Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Postup tvorby a zavádění ŠVP

otazka.jpg Kde získáme metodiku tvorby ŠVP pro praktickou školu?

Od 1. září 2010 začalo dvouleté období tvorby ŠVP na praktických školách jednoletých a praktických školách dvouletých (PRŠ1, PRŠ2); příslušné vydané RVP najdete na www.vuppraha.cz .

V souladu s § 185 odst. 1 zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů bude na všech praktických školách zahájena výuka podle zpracovaných ŠVP od 1. září 2012 počínaje prvním ročníkem.

Vzdělávací obsah RVP PRŠ 1 a PRŠ 2  navazuje na základní vzdělávání žáků v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, především pro žáky s mentálním postižením.

Vzhledem k celkovému menšímu počtu PRŠ  nebude vypracován manuál k tvorbě ŠVP.

Struktura ŠVP a postup zpracování je shodná se strukturou ŠVP na základních školách, s čímž má většina PRŠ již zkušenosti.

Při tvorbě ŠVP se mohou pedagogové se svými dotazy obrátit na konzultační centrum VÚP nebo využít diskuzi na Metodickém portále rvp.cz.

Na Metodickém portále budou také zveřejňovány jednotlivé části ŠVP, které zpracovalo pod vedením VÚP 14 PRŠ (7 jednoletých a 7 dvouletých).


otazka.jpg Slyšeli jsme, že ŠVP musí mít číslo jednací. Kde toto číslo získáme?

Odpověď:

Číslo jednací je číslem školy, pod kterým ředitel školy schválil příslušný školní vzdělávací program. Číslo jednací se uvádí  spolu s datem platnosti ŠVP.

 

otazka.jpg Kdy bude vydán rámcový vzdělávací program pro praktickou školu?

Odpověď:

RVP pro praktickou školu připravuje Výzkumný ústav pedagogický (www.vuppraha.cz). V lednu 2010 byl předložen MŠMT do schvalovacího řízení návrh RVP. Podrobnější informace získáte ve Výzkumném ústavu pedagogickém.

 

otazka.jpg Existují pilotní školy, které ověřovaly obory E odborných učilišť?

otazka.jpg Kde najdeme pilotní ŠVP pedagogické lyceum?

Odpověď:

Pilotní tvorba a ověřování ŠVP zahrnovaly pouze vybraných 10 tříletých oborů vzdělání kategorie H a 14 oborů maturitních, pro které byly vydány RVP v první etapě  v roce 2007.

 

ŠVP a formy vzdělávání


otazka.jpg Musíme vypracovat ŠVP pro všechny formy studia?

 

Odpověď:

Škola vypracuje ŠVP pouze pro ty formy vzdělávání, které jsou uvedeny v příslušném RVP v kapitole 5. a které z nich má zařazeny ve svém školském rejstříku a bude je také nabízet veřejnosti.

 

Termíny pro zpracování ŠVP


otazka.jpg Kdy musíme začít učit podle ŠVP?

 

Odpověď:

Škola musí zahájit výuku podle ŠVP nejpozději do dvou let od vydání RVP. Postup pro zavádění ŠVP je uveden v metodickém materiálu Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol (www.msmt.cz).

 


Název a kód ŠVP

otazka.jpg Při studiu RVP jsem narazila na rozdíly v číselných kódech. Např. učební obor zahradnické práce dosud vedený pod číslem 41-52-E/011 je v RVP číslován 41-52E/01. Jedná se snad o nové číslování?

Odpověď:

Nejedná se o nové číslování oborů, ale o nové obory vzdělání, ke kterým jsou vytvářeny RVP. V rámci zavádění kurikulární reformy byla také přehodnocena soustava oborů vzdělání a vytvořena nová soustava. Nová soustava zahrnuje 270 oborů vzdělání oproti dosavadním  689 oborům. V řadě případů nový obor nahrazuje (integruje) řadu stávajících oborů vzdělání, někdy je shoda přímá, jako v uvedeném případě. Nová soustava se zavádí postupně, souběžně s jednotlivými etapami tvorby RVP. Komplexně bude zavedena k 31.8.2010 a vyhlášena v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.


otazka.jpg Při tvorbě ŠVP pro zkrácené studium/dálková forma použijeme stejný název vyplývající z RVP pro denní studium a kód? Kód můžeme za lomítkem povýšit z O1 na O2? Tento ŠVP pro zkrácené studium/dálková forma budeme připravovat jako samostatný dokument.

Odpověď:

Kód je číselným indikátorem oboru vzdělání a  součástí jeho oficiálního označení. Nelze s ním libovolně nakládat – měnit jej nebo doplňovat. Pokud chce škola označit své ŠVP číselným znakem, např. z důvodů jejich snadného rozlišení, musí zavést vlastní systém.

ŠVP může mít název buď shodný s názvem oboru vzdělání (RVP), nebo jiný název než je název oboru vzdělání (RVP). Název ŠVP se uvádí bez číselného označení (kódu).

Například:

Obor vzdělání: 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Názvy ŠVP: Mechanik strojů a zařízení

Mechanik číslicově řízených strojů

(První název signalizuje, že ŠVP poskytuje široce profilované vzdělání, druhý název vypovídá o profilaci – odborném zaměření  poskytovaného vzdělání.)

Pokud připravujeme samostatný ŠVP pro jiné formy vzdělávání než základní denní, můžeme jej označit např. takto:

Název ŠVP:          Mechanik číslicově řízených strojů

Zkrácené studium pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou

 

Název ŠVP pro zkrácené studium je shodný s názvem ŠVP pro základní formu vzdělávání (čtyřletou denní); podobně název ŠVP např. pro dálkovou formu vzdělávání je shodný s název ŠVP pro denní formu.


otazka.jpg Čím se liší obor 34-56-L/01 Fotograf od oboru 34-56-L/51 Fotograf ?

Odpověď:

V prvém případě se jedná o čtyřletý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou (s odborným výcvikem - ….L/01), ve druhém případě o nástavbové studium (…L/51) na dobíhající tříletý obor vzdělání  34-56-H/001 Fotograf.


otazka.jpg Musí se název a kód ŠVP shodovat s RVP?

 

Odpověď:

Kód a název uvedený na RVP je totožný s číslem a názvem oboru vzdělání, protože RVP se podle školského zákona vytvářejí pro obor vzdělání. Název ŠVP se ale nemusí shodovat s názvem RVP, je možné použít název, který konkretizuje, jak (do jakých odborných činností nebo povolání) je zaměřeno v zdělávání nebo má motivační nebo propagační charakter (Název by ale měl být v souladu s obsahem a všem srozumitelný a přijatelný).

Číselný kód se uvádí pouze pro identifikaci oboru vzdělání, u názvu ŠVP se číselný kód neuvádí. ŠVP je označen pouze názvem.


Viz příklady v Metodice tvorby ŠVP SOŠ a SOU

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky