Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 5: Pracovní hodnocení učitele − záznam z rozhovoru

soubor přílohy soubor přílohy (227,72 KB)Jméno a příjmení:

Hodnocené období:                          20092010

Portfolio učitele:                               ANO – NE

1. Výuka podporující učení

1.1

Plánování výuky pro maximální učení a porozumění

a.

Učitel cílevědomě volí a srozumitelně formuluje vhodné cíle vyučovacích jednotek i vyšších celků

  • směřující k očekávaným výstupů a oborovým kompetencím vymezeným v ŠVP
  • a zároveň umožňující nacvičovat a procvičovat dovednosti, z nichž se skládají klíčové kompetence.

b.

Při plánování vyučování vychází učitel ze schopností a již osvojených dovedností a znalostí žáků a míry jejich porozumění učivu.

c.

Učitel již předem zvažuje, jak bude zjišťovat dosažení cílů výuky (co bude důkazem jejich dosažení), a v souladu s tím plánuje aktivity pro vyučovací jednotky a celky.

d.

Do výuky učitel navrhuje a zařazuje činnostní aktivity (co nejvíce aktuální a vycházející ze života žáků), které efektivně vedou k porozumění učivu i k rozvoji klíčových kompetencí.

1.2

Realizace efektivní výuky

a.

Učitel v souladu s cíli výuky a s ohledem na úroveň celé třídy i jednotlivých žáků využívá vhodných strategií a metod práce tak, aby se všichni žáci zapojili do učení. Učitel pružně reaguje  na aktuální stav a případné změny atmosféry ve třídě, aby stále žákům usnadňoval proces učení.

b.

Tím, jak vyučuje, pomáhá učitel žákům propojit to, co už vědí a umí, s novými informacemi a dovednostmi. Pomáhá jim propojovat vše nové  i s jejich životními zkušenostmi.

c.

Učitel cíleně vytváří učební situace, v nichž žáci musí kriticky myslet, řešit problémy, komunikovat a spolupracovat s ostatními.

d.

Učitel vede žáky k systematickému reflektování svého procesu učení, k myšlení o jejich vlastním poznávání, učení a myšlení.

1.3

Vytváření podnětného, bezpečného (a zároveň náročného) prostředí při výuce

a.

Učitel svým chováním vytváří prostředí, které povzbuzuje respekt a toleranci k názorům ostatních (žádoucí chování tak zároveň modeluje žákům), zásady správného chování jsou přirozenou součástí každodenních učebních aktivit.

b.

Učitel povzbuzuje, podporuje a uznává úspěchy a podíl všech žáků na společné práci, zohledňuje při tom jejich individuální zvláštnosti.

c.

Učitel je ve svých požadavcích na žáky náročný (vychází z rozpoznání možností nejbližšího rozvoje jednotlivých žáků), povzbuzuje žáky, aby riskovali a byli kreativní.

d.

V učebně učitel vytváří bezpečné a podnětné prostředí, které zajišťuje, aby žáci měli blízko k učebním materiálům, technologiím a prostředkům zajišťujícím učení.

1.4

Hodnocení žáka jako prostředek k učení a porozumění

a.

Učitel před započetím práce informuje žáky o cílových pojmech, vědomostech a dovednostech a také o způsobu zjišťování výsledků jejich práce.

b.

Učitel poskytuje žákům správně načasovanou, výstižnou a přesnou zpětnou vazbu. Žákům umožňuje demonstrovat porozumění učivu prostřednictvím různých typů úloh (včetně úloh praktických). Učitel hodnotí individuální pokrok žáků.

c.

Učitel učí žáky hodnotit své vlastní výkony, výsledky práce a proces učení. Umožňuje jim spolupodílet se na formulaci hodnotících kritérií a indikátorů. Zároveň jim poskytuje možnost hodnotit práci ostatních žáků.

d.

Učitel využívá výsledků hodnocení k adaptaci výukového procesu, metod, strategií i obsahu výuky a k pomoci žákům při stanovování jejich individuálních cílů.

2. Zapojení do aktivit školy a života školního společenství

2.1

Zapojení se do školního týmu

a.

Učitel aktivně a konstruktivně spolupracuje s kolegy, podporuje další rozvoj školy otevřeným a konstruktivním sdílením svých názorů, vědomostí, dovedností a myšlenek, podporuje úsilí ostatních členů sboru.

b.

Učitel je loajální ke škole, respektuje rozhodnutí, která byla učiněna, respektuje názory ostatních členů sboru, respektuje důvěrnost informací, které mu byly sděleny.

c.

Učitel se aktivně podílí na přípravě, realizaci, vyhodnocování a inovacích školního vzdělávacího programu – jeho obecných částí i částí zaměřených na oblasti a obory jeho specializace.E

2.2

Zapojení se do aktivit na škole

a.

Učitel se aktivně zúčastňuje společných mezitřídních či celoškolních projektů pro žáky, sám se spolupodílí na jejich přípravě, realizaci a vyhodnocení.

b.

Učitel připravuje pro žáky své třídy zajímavé aktivity (rozvíjející jak jednotlivce, tak vztahy v žákovském kolektivu), s žáky své třídy připravuje i aktivity vyžadující spolupráci s jinými třídami (školami).

c.

Učitel se zúčastňuje akcí pro rodiče (pro žáky a rodiče), sám tyto akce ve spolupráci s ostatními připravuje, realizuje a vyhodnocuje.

 

Hodnocení rozvojových cílů stanovených v roce 2008

hodnoceným

hodnotitelem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silné stránky hodnoceného

Prostor pro rozvoj a zlepšení

 

 

Rozvojové cíle na období 2010 -2011

1. Stanoven vedením školy pro všechny učitele

1.2. Realizace efektivní výuky – moderní technologie (d)

Zaměřit na výuku s ICT technologiemi - interaktivní tabule, PC, notebook, dataprojektor, vizualizér, …

Konkrétní formulace měřitelného a doložitelného cíle: vytvořit minimálně 3 přípravy pro aktivní práci žáků a učitele s ICT technologiemi, které budou využity nejen pro ilustraci učitelského výkladu, ale i pro aktivní práci žáků

Cesta: seznámit se s možnostmi, které dává pro práci s ICT technologiemi internet a jiné dostupné zdroje, případně využít kurzů DVPP

Způsob sledování v portfoliu:

  • přehledně strukturovaná písemná příprava tří hodin, kde byla smysluplně využita práce s ICT technologiemi a reflexe těchto hodin
  • přiloženo CD s vypálenými materiály

Na jednu hodinu takto zaměřenou bude pozván člen vedení školy nebo školní metodik ICT.

2. Cíl(e) po dohodě s hodnotitelem si stanovuje hodnocený

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum

Podpis hodnotitele

 

 

Komentář hodnoceného

 

 

 

 

 

 

Datum: ................................... Podpis hodnoceného: ...................................

 

 

 

 

Rozvojové cíle na období 2010 -2011

1. Stanoven vedením školy pro všechny učitele

1.2. Realizace efektivní výuky – moderní technologie (d)

Zaměřit na výuku s ICT technologiemi - interaktivní tabule, PC, notebook, dataprojektor, vizualizér, …

Konkrétní formulace měřitelného a doložitelného cíle: vytvořit minimálně 3 přípravy pro aktivní práci žáků a učitele s ICT technologiemi, které budou využity nejen pro ilustraci učitelského výkladu, ale i pro aktivní práci žáků

Cesta: seznámit se s možnostmi, které dává pro práci s ICT technologiemi internet a jiné dostupné zdroje, případně využít kurzů DVPP

Způsob sledování v portfoliu:

  • přehledně strukturovaná písemná příprava tří hodin, kde byla smysluplně využita práce s ICT technologiemi a reflexe těchto hodin
  • přiloženo CD s vypálenými materiály

Na jednu hodinu takto zaměřenou bude pozván člen vedení školy nebo školní metodik ICT.

2. Cíl(e) po dohodě s hodnotitelem si stanovuje hodnocený

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru