Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 8: Vlastní hodnocení školy za šk. r. 2007/8-2009/10

soubor přílohy soubor přílohy (184,46 KB)


Vlastní hodnocení školy za šk. r. 2007/8-2009/10

 

a)    cíle, které si škola stanovila v strategickém záměru rozvoje ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti.

Hlavní  cíle rozvoje školy 2008-2013

Oblast Podoblast
1. Vize školy 1.1 Vize školy a hodnoty
1.2 Cíle a školní vzdělávací program (ŠVP)
2. Podmínky ke vzdělávání 2.1 Lidské zdroje
2.2 Materiální zdroje
2.3 Finanční zdroje
3. Školní vzdělávací program 3.1 Charakteristika učících se
3.2 ŠVP
3.3 Organizace vzdělávacího procesu školy
4. Průběh vzdělávání 4.1 Vyučování
4.2 Učení
5. Kultura školy 5.1 Podpora školy žákům
5.2 Spolupráce s rodiči
5.3 Vzájemné vztahy
5.4 Výchovné poradenství
6. Řízení školy 6.1 Plánování
6.2 Organizace školy
6.3 Vedení lidí
6.4 Kontrola
7. Zajišťování kvality školy 7.1 Plánování vlastního hodnocení školy
7.2 Provádění vlastního hodnocení školy
8. Výsledky ve vzdělávání 8.1 Zjišťování výsledků vzdělávání
8.2 Hodnocení výsledků vzdělávání
8.3 Další výsledky vzdělávání
9. Výsledky práce školy 9.1 Celkové hodnocení využívání lidských zdrojů
9.2 Celkové využívání materiálních zdrojů
9.3 Celkové hodnocení využívání finančních zdrojů
9.4 Dopad vlastního hodnocení na zdokonalování školy

 

Cíle

1.1
Všichni žáci a pracovníci školy se ztotožní s vizí.
Vize byla stanovena a je zapracovaná do školních dokumentů.

1.2
Dokončit ŠVP v daném termínu.

ŠVP bylo zpracováno, prošlo kontrolou ze strany ČŠI bez připomínek.

2.1
Zajistit kvalifikovaný výkon všech pedagogických funkcí. Působit na sjednocení pozitivního přístupu všech PP k žákům.

Je zajištěn kvalifikovaný výkon funkce výchovné poradkyně a koordinátora ICT, vzdělávají se metodik prevence a koordinátor EVVO – čekáme na finančně výhodný vzdělávací  projekt. Konflikty mezi PP a žáky se vyskytují minimálně, jsou řešeny operativně. Probíhají dotazníková šetření.

2.2
Moderně  vybavená škola s dostatečnými prostory i pro mimoškolní aktivity.

Provedli jsme rekonstrukci laboratoře fyziky, učebny výtvarné výchovy, rekonstrukci osvětlení a vymalování školy. Zavedli projekci do lab. biologie, lab. fyziky, učebny UMV, učebny Z-D, učebny angličtiny. Interaktivní tabule jsou v učebně UMV a angličtiny. Volné prostory ve škole zatím nemáme.

2.3
Zlepšit finanční situaci školy.

Pronajímáme služební byty, tělocvičnu a učebny. Podali jsme 2 projekty, nebyly schváleny. Průběžně získáváme finanční a hmotné dary. Řádně hospodaříme a udržujeme svěřený majetek.

3.1
Poznat zájmy a požadavky žáků.

Zavedli jsme v rámci předmětu český jazyk předmět mediální výchova. Pravidelně provádíme dotazníková šetření ke klimatu školy. Podporujeme aktivity studentské samosprávy, žáci jsou členy žákovského parlamentu města Hlučína a pracuje školní rádio a časopis.

3.2
ŠVP reflektuje nový pohled na úlohu školy ve vzdělanostní společnosti.

ŠVP se realizuje 2. rokem, na vyhodnocení je ještě brzo, ale snaha je při hospitacích patrná.

3.3
Vzdělávací proces vychází ze ŠVP.

Realizace probíhá.

4.1
Vyšší efektivita vyučovacího procesu.

Zavedli jsme zájmové útvary, vybavujeme školu pomůckami. Pomocí standardizovaných testů se srovnáváme s ostatními školami.

4.2
Žák používá odpovídající metody učení.
Probíhá realizace.

5.1
Udržet současný  stav a dále jej rozvíjet.
Žáci jsou za úspěchy přiměřeně odměňování, jsou udělovány pochvaly ředitele školy. Jejich úspěchy jsou uveřejňovány v místním tisku, ve výroční zprávě a na webových stránkách školy.

5.2
Udržet současný stav a dále jej rozvíjet.
Realizace probíhá. Uspořádali jsme akademii při příležitosti 90. výročí založení školy a den otevřených dveří s programem. Provedli jsme dotazníkové šetření mezi rodiči ke klimatu školy.

5.3
Rozvíjet současnou vysokou úroveň.
Akce probíhají.

5.4
Kvalifikovaný VP a školní met. prevence, kteří jsou respektováni všemi partnery.
Průběžně se vzdělávají, zavedli jsme výchovnou komisi pro předcházení a řešení výchovných problémů, schránku důvěry.

5.5
Třídní učitel je respektovanou osobností, která má pochopení pro žáky, má jejich důvěru a nenásilnou formou vede žáky k uvědomělému respektování pravidel.
Vybíráme kvalitní pedagogy s pochopením pro žáky. Bohužel ne všichni jsou stejně důslední v uplatňování Školního řádu.

6.1
Všichni PP znají Plán práce na školní rok.
Všechny materiály jsou včas k dispozici a jsou dostupné na školní síti. Pedagogové vytvářejí rámcový plán činnosti, vedoucí PK plány práce na školní rok.

6.2
Funkční organizace školy.
Organizace školy je funkční, pracovní náplně a zodpovědnosti jsou vymezeny.

6.3
Všichni jsou si vědomi svých práv a povinností.
Veškeré směrnice jsou dostupné na školní síti, o aktualizacích a změnách jsou zaměstnanci informování na operativních poradách. Platí zásada za stejnou práci stejná odměna. Pracují odbory.

6.4
Bez kontroly není rozvoje.
Organizační řád je jasně stanoven, jsou určeny stupně řízení  a ustanoveni zaměstnanci, kteří jsou oprávnění vydávat závazné pokyny.

7.1
Zvyšování kvality vzdělávání.
Zatím nemůžeme být spokojeni s úrovní nižších ročníků.

7.2
Využití pro zkvalitnění práce každého pedagoga.
Výsledky jsou k dispozici na školní síti a vyučující je využívají pro zvýšení kvality.

8.1
Zlepšení postavení školy v rámci víceletých gymnázií.
Máme první výsledky o přidané hodnotě, jsme celkem spokojeni. V rámci víceletých gymnázií nejsou naše výsledky nejlepší.

8.2
Zlepšovat výsledky hodnocení.
Snaha pedagogů je zřejmá, ale zájmy mnoha žáků jsou značně různorodé, čehož využíváme při mimoškolní činnosti.

8.3
Rozvíjet současný stav.

9.1 – 4
Stále zlepšovat stávající stav.

ŠVP
Cíle  jsou obsaženy ve výstupech za jednotlivé předměty a zejména ve vizi školy a profilu absolventa. Běží 2. rokem, proto je na vyhodnocení brzy.

b) Posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písm. a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v RVP G a odpovídajících právních předpisech.

Cíle školy jsou v souladu s RVP G a zák. č. 561/2004 Sb., školským zákonem

 

c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je potřeba úroveň vzdělání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření
- zpráva evaluačního týmu

 

d) účinnost opatření podle písm.c) obsažených v předchozím vlastním hodnocení

Rozdělení oblastí a podoblastí viz výše.

Opatření:

1.1
Zformulovat VIZI školy a zakomponovat ji do nově vytvářeného ŠVP (seznámit rodiče i žáky, kantoři – plnění vize apod.).
Splněno, vize zakomponována do ŠVP
Udělat anketu Vize školy (žáci – slohová práce; rodiče – dotazník).
Realizováno.

1.2
Stanovit termín projednání první verze.
Splněno a projednáno

Dokončit rozpracovaný ŠVP.
Splněno.

Rozvíjet nové výukové metody ve výchovně-vzdělávacím procesu zvláště na nižším stupni gymnázia.
Průběžně plněno.

2.1.
Školní metodik prevence a výchovný poradce v nejbližší době začnou nebo dokončí příslušné požadované vzdělání.
Průběžně plněno, zbývá studium pro výkon specializovaných činností, čekáme na finančně dostupný projekt.

Upřesnit kritéria sebehodnocení pedagogů (zavedení osobního portfolia).
Realizuje se získáváním podkladů a DVPP v oblasti sebehodnocení a hodnocení zaměstnanců.

2.2
V rámci prostor školy chybí druhá tělocvična, aula, studovna s čítárnou a internetem, druhá učebna IVT. Chybí odborné učebny pro humanitní předměty (D, ČJ). Možnost řešit půdní vestavbou. Dovybavit postupně všechny třídy PC a možností projekce.
Půdní vestavba z finančních důvodů nereálná, stejně jako získání dalších prostorů. Provedli jsme rekonstrukci laboratoře fyziky, učebny výtvarné výchovy, rekonstrukci osvětlení a vymalování školy. Zavedli projekci do lab. biologie, lab. fyziky, učebny UMV, učebny Z-D, učebny angličtiny. Interaktivní tabule jsou v učebně MV a angličtiny. Volné prostory ve škole zatím nemáme.
Naplánovat postup při nákupu pomůcek k dovybavení odborných učeben F, Ch, IVT, Bi,…, a učitelských knihoven (školní rok, předmět, pomůcka, částka)
Na školní síti umístěná složka s názvem požadavky, ve které jsou požadavky shromažďovány a realizované jsou v souboru splněno.

Pro vyučující, kteří získají mimorozpočtové finance, zajistit možnost odměny.
Realizováno formou odměn v procentní výměře ze získané částky.

2.3
Zlepšit informovanost rodičů třídními učiteli o možnostech sponzoringu a zpětně informovat rodiče i pedagogický sbor o využití financí.
Realizováno prostřednictvím TU, v některých třídách úspěšně funguje.

Zvážit využití prostor školy pro pronájem na další vzdělávání, sportovní aktivity pro širokou veřejnost.
Pronajímáme prostory školy dle zájmu veřejnosti.

3.1
Bude provedeno dotazníkové šetření mezi žáky školy.
Provedeno šetření: Barvy života, Cesta ke kvalitě a další dotazníková šetření.

3.2
Vytvořit ŠVP.
Vypracováno, schváleno, kontrola ze strany ČŠI neshledala nedostatky.

3.3
Po vytvoření ŠVP bude nutná úprava Školního řádu (včetně Klasifikačního řádu - výchovy se nemusí zapisovat o čtvrtletí).
Klasifikační řád zůstává v platnosti, nutné informace pro rodiče, bez hodnocení není možno podložit klasifikaci.

Zmodernizovat informační systém (přístup přes Internet jen pod heslem jak pro učitele, tak pro žáky a jejich rodiče).
Klasifikace přístupná na internetu, povinnosti stanoveny ve Školním řádu.

Do rozvrhu nižšího gymnázia včlenit třídnické hodiny.
Zatím dobrovolnou formou.

4.1
Využití SWOT analýz jednotlivých předmětů.
V kompetenci vedoucích PK v rámci dalších sebehodnocení školy

Zajistit vybavenost tříd ICT technikou.
Průběžně plněný úkol, závislý na dostupnosti finančních prostředků.

Vybudování posilovny (spolupráce s organizacemi, pronajímání prostor školy).
Nereálný úkol z hlediska využitelnosti, prostoru, financí.

Zavést testování na vstupu a počítat přidanou hodnotu (MEC).
Realizováno v programu KVALITA, pro tercii a kvintu.

4.2
Pravidelně obnovovat do všech předmětů na nižším stupni gymnázia zastaralé učebnice.
Realizuje se dle požadavků a finančních možností.

Věnovat pozornost sebehodnocení žáků a důvodům jejich písemného a ústního hodnocení.
Sebehodnocení žáků se postupně realizuje, zdůvodňování hodnocení je běžné.

5.1
Rozšíření webových stránek školy o školní i mimoškolní úspěchy studentů.
Realizováno, jedná se o modernizaci stránek

Rozvíjet stávající stav.

5.2
Zorganizovat více akcí pro veřejnost (např. školní akademie) a rozšířit nabídku odborných kurzů pro veřejnost.
Realizovány akce – studenti studentům, u veřejnosti nebyl zájem, školní akademie k 90. výročí založení školy bude příští měsíc, nabídky vzdělávacích akcí v obl. ICT se nesetkala se zájmem veřejnosti, konkurence úřadu práce.

Rozvíjet zavedené akce pro rodiče (Den otevřených dveří a konzultační den).
Realizují se, nově zavedeny konzultační hodiny u všech pedagogů pro žáky i rodiče, přístupné na šk. webu.

5.3
Zvážit možnost zřízení sborovny.
Nejsou volné prostory.

Zapojit školu do projektů a získat mimorozpočtové finanční prostředky.
Podány 2 projekty – neúspěšně, získáváme granty z města, jsme partneři v projektech. Využíváme projektů jiných subjektů (VŠB, OU MEC).

5.4
Doplnit vzdělání  školního metodika prevence.
Průběžně se vzdělává.

Navázat spolupráci s Evropským centrem v Ostravě (besedy).
Spolupráce navázána, realizuje se především v seminářích ZSV.

Zajistit odborné přednášky z oblasti sociopatologických jevů i pro rodiče a pedagogické pracovníky.
Zatím nerealizováno.

5.5
Obnovit schránku důvěry (elektronická funguje viz Školní preventivní strategie).
Realizováno.

6.1
Získat finance z grantů. Zajistit finanční odměnu pro pedagogické pracovníky za získání grantů.
Získány granty na spolupráci s Namyslowem, zahrnuto do odměn.

Zlepšit informovanost o využití čerpání finančních zdrojů mezi PK na poradách (co se koupilo, pro koho, jaké využití).
Informace na školní síti R – požadavky – splněné požadavky.

6.2
Konkretizovat zadávání úkolů, specifikovat zodpovědnost.
Realizováno.

Úkoly zadávat s dostatečným předstihem a termínem plnění.
Realizováno.

Zpětná vazba (hodně chválit a používat konstruktivní kritiky).
Trvalý úkol.

6.3
Vytvoření mezipředmětových týmů pro tvorbu ŠVP.
Splněno

Zvýšit zodpovědnost vedoucích PK za úroveň výuky jejich předmětů a plnění zadaných     
úkolů.
Úkol trvá, v některých PK již funguje

Zvýšit frekvenci vzájemných hospitací (funkce: pomoc oběma stranám, předání zkušeností     
kolegům, seznámit s nejrůznějšími metodami výuky).
Trvalý úkol, omezen časovým vytížením pedagogů.

6.4
Zlepšit výměnu informací mezi vedením školy a pedagogickým sborem.
Realizuje se.

7.1
Precizní definování a formulace požadavků a následná zpětná informovanost pedagogických pracovníků, další spolupráce s Metodickým a evaluačním centrem, o. p. s.
Realizováno prostřednictvím evaluačního týmu.

Využívat inspekční zprávy.
O výsledcích jsou zaměstnanci informováni, jsou zahrnuty do hodnocení školy.

7.2
Poskytnout informace z předešlých SWOT analýz a hodnotících zpráv evaluačnímu týmu.
Jsou k dispozici na školní síti

Získat hodnotící informace (od rodičů pomocí dotazníkového šetření, …), výsledky srovnávacích testů SCIO, CERMAT,…
Realizována, výsledky jsou k dispozici na školní síti

8.1
Zachování stávajícího systému testování.
Realizováno

Prosazovat dlouhodobost porovnávání.
Realizováno
Hodnotit výsledky vzdělávání přidanou hodnotou v předmětech český jazyk, cizí jazyk, matematika, základy společenských věd.
Realizováno v Cj, Čj, M (MEC).

8.2
Motivovat a podporovat účast žáků na soutěžích, olympiádách a SOČ.
Trvalý úkol.

8.3
Rozvíjet stávající skvělý stav.

Odměnit pedagogické pracovníky, kteří konzultují a vedou žáky v soutěžích a projektech.
Realizováno formou osobního příplatku – péče o talentované žáky, garanti za olympiády, případně formou odměn.

9.1
Zachovat stávající stav.

9.2
Využít půdní prostory s ohledem na finanční zdroje a dotace.
Nereálné z finančních důvodů a demografického vývoje.

Rozšířit techniku ICT do všech učeben podle předem vytvořeného plánu a proškolit zájemce.
Realizuje se dle finančních možností.

9.3
Zvýšit propagaci úspěchů školy za účelem získávání dalších mimorozpočtových zdrojů.
Realizuje se v místním tisku, výroční zprávě a školním webu.

9.4
Vytvořit kvalitní a použitelný ŠVP pro školní praxi.
ŠVP běží 2. rokem. Na hodnocení je ještě brzy.

Pokračovat v pravidelné autoevaluaci a vytváření portfólií.
Trvalý úkol.

Nahoru