborné stáže u sociálních partnerů, což jim zvýšilo přehled o aktuálním vývoji v oboru.

 

Realizace projektu sice stála mnoho času, úsilí a práce, ale všichni zapojení pedagogičtí pracovníci věří, že hlavní cíl projektu – zvýšit atraktivitu technických oborů a zvýšit motivaci dětí ke vzdělávání v oborech automobilového průmyslu – se podařilo naplnit.

 

Projekt přispěl ke zvýšení komunikace a spolupráce se sociálními partnery školy. S partnery škola podepsala deklarace o spolupráci a současně se partneři podíleli na hodnocení školních vzdělávacích programů. Tím došlo k významnému propojení výuky a požadavků praxe v rámci regionu.

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky