Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Rámec pro vlastní hodnocení školy

Metodický průvodce

 

Cílem tohoto nástroje bude nabídnout vedení školy relativně rychlou sebereflexi tak, aby jeho použitím byla uceleně naplněna legislativní povinnost realizace vlastního hodnocení školy.

 

  • Rámec pro vlastní hodnocení školy je vhodné pro použití na školách, které s autoevaluací teprve začínají a dále na těch, kde by systematičtěji pojatá autoevaluace mohla postrádat smysl (např. malotřídní školy).
  • Záleží na řediteli školy, zda rámcové vlastní hodnocení školy vyplní sám nebo ve spolupráci s širším vedením školy. Možné, resp. vhodné by bylo, kdyby se časem dařilo pro vyplňování shromažďovat objektivnější opory, než je pouze úsudek vedení školy. V tomto smyslu by bylo možné využít informace z jiných nabízených evaluačních nástrojů.
  • V  manuálu nástroje (890,02 KB) naleznete popis cílů nástroje, principy fungování (teoretická východicka a koncepci nástroje), postup pro práci s nástrojem, popis procesu ověřování, doporučení pro práci s nástrojem a kritéria nástroje.
  • Rámec pro vlastní hodnocení školy je metodicky obdobné systému pro hodnocení kvality ve veřejné správě, tj. modelu CAF (společný hodnotící rámec). Obsahově je sladěno s vyhláškou 15/2005 Sb. a její novelou č. 225/2009 Sb.
  • K dispozici k nástroji jsou: koncepce nástroje (popisuje celkovou strukturu nástroje) metodické pokyny (pokyny jak použít nástroj, popis škál, apod.), kritéria nástroje (zároveň se jedná o podklady pro vyplnění nástroje v "papírové" podobě), ukázka zprávy z nástroje ve wordu.
  • Nástroj je školám k dispozici v elektronické podobě na portále evaluačních nástrojů, tj. jeho používání vyžaduje středně pokročilou znalost práce s počítačem. Při práci s nástrojem na portále doporučujeme postupovat podle těchto pokynů a pročíst si popis uživatelského rozhraní nástroje.

Úloha tohoto nástroje v autoevaluačním procesu školy:

  • Použití rámce pro vlastní hodnocení školy podle pokynů u něho uvedených zajišťuje splnění povinnosti dané školským zákonem (Zákon č. 561/2004 Sb), Vyhláškou č. 15/2005 Sb. a její novelou č. 225/2009 Sb. Jedná se o splnění na úrovni minimální legislativní povinnosti. Pokud by škola setrvávala při používání pouze u tohoto nástroje a na jeho základní úrovni, vytratil by se základní smysl realizace vlastního hodnocení školy, a sice trvalé zkvalitňování školy (či spolehlivé udržení vysoké kvality).

Autorkou nástroje je RNDr. Martina Kekule, Ph.D. z Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Oblasti kvality školy, které nástroj postihuje

1. Podmínky ke vzdělávání

1.1. demografické (motivace žáků, postoje žáků ke škole)
1.2. personální
1.3. bezpečnostní a hygienické
1.4. ekonomické
1.5. materiální

2. Obsah a průběh vzdělávání

2.1. školní vzdělávací program
2.2. plánování výuky
2.3. podpůrné výukové materiály
2.4. realizace výuky (interakce učitele a žáků, strategie učení cizímu jazyku, rozvoj kompetencí k učení)
2.5. mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče)

3. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání

3.1. klima školy (interakce učitele a žáků, klima učitelského sboru)
3.2. systém podpory žákům
3.3. zohlednění individuálních potřeb žáků
3.4. spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče)
3.5. spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem

4. Výsledky vzdělávání žáků

4.1. hodnocení výuky (interakce učitele a žáků)
4.2. klíčové kompetence
4.3. znalosti a dovednosti
4.4. postoje (postoje žáků ke škole)
4.5. motivace (motivace žáků)
4.6. úspěšnost absolventů

5. Vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

5.1. strategické řízení
5.2. organizační řízení školy (Profil  škola21)
5.3. pedagogické řízení školy
5.4. profesionalita a rozvoj lidských zdrojů (360° zpětná vazba pro střední management školy)
5.5. partnerství školy a externí vztahy

6. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

6.1. kvantitativní analýza
6.2. kvalitativní analýza

Jeníkovice; okres Hradec Králové

Nahoru