Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

ICT v životě školy - Profil školy21

Metodický průvodce

 

ICT v životě školy - Profil školy21 je evaluační nástroj, který na základě sledování více různých indikátorů pomáhá školám zjistit, do jaké míry se jim daří začlenit informační a komunikační technologie (ICT) do života celé školy. Nesoustředí se pouze na technické parametry, zabývá se hlavně tím, jak technologie skutečně ovlivňují výukový proces. Současně jej lze využít k plánování budoucího vývoje školy a následné kontrole dosažení vytyčených cílů.


ICT v životě školy - Profil školy21 vychází, podobně jako mnoho dalších podobných modelů snažících se postihnout určitý inovační vývoj, z empirického předpokladu, že škola prochází vývojovými stádii, která mají ve všech případech jisté společné rysy, a celý proces lze přirovnat k difuzi (viz E. M. Rogers). Teoretický popis fází takové difuze byl opakovaně pro různé inovační procesy upravován. Existuje popis vývojových fází implementace ICT pro učitele, pro vzdělávací program i pro celou školu (viz Difuze technologií ve škole 21. století). Profil Škola21 počítá s těmito čtyřmi fázemi:

 1. začínáme,
 2. máme první zkušenosti,
 3. nabýváme sebejistoty,
 4. jsme příkladem ostatním.

Každá z fází je blížeji specifikována v pěti oblastech:

 1. řízení a plánování,
 2. ICT ve školním vzdělávacím programu,
 3. profesní rozvoj,
 4. integrace ICT do života školy,
 5. ICT infrastruktura.

manuálu nástroje (1,33 MB) naleznete cíle nástroje, východiska nástroje, postup při práci s nástrojem, popis ověřování nástroje, indikátory Profil Škola21, ukázku zprávy.

On-line aplikace Profil Škola21 je dostupná na adrese https://skola21.rvp.cz/. Školám evaluaci zjednodušuje průvodce obsahující podrobný návod krok za krokem. Součástí aplikace jsou i příklady využití nástroje z několika škol. Výstupy autoevaluace je možné zobrazovat různými vizuálními podobami a grafy. Součástí aplikace jsou také komunitní funkce, které v případě zájmu umožní škole sdílet některé informace s dalšími školami a uživateli portálu.

Evaluační nástroj vychází z difuzního modelu školy, který vytvořila britská BECTA (Self-review framework) či irské Národní centrum pro technologie ve vzdělávání (ICT Planning Matrix).

Úloha nástroje v autoevaluačním procesu školy

 • Profil Škola21 umožňuje přesný popis aktuálního stavu začlenění ICT do života školy, který je možné zobrazit různými vizuálními podobami a grafy.
 • Nástroj umožňuje ředitelům, zástupcům a koordinátorům ICT škol rozšířit svůj pohled založený na vlastních zkušenostech na problematiku využití ICT tak, aby byl v souladu se všemi procesy život školy ovlivňujícími. Zkušenosti ukazují, že již samotný proces rozhodování a určování aktuální situace školy v jednotlivých oblastech dle návodné matice přináší řídícím pracovníkům užitečnou pomoc při řízení školy.
 • Další možností využití nástroje Profil Škola21 je popis budoucí situace, kterou by vedení školy chtělo ve střednědobém horizontu 3 – 5 let v souvislosti s využitím technologií nastolit. Jedná se o neocenitelnou pomůcku pomáhající definovat směr dalšího vývoje školy i cestu, po níž je třeba se ubírat. Uskutečnění Profilem Škola21 popsané nejvyšší fáze je možné pouze při zajištění úplného konsenzu uvnitř školy. Plošný přechod škol na vyšší stupně vývoje podle Profilu Škola21 se neobejde bez další podpory ze strany státu a nutných doprovodných systémových změn.

Českou verzi nástroje vyvíjejí a připravují: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. z katedry informačních technologií a technické výchovy PedF UK v Praze, Mgr. Daniela Růžičková a PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., oba z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

Nahoru