Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 4: Evaluační plán

soubor přílohy soubor přílohy (167,91 KB)


 

1. oblast autoevaluace cílů, záměrů ŠVP
Co (cíl) Jak úspěšně se nám daří realizovat a naplňovat krátkodobé cíle
Kritéria Krátkodobé cíle MŠ
Kdo Učitelky na třídách
Kdy Červen
Jak Portfolia dětí, diagnostické přehledy
Záznam Dotazníky pro učitele
Výstup

2. učitelky zařazují do své práce netradiční formy práce(pokusy....)

3. jsou realizovány a písemně zpracovány jednotl. témat dny, mají vypovídající hodnotu a strukturu a jsou uloženy v portfoliích tříd

4. zpracovaný evaluační plán je funkční, srozumitelný, má vypovídající hodnotu a přispívá k rozvoji MŠ

Závěr

1. Diagnostika je přínosná a bude x nebude realizována v dalším školním roce.

2. Návrh na do vybavení tříd různými pomůckami, materiálem apod.

3. Portfolia tříd slouží k prezentaci MŠ a budou součástí kroniky MŠ.

4. Zařazení či nezařazení jednotlivých krátkodobých cílů do nového plánu roku (co ponechat, co vyloučit, co nově zařadit).


2. oblast autoevaluace vzdělávacího obsahu a jeho realizace
Co (cíl) S jakou úspěšností se nám daří prostřednictvím činností naplňovat jednotlivé kompetence a spec. cíle v 5 oblastech ŠVP na jed. třídách – zjistit cílennost a plánovitost práce
Kritéria Kompetence jednotl. oblastí Kurikula v integraci se specifickými cíli
Kdo 1. jednotlivé učitelky na třídách
2. jednotlivé učitelky na třídách
3. zástupkyně ŘŠ
4. zástupkyně ŘŠ
Kdy

1. provádění záznamů průběžně po celý rok, vždy po ukončení témat. okruhu

2. červen – % vyjádření naplňování jednotl. kompetencí a tím i spec. cílů

3. červenec – celkové shrnutí za MŠ

4. červenec – celkové shrnutí za MŠ
Jak Analýza dokumentace –TVP, analýza příprav, diskuse s kolegyní
Záznam Záznamový arch pro záznam naplňovaných kompetencí a specifických cílů
Výstup 1. % vyjádření zastoupení jednotlivých naplňovaných kompetencí na jed. třídách
2. kompetence a tím spec. cíle jsou x nejsou vyrovnané

3. způsob evaluace je x není funkční a přínosný

4. záznamy mají x nemají vliv na kvalitu plánování práce na třídách
Závěr 1. stanovení způsobu naplňování a plánování spec. cílů, příp. kompetencí v dalším šk. roce
2. na co je potřebné zaměřit se v dalším šk. roce

3. stanovení způsobu záznamu pro další šk. rok v jedn. třídách i v celé  MŠ

 

3. oblast hodnocení individuálních vzdělávacích výsledků
Co (cíl) S jakou úspěšností se nám daří prostřednictvím činností naplňovat jednotlivé kompetence a spec. cíle v 5 oblastech ŠVP na jed. třídách – zjistit cílennost a plánovitost práce
Kritéria Kompetence z kurikula
Kdo 1. jednotlivé učitelky na třídách
2. jednotlivé učitelky na třídách
3. zástupkyně ŘŠ
Kdy

1. provádění záznamů průběžně po celý rok, vždy po ukončení témat. okruhu

2. červen 2008 – % naplňování jednotl. kompetencí a tím i spec. cílů

3. červenec 2008

Jak Analýza prací jednotl. dětí, rozbor pozorování a záznamů o jednotl. dětech, diskuse jednotl. uč. na třídě, diskuse na ped. poradě
Záznam Analýza práce dítětediagnostický list- grafomotoriky, logoped. vad, portfólium dítěte
Výstup

Jsou zpracovány a vyhodnoceny diagnostické listy a je stanoven ind. postup pro jednotl. děti.

Portfólio jednotl. dětí obsahuje dostatek materiálu pro stanovení dalšího postupu vývoje.

Jednotlivé materiály pomáhají při posouzení školní zralosti.

U dětí došlo k pokroku ve sledovaných oblastech ve sledovaném období šk. roku.
Závěr

Dílčí rozhodnutí v posouzení školní zralosti dětí (příp. doporučení dítěte k OŠD)

Závěry mohou pomoci při diskusi srodiči o pokroku jejich dítěte

 

4. hodnocení podmínek vzdělávání
Co (cíl) Materiální a prostorové
Kritéria RVP a ŠVP
Kdo Zást. ŘŠ + učitelky na třídách
Kdy Červen
Jak Diskuse o nutných úpravách
Záznam Vyjádření ped. i provoz. pracovníků
Výstup Doplněk do pořadavků na zřizovatele
Závěr Upravit organizaci provozu, příp. další opatření

 

5. oblast hodnocení práce pedagogů i ostatích zaměstnanců
Co (cíl) Zjistit promítnutí závěrů z kontrolní činnosti do kvality práce jedn. uč. dle zpracovaného plánu kontrolní činnosti
Kritéria 1. kurikulum
2. kritéria nenárokových složek
Kdo Zást. ŘŠ
Kdy Viz plán kontrolní činnosti
Jak 1. kontrola formální i obsahové správnosti vedení dokumentace
2. Průběžné sledování výsledků práce s dětmi (nástěnky, portfólia, náhodné vstupy)
3. kontrola stanovených úkolů (indiv., mimořádně)
4. následhy na třídách
Záznam 1. rozbor dokumentace třídy
2. analýza práce dětí, sledování nástěnek pro rodiče
3. Záznam z ped. porad, diskuse
4. Hospitační záznamový arch
Výstup 1. Vedení dokumentace odpovídá stanoveným legisl. požadavkům.

2.
Nástěnky pro rodiče jsou funkční a aktuální, informují rodiče o činnosti třídy.
Uč. pracuje v přirozených podmínkách spontánně, je kreativní, je na práci připravena.
Uč. i ost. pracovnicím jsou jasné jejich úkoly a kompetence (je kontrolována kvalita, termín splnění)
Uč. jsou schopné vést edukační proces bez větších problémů, z příp. závěrů jsou schopné vyvodit závěr a další postup.
Závěr 1. upravit vnitřní normy a kontroly nové legislativě
2. stanovit způsob a inovaci tak, aby byl informační systém pro rodiče funkční
3. jmenovitě pochválit a naopak i umět kritizovat práci sebe sama i ostatních
4. odrazový můstek pro další práci a ind. vedení jedn. uč. (v oblastech slabin či naopak v tom, v čem vynikají)

 

analýza dokumentace -TVP, analýza příprav, diskuse s kolegyní

Nahoru