Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Průřezová témata

otazka.jpg Dle některých lektorů, kteří školili učitele k tvorbě ŠVP jsou všechna 4  průřezová témata povinná v každém předmětu. Jiní lektoři propagují zařazení průřezových témat výběrově dle tematických souvislostí s tím, že v ŠVP se  musí promítnout všechna průřezová témata. Čím se máme řídit?

Odpověď:

Ve ŠVP musí být zastoupena všechna průřezová témata. Avšak pro jejich rozpracování do ŠVP a následnou realizaci je důležité uvědomit si, jakou funkci jednotlivá témata plní, kde (čím – jak) se podílejí více na výchově žáků, formování jejich postojů, návyků, osobnostních vlastností (např. sociálních kompetencí), čím doplňují vědomosti z jiných předmětů a jakým způsobem je možno tyto dílčí prvky realizovat (nebo co již škola v tomto směru dělá). Z toho nám také vyplyne, jaké možnosti nabízejí pro realizaci průřezových témat jednotlivé vyučovací předměty. Jde o to, aby začlenění průřezových témat do ŠVP a jednotlivých vyučovacích předmětů nebylo formální, ale odpovídalo charakteru a  podmínkám výuky těchto předmětů. Proto se může stát, že některé průřezové téma může být v některém předmětu okrajovou záležitostí (např. práce s IKT nebo Člověk a svět práce v tělesné výchově), popř. se nepromítne vůbec. K realizaci cílů průřezových témat lze využívat také různé mimoškolní aktivity.


otazka.jpg Jak detailně se mají rozpracovat průřezová témata do ŠVP? Stačí je uvést do učebních osnov?

Musí (může) být pro průřezová témata zpracován samostatný vyučovací předmět?

 

Odpověď:

Jak již vyplývá z označení „průřezová témata“, jedná se o pojetí založené na komplexním pedagogickém působení na žáky. Průřezová témata přispívají zejména k rozvoji klíčových kompetencí a k vytváření žádoucích postojů a návyků žáků v dané oblasti. Jak je uvedeno v jejich charakteristice, záměrem není rozšiřovat učivo základních předmětů, ale naopak vhodně propojovat výuku základních předmětů s dalšími aktivitami, které jsou pro žáky zajímavé a neformální. Průřezová témata by tedy měla prolínat celým vzdělávacím procesem. To neznamená, že pro podporu některého průřezového tématu nemůže být zařazen samostatný vyučovací předmět, např. v rámci volitelných vyučovacích předmětů, projekt, kurz apod. zaměřený na vybranou problematiku z okruhu průřezového tématu. Při rozpracování průřezových témat do učebních osnov bychom měli vycházet také z charakteru a pedagogických možností daného vyučovacího předmětu.

Vhodným východiskem pro plánování realizace průřezových témat jsou také výsledky sebehodnocení školy zaměřené na žáky.

 

otazka.jpg Co je finanční gramotnost? Kde je zapracována v RVP a jakým způsobem ji realizovat v ŠVP? Je finanční gramotnost povinným průřezovým tématem?

 

Odpověď:

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

Finanční gramotnost je povinnou součástí vzdělávání na všech vzdělávacích stupních a typech škol. Za tím účelem byl zapracován programový dokument Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, jehož součástí je tzv. Standard finanční gramotnosti, který stanoví obsah vzdělávání a požadované výstupy. Tento standard je podkladem pro realizaci finanční gramotnosti ve školních vzdělávacích programech. Standard lze nalézt na webových stránkách NÚOV.

V RVP odborného vzdělávání není finanční gramotnost není  zařazena jako samostatné průřezové téma, ale požadavky standardu finanční gramotnosti jsou zahrnuty ve společenskovědním a ekonomickém vzdělávání. Zpracovatelé ŠVP si tyto výsledky vzdělávání rozpracují do učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů.

 

otazka.jpg Musí být prevence sociálně patologických jevů zapracována jako průřezové téma?

 

Odpověď:

Prevence sociálně patologických jevů není v RVP odborného vzdělávání samostatným průřezovým tématem. Tato problematika je v RVP zařazena do vybraných vzdělávacích oblastí (např. Vzdělávání pro zdraví nebo Společenskovědní vzdělávání), popřípadě – podle zaměření oboru - také do odborných obsahových okruhů. Je zahrnuta také v průřezovém tématu Občan v demokratické společnosti i v klíčových kompetencí zaměřených na osobnostní rozvoj žáků. V ŠVP může být realizována jak v rámci výuky některých předmětů, tak jinými formami.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky