Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Klíčové kompetence


otazka.jpg Jak zapracovat klíčové kompetence do ŠVP? Musí být do ŠVP opsány všechny klíčové kompetence z RVP?

 

Odpověď:

Klíčové kompetence uvedené v RVP zapracujeme v ŠVP do následujících částí:

a) V profilu absolventa, kde uvedeme klíčové kompetence, ke kterým v průběhu vzdělávání budou žáci vedeni. Přitom není nutné opsat všechny dílčí kompetence uvedené v RVP. I když ŠVP musí směřovat k rozvoji všech klíčových kompetencí vymezených v RVP, v profilu absolventa je vhodné vyzdvihnout ty kompetence (včetně dílčích), kterým bude věnována zvýšená pozornost, protože jsou např. významné pro odbornou činnost a uplatnění absolventů, jsou požadovány zaměstnavateli, jsou důležité pro změnu osobnosti určité kategorie žáků apod.

b) V charakteristice ŠVP, uvedením metod a forem, které škola bude využívat k rozvoji klíčových kompetencí žáků a sledování dosaženého pokroku.

c) V učební osnově, kde vymezíme cíle a priority v rozvoji klíčových kompetencí z hlediska přínosu předmětu, jeho vyučovacích metod a možností včetně způsobu hodnocení. Předmětové pojetí rozvoje klíčových kompetencí je vhodné zapracovat do preambule učební osnovy. Popis rozvoje klíčových kompetencí v daném předmětu by měl být věcný, vymezené cíle a přístupy realizovatelné a kontrolovatelné.

 

otazka.jpg Jak navazuje koncept klíčových kompetencí v RVP odborného vzdělávání na klíčové kompetence v RVP základního vzdělávání?

 

Odpověď:

Klíčové kompetence je soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění. Kde a kdy se klíčové kompetence rozvíjejí? Klíčové kompetence jsou něčím, co žák neustále rozvíjí a využívá ve všech vyučovacích předmětech. Základ k utváření klíčových kompetencí je položen v žákově rodině. Jsou to jisté univerzální a přenositelné způsobilosti. V RVP ZV jsou klíčové kompetence stanoveny a formulovány obecně, znalosti, dovednosti a postoje žáka nejsou popsány zcela detailně. Žáci se učí kompetencím postupně. Po ukončení 9. ročníku ZŠ by žák měl být vybaven obsahem následujících celkem 6 kategorií klíčových kompetencí a to: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence personální a sociální, kompetence občanská a kompetence pracovní. RVP pro střední odborné vzdělávání obsahují celkem 8 kategorií klíčových kompetencí, které jednoznačně navazují na koncept klíčových kompetencí v RVP ZV a dále jej rozšiřují o oblasti klíčových kompetencí při práci s prostředky ICT a matematické kompetence.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky