Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 9: Dotazník Metodického evaluačního centra při Ostravské univerzitě

soubor přílohy soubor přílohy (191,24 KB)


Dotazník Metodického evaluačního centra při Ostravské univerzitě

V návaznosti na školskou reformu a vyhlášku MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. byl na Ostravské univerzitě připraven Model zvyšování kvality školy. Klade si za úkol přispět k zavedení vnitřní zpětné vazby ve formě vlastního hodnocení dle výše uvedené vyhlášky. Dle vytvořené metodiky lze níže uvedené ukazatele prostřednictvím popsaného klíče periodicky hodnotit. Pro každý ukazatel kvality jsou definovány návrhy slovních hodnocení stavů – kritéria kvality, které odpovídají bodovým hodnocením v úrovni 2 body a 4 body. (1 a 3 body jsou přidělovány v případech, kdy situace na škole neodpovídá ani jednomu z popisovaných stavů).

Úrovně hodnocení oblastí

Poznámka: 10 % ukazatelů může být v každé úrovni hodnoceno i jinak

Stupeň Kód pro statistické zpracování Kritéria hodnocení ukazatelů
Velmi dobrá 4
Úroveň ve všech ukazatelích v dané oblasti je velmi dobrá
až dobrá/nadprůměrná.
Dobrá 3
Úroveň alespoň 60 % ukazatelů v dané oblasti je velmi dobrá,
úroveň max. 30 % je dobrá a vyhovující/průměrná až podprůměrná.
Vyhovující 2
Úroveň alespoň 60 % ukazatelů v dané oblasti je dobrá,
úroveň max. 30 % je vyhovující/podprůměrná.
Částečně 1
Úroveň alespoň 60 % ukazatelů v dané oblasti je vyhovující,
nevyhovující úroveň max. 30 % je nevyhovující.
Nevyhovující x Úroveň více než 30 % ukazatelů v dané oblasti je nevyhovující

  1. Vize školy
  2. Podmínky ke vzdělávání
  3. Školní vzdělávací program
  4. Průběh vzdělávání
  5. Kultura školy
  6. Řízení školy
  7. Zajišťování kvality školy
  8. Výsledky vzdělávání
  9. Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

 

Oblasti autoevaluace Cíle Kritéria Nástroje
Podmínky ke vzdělávání zajistit kvalitní lidské, materiální a finanční zdroje

vytvořit optimální, bezpečné podmínky pro žáky i pracovníky školy
spokojenost pracovníků, rodičů i žáků

efektivní využívání materiálně-didaktických prostředků

příjemné klima ve škole, dobré vztahy ve škole

nízký výskyt rizikových forem chování ve škole
dotazníky

SWOT

konzultační

třídnické hodiny

el.schránka důvěry, pozorování

hledání zdrojů financí, projekty, sponzoring

třídní schůzky
Průběh vzdělávání zajistit kvalitní práci pedagogů

využívat účelně různých metod výuky

motivovat žáky dosahovat osobního  maxima
spokojenost žáků a rodičů

kvalita výsledků práce pedagogů

kvalita výsledků žáků
analýza hospitační činnosti

pozorování

sebehodnocení pedagogů

klasifikace  sebehodnocení

analýza dotazníků

vzájemné hospitace

srovnávací testy
Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vztahy učitel – žák – rodič zajistit pozitivní sociální klima zaměstnancům

spolupracovat a vytvářet optimální vztahy s rodiči

zlepšovat vzájemné vztahy mezi rodiči, pedagogy, studenty
spokojenost rodičů i žáků

minimální výskyt sociopatologických jevů

informovanost rodičů
pozorování

rozhovory

dotazníky

adaptační kurzy

konzultační a třídnické hodiny  el.schránka důvěry

třídní schůzky

Den otevřených dveříNahoru