Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU

PhDr. Jana Kašparová a kol. Praha, Národní ústav odborného vzdělávání 2007 ISBN 978-80-85118-12-4  

celá publikace celá publikace (369,53 KB)


RVPmetodika.jpgVážené kolegyně, vážení kolegové,
připravili jsme pro vás metodickou příručku pro tvorbu školních vzdělávacích programů (ŠVP) v odborném školství, která vám – jak doufáme – usnadní náročnou práci při přípravě vašeho školního kurikula. Při její tvorbě jsme vzali v úvahu všechny zkušenosti získané při řešení systémového projektu MŠMT „PILOT S – Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných SOŠ a SOU“, v němž učitelé z třiceti pilotních škol vytvořili své ŠVP pro 24 oborů vzdělání. Poučili jsme se z vlastních i jejich zkušeností i pochybení a získali jsme cenné nové poznatky a podněty. Příručku posuzovaly také nepilotní školy, abychom zjistili, zda bude pro všechny dostatečně srozumitelná a návodná.

Co příručka obsahuje? V jednotlivých kapitolách vás postupně provedeme procesem vytváření ŠVP.Nejprve věnujeme pozornost motivaci pedagogů pro změny. Potom přejdeme k vytvoření pracovního týmu a k plánování postupu prací. Další kapitola pojednává o východiscích pro tvorbu ŠVP, což jsou analýza podmínek školy (sebehodnocení), spolupráce se sociálními partnery a analýza trhu práce ve vztahu ke vzdělávací nabídce školy. Následující 3. kapitola se týká vlastní tvorby ŠVP: jeho koncepce a jednotlivých částí. Vysvětlujeme i zásadní pojmy reformy, jako jsou klíčové kompetence nebo průřezová témata, a radíme, jak s nimi nakládat ve školním kurikulu. Zvláštní pozornost jsme v samostatné části věnovali plánování a formulaci výsledků vzdělávání, protože právě tato důležitá dovednost dělala někdy nám i pilotním školám problémy.

Textová část je doplněna příklady a ukázkami z pilotních ŠVP. Další ukázky k jednotlivým částem ŠVP, příklady dobré praxe pilotních škol, přinášíme v závěru příručky v příloze. Samostatná kapitola je věnována modulární konstrukci školního kurikula. Věříme, že přínosný bude pro vás i seznam doporučené literatury.
Víme, že tvorba kvalitního a reformě odpovídajícího ŠVP je pro učitele novou a vysoce odbornou činností, která je tak náročná proto, že vyžaduje nejen dobrou znalost předmětů aprobace, ale i vhled do moderní školní didaktiky a v neposlední řadě pedagogickou zkušenost z výuky i znalost mládeže, s níž pracujete.

Přejeme vám do práce na ŠVP hodně potřebného optimismu, vzájemného porozumění a tvořivosti. Věříme upřímně, že se vám postupně bude stále lépe dařit zpracovávat vzdělávací programy pro vaše žáky. Vždyť kurikulární reforma je „běh na dlouhou trať“, takže stále je možnost mnohé zlepšovat, měnit a zdokonalovat, přizpůsobovat měnícím se podmínkám a společenské objednávce. Nezapomeňte, prosím, že ŠVP je pouze prvním krokem reformy, po něm přijdou kroky ještě náročnější – opravdu moderně učit, tak, jak to reforma i svět, do něhož vstupují vaši žáci, vyžaduje.

Pracovníci NÚOV vám nabízejí svou pomoc – konzultace, nejlépe elektronickou cestou. Podělte se s námi o vaše představy a problémy i o nové myšlenky a přístupy, které mohou obohatit i ostatní pedagogy v odborném školství; dobré podněty a zkušenosti mohou být poskytnuty i dalším učitelům prostřednictvím metodického portálu pro tvorbu ŠVP nebo tisku. Napište nám, jak se vám podle této příručky pracovalo a co jste v příručce postrádali.
O své zkušenosti z tvorby ŠVP a výuky podle nich se s vámi jistě podělí také pilotní školy projektu Pilot S.

Další informace o projektu Pilot S a podněty pro zpracování vašich ŠVP najdete na webových stránkách www.pilots.nuov.cz, www.rvp.cz, www.nuov.cz.

Praha, červenec 2007

PhDr. Jana Kašparová a kol. autorů

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky