Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 2: Ukázky z vlastního hodnocení školy a z rozpracovaného autoevaluačního plánu z předchozích autoevaluačnách procesů

soubor přílohy soubor přílohy (521,28 KB)


 

Autoevaluace cílů školy stanovených ve Vizi školy

Cíle základní školy, stanovené v dlouhodobé „Vizi školy“ vycházejí z cílů stanovených ve školském zákoně a v RVP ZV a jsou zapracovány do školního vzdělávacího programu a autoevaluačního plánu školy.

Evaluační metody zjišťování: analýza povinné dokumentace, plánu práce školy, tématických plánů jednotlivých vyučovacích předmětů, práce na ŠVP ZV – stále porovnávání, pozorování a hospitace, projekty, jejich hodnocení, kontrola, pedagogické rady a jednání metodického sdružení, sebehodnotící list učitele, dotazníky, rozhovory

Hodnocení bylo  prováděno průběžně a souhrnná hodnocení proběhla na pololetní a závěrečné pedagogické radě, v závěru školního roku byly rozdány sebehodnotící listy pedagogům.

Vyhodnocení sebehodnotícího listu učitele pro tuto oblast

Učitelům byl rozdán dotazník s přesně stanovenou hodnotící škálou:

A

B

C

D

Často

Někdy – méně často

Zřídka

Vůbec

Kvalitní

Méně kvalitní

Málo kvalitní

Nekvalitní

Velmi dobrý

Dobrý

Vyhovující

Nevyhovující

Významná +

+ převažující nad -

Podstatná -

Zásadní -

Tato hodnotící škála platí pro vyhodnocení listů v jednotlivých oblastech

Oblast: Program školy:

Otázka číslo

 

A

B

C

D

1.

Plním tématický plán ročníku

100

 

 

 

Hodnoty pod hodnotící škálou tabulky jsou uvedeny v %

Hodnocení práce metodického sdružení:

Metodické sdružení pracovalo podle plánu práce a schůzky byly svolávány dle aktuální potřeby.

Všichni pedagogičtí pracovníci školy společně pracovali na těchto dokumentech a spolupracovali při přípravě těchto akcí:

 • Školní vzdělávací programy – předškolní vzdělávání, základní vzdělávání
 • Tématické plány jednotlivých předmětů
 • Výběr učebnic pro výuku
 • Příprava akcí dle plánu práce školy
 • Příprava celoškolního projektu Velikonoce
 • Výzdoba školy
 • Informační nástěnka ve vestibulu školy
 • Plánování školních výletů, exkurzí a dalších akcí na podporu vzdělávání

Hodnocení práce MS vypracovala Mgr. Jana Boháčová

Úkoly pro následující období: pokračovat v pravidelné kontrole naplňování cílů ZV a využití již používaných nástrojů, se zaměřením na plnění ŠVP ZV.

 

Podmínky ke vzdělávání

Ukazatele stavu:

 • Vliv pracovních podmínek pedagogických pracovníků na vzdělávání
 • Funkčnost a estetická úroveň tříd, učeben a společných prostor
 • Kvalita podmínek pro jednání s rodiči
 • Vybavenost školy k moderní výuce
 • Efektivita využívání finančních prostředků pro další rozvoj školy
 • Účast v projektech, využívání grantů

Metody zjišťování: analýzy, rozbory, pozorování, rozhovory, pracovní porady, pedagogické rady, jednání metodického sdružení, kontroly.

Popis stavu:

 • Lidské
  úvazky učitelů – jsou stanoveny vždy na začátku školního roku a během celého školního roku nedošlo k jejich změně, úvazky učitelů odpovídají počtu hodin stanovených v učebním plánu vzdělávacího programu Základní škola.
  – odborná kvalifikace učitelů – všichni učitelé splňují odbornou kvalifikaci předepsanou zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.
  pracovní prostředí pro učitele – učitelé mají k dispozici sborovnu (2 počítače – z toho jeden napojen na síť školy, tiskárna, kopírka), kabinet, kde jsou uloženy učební pomůcky. Vychovatelky ŠD nemají samostatné prostory pro klidnou přípravu na výchovnou činnost. Ředitelka školy pracuje v ředitelně školy (počítač, tiskárny – černobílá a barevná, která je napojena do sítě školy a mohou ji tak využívat i učitelé ZŠ a sekretářka školy)
 • Materiální – popsány v ŠVP, celkem dostatečné vybavení učebními pomůckami – k doplnění hlavně pomůcek k výuce anglického jazyka a matematiky byl využit grant města Plzně na podporu ŠVP. K výuce mohou učitelé využívat dataprojektor, který je v jedné kmenové učebně. V několika třídách mají žáci k dispozici počítače. Dostatečně je vybavena odborná učitelská knihovna. Kmenové učebny jsou vybaveny vhodným a odpovídajícím žákovským i ostatním nábytkem, prostorové uspořádání je účelné a vyhovující.
 • Finanční – hlavním zdrojem finančních prostředků na vzdělávání žáků a na další vzdělávání učitelů jsou státní prostředky, které jsou však nedostatečné a tato kapitola rozpočtu byla nižší než v letech minulých, nezávisle na počtu žáků, ale normativně. Škola proto využila k zajištění vzdělávání žáků již zmíněný grant MMP, ze kterého byla část finančních prostředků využita i na další vzdělávání učitelů a rozvojový program MŠMT Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky jen 1. stupně. Veškeré granty zpracovává ředitelka školy.
  Škola je spolupracující školou s Nakladatelstvím Frauz, kde spolupracuje na tvorbě učebnic a připomínkování dalších doplňkových materiálů, výhodou této spolupráce je výhodný nákup učebnic a tím i úspora nedostatečný státních prostředků na ONIV.

Hodnocení bylo prováděno průběžně během celého školního roku, výsledkem bylo popsání základních podmínek ve školním vzdělávacím programu.

Vyhodnocení sebehodnotícího listu učitele pro tuto oblast:

Oblast: Podmínky ke vzdělávání:

Otázka číslo

 

A

B

C

D

7.

Moje zázemí pro práci

100

 

 

 

8.

Kultivované prostředí školy pro zaměstnance a žáky

100

 

 

 

9.

Důstojné podmínky pro jednání s rodiči, jinými osobami

 

20

80

 

10.

Efektivní využití prostor v budově školy

100

 

 

 

11.

Kvalita odborných učeben, které využívám

 

80

20

 

12.

Didaktická a estetická podnětnost prostředí

100

 

 

 

13.

Podmínky k modernímu vyučování

 

100

 

 

14.

Můj přístup k technice, knihám, tisku…

20

80

 

 

15.

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

100

 

 

 

17.

Možnosti pro odpočinek učitelů a žáků

 

100

 

 

Úkoly pro následující období: stále doplňovat učební pomůcky, výpočetní techniku a odbornou učitelskou knihovnu a toto účelně a efektivně využívat ve výuce a k dalšímu sebevzdělávání učitelů. Více se zaměřit na využívání grantů k získání dalších finančních prostředků. V rámci probíhající přístavby školy splnit podmínky ke vzdělávání dle RVP ZV – viz ŠVP ZV. Zapojit celý pedagogický sbor do tvorby grantů.

 

Průběh vzdělávání a výsledky vzdělávání

Ukazatele stavu:

 • Podpora vytváření cílových kompetencí vzdělávání
 • Kvalita jednotlivých oblastí: příprava, organizace, zajištění, metody a formy práce, hodnocení, motivace, komunikace, klima
 • Vyváženost struktury hodiny – vztah k cílům výuky
 • Vedení žáků k sebehodnocení
 • Prostor pro vytváření vlastního názoru
 • Psychohygienické podmínky výuky
 • Efektivní systém zjišťování výsledků vzdělávání
 • Zvládání očekávaných výstupů
 • Používání náročnějších myšlenkových dovedností – aplikace, analýza, syntéza, kritické hodnocení
 • Úroveň podpory IIŽ
 • Hodnocení ve vybraných předmětech
 • Výsledky v soutěžích, v přijímacím řízení

Metody zjišťování: pozorování a hospitace, kontrola, pracovní porady, pedagogické rady a jednání metodického sdružení, dotazníky při projektových dnech, sebehodnotící list učitele, písemné práce, testy a jiné formy k zjišťování výsledků ve vzdělávání, testy KALIBRO, výsledky v soutěžích, hodnocení a rozhovory s výchovnou poradkyní, třídními učiteli a asistentkou pedagoga.

Popis stavu:

 • Vyučování – cíle vyučování vycházejí z individuálních předpokladů jednotlivých žáků, ve výuce jsou využívány vhodné učební pomůcky, ale již méně didaktická technika, dosud učitelé velmi málo využívají dataprojektor, což je však způsobeno potřebou stálého stěhování tříd a chybějící další vybavení pro učitele – více počítačů ve sborovně, interaktivní tabule. Přesto je výuka na velmi dobré úrovni, učitelé využívají různé formy a metody práce, ve výuce vhodně využívají metod kritického myšlení. Učitelé umí vést výuku tak, aby se vztahovala k cílů, které si stanovili dle vzdělávacího programu a vedou žáky k různým komunikačním technikám a k získávání potřebných životních kompetencí.  K podpoře komunikace a získávání klíčových kompetencí je využíváno projektové vyučování, projekty jsou nejčastěji třídní, jeden projekt byl celoškolní. Tento projekt byl evaluován na svém počátku i po ukončení a to jak žáky, tak učiteli (ti hodnotili jen celkový průběh). Učitelé dodržují pravidla pro klasifikaci a hodnocení, které stanovuje Školní řád. Psychohygienické podmínky vyučování jsou dodržovány.
 • Vlastní učení se žáků – žáci jsou systematicky, vzhledem k věku,  vedeny k vlastní odpovědnosti za své učení. Učitelé volí při vyučování aktivizující metody, vyváženě využívají jak samostatnou práci žáků, tak metody kooperativního učení. K výuce jsou využívány učebnice, dle výběru učitele, ale i další doplňují materiály a další učebnice z fondu učebnic školy. Ve výuce je velmi málo využíváno ICT, škola sice má celkem dostatek výukových programů, ale odborná učebna je jen pro 10 žáků.
  K vlastnímu hodnocení žáků jsou využívána portfolia žáků a dalších metod, s využitím při skupinové a týmové práci
 • Výsledky vzdělávání – Zjišťování výsledků vzdělávání vzhledem k stanoveným cílům – výsledky jsou zjišťovány na úrovni třídy a jednotlivých předmětů, při hodnocení se postupuje dle Školního řádu, klasifikace a hodnocení je  systematický a účelný proces.
  Vedle zjišťování výsledků učitelem je k zjišťování výsledků využit standardizovaný test KALIBRO.
  Žáci se zapojují do výtvarných soutěží, bez velkých úspěchů. K prezentaci školy je využíván pěvecký sbor školy a divadelní kroužek školní družiny.
 • Podpora žákům individuálně integrovaným – tito žáci pracuji podle zpracovaného individuálního plánu a jsou zařazováni (dle doporučení ŠPZ) do ANP ve škole. Ve škole je jeden žák s autismem, ke kterému je přidělena asistentka pedagoga. Učitelé úzce spolupracují s výchovnou poradkyní školy i s pracovníky školských poradenských zařízení.

Hodnocení práce asistenta pedagoga:

Asistentka pedagoga pracovala ve 2.třídě se žákem s autismem a plnila tyto úkoly při vyučování:

 • přenos a porozumění informací od učitelky
 • pomoc při vypracování složitějších úkolů
 • pomoc při manuálních činnostech
 • relaxační chvilky
 • pomoc při pobytu mimo školu – divadelní představení, výlety, exkurze..
 • pomoc při zvládání situací, které nejsou součástí jeho denních rituálů
 • integrace žáka do dětského kolektivu, i v ŠD
 • výchova k samostatnosti, sebeobsluha
 • učí respektovat a dodržovat společenská pravidla

V letošním roce spolupracovala asistentka i s učitelkou 1.třídy, věnovala se individuálně integrovaným dětem.

Služby asistentky pedagoga podporují efektivitu výchovně vzdělávacího procesu, žákovi pomáhá v komunikaci se žáky. Nezbytná je její pomoc při akcích mimo školu.

Hodnocení bylo prováděno průběžně.

Hodnocení celoškolního projektu Velikonoce – učitelé, ukázka hodnotícího listu – příloha č. 10

CO SE POVEDLO:

 • Náplň a obsah – projekt proběhl k jejich spokojenosti, nejvíce je zaujala dílna,
  žáci práci v dílnách zvládli dobře, dobře se podařila nastavit náročnost jednotlivých dílen
 • Organizace – projekt proběhl bez chaosu, dílny se podařilo ukončit ve stanovenou dobu, ve věkově smíšených skupinách probíhala spolupráce bez nutného zásahu pedagogů

CO PŘÍŠTĚ UDĚLÁME JINAK:

 • Náplň a obsah –zkrátíme úvodní část, aby byl dostatek času na ukončení a zhodnocení projektu ve třídách
 • Organizace – projekt chceme zopakovat, aby žáci dostali příležitost vyrobit si jinou dekoraci (z jiné dílny), protože po ukončení projektu žáci litovali, že neměli příležitost si vyrobit to, co se vyrábělo v jiné dílně

ZÁŽITEK:

 • Veselé rozdělování žáků do pracovních skupin ve sborovně
 • Přes náročnou přípravu, byli učitelé s prací spokojeni
 • Vypracování této evaluace

Dle dotazníků učitelů zpracovala Jiřina Říhová

Vyhodnocení sebehodnotícího listu učitele pro tuto oblast:

Oblast: Program školy, průběh  a výsledky vzdělávání:

Otázka číslo

 

A

B

C

D

2.

Další nabídka např. pro žáky se SVP

100

 

 

 

3.

Doplnění osnov exkurzemi, besedami….

100

 

 

 

4.

Počet těchto akcí za školní rok – celkem za školu

 

72

 

 

5.

Zařazuji do své práce ve třídě aktivní metody práce

100

 

 

 

6.

Počet třídních projektů – celkem za školu

 

29

 

 

16.

Vybavení IIŽ učebnicemi a učebními texty

100

 

 

 

18.

Vyučování plánuji ve vztahu k očekávaným výstupům

100

 

 

 

19.

Moje vyučování má jasné a přiměřené výukové cíle

100

 

 

 

20.

Cílům odpovídá obsah, metody a struktura hodiny

100

 

 

 

21.

Výuka navazuje, využívám dosavadních znalostí žáků

100

 

 

 

22.

Funkčně využívám didaktickou techniku, UP…

60

40

 

 

23.

V úvodu hodiny vedu žáky k aktivní interakci s tématem

 

100

 

 

24.

Moje vyučovací metody mají vyváženou časovou a metodickou strukturu

100

 

 

 

25.

V opakovacích či procvičovacích částech poskytuji žákům prostor k aktivitě

100

 

 

 

26.

Před výkladem nové látky si ověřuji dosavadní znalosti

100

 

 

 

27.

Zvládám a používám různé vyučovací postupy, techniky výkladu, řízení rozhovoru, diskuse..kooperativního učení a učení z textu

 

100

 

 

28.

Poskytuji žákům prostor a podporuji jejich aktivní učení

100

 

 

 

29.

Využívám sociálních forem vyučování

40

40

20

 

30.

Podporuji a využívám samostatné učení

100

 

 

 

31.

Respektuji individuální tempo žáka

100

 

 

 

32.

Myšlenkové a pracovní činnosti jsou vyváženy

100

 

 

 

33.

Závěrečnou fázi hodiny účelně využívám k rekapitulaci, hodnocení

80

20

 

 

34.

V úvodu hodiny nápaditě motivuji

100

 

 

 

35.

Aktivizuji učivo a propojuji do vztahu s jinými předměty

100

 

 

 

36.

Průběžně hodnotím snahu, výkon, pokrok

100

 

 

 

37.

V závěru hodiny motivuji k další práci

80

20

 

 

38.

Dodržuji pravidla hodnocení výsledků ve vzdělávání

100

 

 

 

39.

Rozvíjím dovednosti sebepozorování, sebekontroly a sebehodnocení žáků

100

 

 

 

40.

hodnotím úspěšnost žáka v kontextu jeho dispozice, zejména formativně a diagnosticky

100

 

 

 

41.

Hodnotím s vědomím motivace k další práci

100

 

 

 

42.

Využívám alternativních možností hodnocení

 

100

 

 

43.

Vhodně a účinně využívám opatření k posílení kázně

100

 

 

 

44.

Respektuji názory žáků, podporuji jejich vyjadřování

100

 

 

 

45.

Podněcuji k úsudku

100

 

 

 

46.

Respektuji a podporuji potřebu písemné dovednosti komunikace

100

 

 

 

47.

Klima mého vyučování je otevřené, vlídné, cítím svoji autoritu

100

 

 

 

48.

Podporuji sebevědomí žáků, jednám s nimi důstojně a s úctou

100

 

 

 

49.

Umím řešit konfliktní situace

100

 

 

 

50.

Moje výuka má prosociální dopad

100

 

 

 

51.

Kázeň nemusím vynucovat

100

 

 

 

52.

Žáci dokáží zaujímat postoje, sdělování názorů, obhajovat je

80

20

 

 

53.

Žáci dovedou vést dialog, diskutovat

80

20

 

 

54.

Žáci dovedou spolupracovat

100

 

 

 

55.

Žáci dokáží kultivovaně vystupovat

60

40

 

 

56.

Mám propracovaný systém hodnocení výsledků vzdělávání

100

 

 

 

57.

V případě potřeby poskytuji žákům další služby ( nadaným, doučování, individuální pomoc)

100

 

 

 

Výsledky standardizovaných testů KALIBRO:

Jsou  přílohou tohoto hodnocení.

Úkoly pro následující období: stálým samostudiem a vzdělávání v rámci DVPP rozvíjet dovednosti učitelů v oblasti vedení výuky, klasifikací a hodnocením podporovat vlastní učení žáka a jeho motivaci k dalšímu vzdělávání. Využívání ICT ve výuce, dle možností. Do výuky zařazovat třídní projekty a celoškolní projekty.

 

Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči a vzájemné vztahy  všech zainteresovaných osob

Ukazatele stavu:

 • Podpora žáků školou – zda ve škole převládá optimismus, podpora důvěry a očekávání úspěchu, podpora sebedůvěry žáků a poskytování zpětné vazby, pochvaly převažují nad tresty, předcházení konfliktům a jejich řešení, podpora žáků k dosažení úspěchu, jak předcházíme konfliktům, zda pochvaly převažují nad testy
 • Spolupráce s rodiči – jak se podávají informace rodičům, zapojení rodičů do života školy, podpora rodičů při učení dětí, spolupráce školské rady a vedení školy
 • Vzájemné vztahy- vzájemný respekt a podpora pracovníků školy a žáků, vytváření podmínek pro každého žáka, spolupráce se zřizovatelem, zapojení a podpora místní komunity
 • Výchovné poradenství – spolupráce školy s PPP, SPC, prevence sociálně-patologických jevů, informace a poradenství v přípravě na budoucí povolání
 • Práce třídního učitele – koordinace a informovanost žáků a učitelů třídy, komunikace uvnitř a vně třídy, vytváření portfolia žáků

Metody zjišťování: pozorování a hospitace, kontrola, pracovní porady, pedagogické rady a jednání metodického sdružení, třídní aktivy, konzultační dny, rozhovory s rodiči, sebehodnotící list učitele

Popis stavu:

 • Podpora žákům – žáci jsou vzděláváni v prostředí důvěry a jsou vedeny k vlastní, sebedůvěře, učitelé se snaží řešit případné konflikty ihned a ve sjednoceném postupu,  k jednotlivým žákům je ve výuce individuální přístup dle jejich osobních předpokladů, informace se žákům podávávají dle Školního řádu.
 • Spolupráce s rodiči – rodičům jsou podávány informace dle Školního řádu, třídní učitelé i ředitelka školy se snaží o zapojení rodičů do života školy, což se ne vždy daří, dobře pracuje rada rodičů při SRPDŠ a  velmi dobrá  je spolupráce se školskou radou
 • Vzájemné vztahy – v pedagogickém sboru je vzájemný respekt a důvěra, vztahy se zřizovatelem jsou na dobré úrovni
 • Výchovné poradenství

Hodnocení koncepce výchovného poradenství ve škole:

Výchovné poradenství ve škole je zaměřeno na koordinaci postupů učitelů při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, při vytváření individuálních vzdělávacích programů, při spolupráci s PPP v Plzni, s SPC a s rodiči.

Výchovný poradce zajišťuje úkoly dle své pracovní náplně. Součástí jeho práce je prevence sociálně patologických jevů. Úkoly výchovná poradkyně plnila.

Hodnocení bylo prováděno průběžně.

Vyhodnocení sebehodnotícího listu učitele pro tuto oblast:

Oblast: Spolupráce s rodiči:

Otázka číslo

 

Ano

Ne

75.

Mám vytvořený systém kontaktů s rodiči

100

 

76.

Rodiče mají dostatek relevantních informací o výsledcích vzdělávání, které řídím

100

 

77.

Daří se mi komunikovat s rodiči všech žáků

100

 

78.

Považuji svůj kontakt s rodiči za dostatečný

100

 

79.

S rodiči nemám kontakt

100

 

 

Úkoly pro následující období:

 

Přestože se komunikace s rodiči daří, více s rodiči spolupracovat, zapojit je do života školy.

 

Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám a ekonomickým zdrojům

Ukazatele stavu:

 • Zřetelnost zkvalitnění výsledků vzdělávání
 • Propojení zpětné vazby s dalším rozvojem školy
 • P.R. a odezva
 • Zapojení školy do vzdělávacích projektů a aktivit
 • Organizace různých akcí
 • Účast žáků na soutěžích..
 • Účast žáků a rodičů na akcích školy
 • Korekce cílů školy, ŠVP
 • Kvalita výroční zprávy
 • Revize strategie VHŠ
 • Revize plánů školy, vize..

Metody zjišťování: analýzy základních dokumentů školy, pozorování, kontrola, pracovní porady, pedagogické rady a jednání metodického sdružení, sebehodnotící list učitele

 

Popis stavu:

 • Kvalita výsledků vzdělávání je sledována i na úspěšnosti žáků v 6. ročníku, dosud vždy bez problémů.
 • Prezentace školy – byla vydána informační brožura o škole a jsou stále aktualizovány www stránky školy.

Hodnocení bylo prováděno průběžně.

Vyhodnocení sebehodnotícího listu učitele pro tuto oblast:

Oblast: Úroveň výsledků školy:

Otázka číslo

 

A

B

C

D

80.

Zlepšování kvality výsledků školy

100

 

 

 

81.

Prezentace školy na veřejnosti (pozitivní odezvy)

100

 

 

 

82.

Organizace vystoupení, koncertů, výstav, projektů

 

60

40

 

83.

Spolupráce a vztahy s okolím, partnery školy

 

20

80

 

84.

Pociťuji zdravý vývoj školy

100

 

 

 

72.

Pozitivní vztahy s okolím školy

 

100

 

 

73.

Kvalita kontaktů s veřejností

100

 

 

 

Úkoly pro následující období:

Prezentaci školy stále věnovat zvýšenou pozornost, organizovat akce, které školu zviditelní pro veřejnost.

 

Řízení školy, kvalita personální práce a kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Ukazatele stavu:

 • Koncepčnost řídících činností – jejich zřetelná strategie
 • Plánování zdrojů (lidských, materiálních, finančních)
 • Míra spoluúčasti pracovníků na činnostech školy spojených s řídící činností
 • Činnost poradních, metodických orgánů, sdruženích
 • Účinnost organizačního schématu, rozvrhu
 • Kvalita a efektivita školního řádu
 • Kvalita kontroly a hodnocení výsledků, průběhu vzdělávání
 • Systém DVPP ve vazbě na potřeby školy
 • Jak je zajištěná pomoc učitelům
 • Kvalita kontroly provozu
 • Podpora učitelů při zavádění změn
 • Efektivnost kontroly, přijímání následných opatření

Metody zjišťování: analýzy základních dokumentů školy, pozorování, hospitační činnost, kontrola, pracovní porady, pedagogické rady a jednání metodického sdružení, sebehodnotící list učitele.

Popis stavu:

 • Plánování- plánování práce jednotlivých oblastí školy je prováděno systematicky, pomocnými nástroji je plán práce školy (plány porad a pedagogických rad, plán třídních aktivů a konzultačních dnů) plán metodického sdružení, týdenní plány práce a v tomto roce plán schůzek k tvorbě ŠVP.
 • Organizace školy vychází z organizačního řádu a struktury organizace, pravomoci v řídící oblasti jsou nejčastěji delegovány na zástupce statutárního orgánu, informace jsou na ostatní pracovníky přenášeny dle potřeby pomocí vnitřního informačního systému. Učitelé mají ke své práci veškeré potřebné informace.
 • Vedení lidí pracovníci školy jsou schopni pracovat v týmu a kooperativně, předávají si získané informace z dalšího vzdělávání i z dalších akcí, DVPP vychází z plánu tohoto vzdělávání , který je vytvořen na základě potřeb školy a učitelů, slabší stránkou jsou hospitace ze strany ředitelky školy, ovšem to neznamená, že neví co se ve škole děje, hospitace jsou nahrazeny rozhovory a diskusí s učiteli, učitelé mají podporu ředitelky školy při zavádění změn ve vyučování i ve škole jako celku.
 • Kontrola je prováděna podle plánu kontrol a je funkční a vede k zlepšování kvality práce školy.

Hodnocení bylo prováděno průběžně.

Vyhodnocení sebehodnotícího listu učitele pro tuto oblast:

Oblast: Úroveň podpory ze strany vedení školy:

Otázka číslo

 

A

B

C

D

58.

Účelná organizace školy

100

 

 

 

59.

Účelný rozvrh hodin

100

 

 

 

60.

Účelný a moderní informační systém školy

100

 

 

 

61.

Kvalita školního řádu

100

 

 

 

62.

Kvalita hodnocení pravidel

100

 

 

 

63.

Efektivní vedení porad a pedagogických rad

100

 

 

 

64.

Možnost participace na školních záležitostech

100

 

 

 

65.

Podpora aktivity a spolupráce učitelů ze strany ředitelky

100

 

 

 

66.

Podpora mého vzdělávání

100

 

 

 

67.

Podpora zavádění progresivních trendů do vzdělávání

100

 

 

 

68.

Podpora a využívání sebereflexe (práce podřízených)

100

 

 

 

69.

Efektivní kontrola a její využívání

100

 

 

 

70.

Spolupráce s výchovným poradcem

100

 

 

 

71.

Kultivace a proměna prostředí

100

 

 

 

74.

Otevřené a důvěryhodné klima

100

 

 

 

Úkoly pro následující období:

Stále podporovat dobré vztahy ve škole, podporovat vznik portfolia třídního učitele a jeho předávání ostatním učitelům, podpora týmové práce při organizování projektů školy, více přenášet na učitele odpovědnost např. za tvorbu grantů. Provádět častěji hospitační činnost.

 

Ukázky  z  rozpracovaného autoevaluačního plánu z předchozích autoevaluačních procesů:

předmět hodnocení

kdy

kdo/kde

nástroj

směr

tématické plány učiva

měsíčně

ŘŠ

rozhovor

aktualizace ŠVP

 

 

koordinátor ŠVP

analýza dokumentu

náměty ke změně ŠVP

 

 

učitelka 1.třídy

jeho soulad se ŠVP/třídou

tématické plány (TP)

klíčové kompetence

po tématech

ŘŠ

vyhodnocování

jak zapisovat do TK

 

učiva

koordinátor ŠVP

evaluační rozhovor

zda vyhovující evaluační nástroje

 

 

učitelka 1.třídy

rozhovor

strategie

 

 

 

strategie

TP

 

 

 

analýza dokumentů

evaluační listy KK

vzdělávací strategie

po tématech

ŘŠ

rozhovor

plán DVPP 08/09

 

učiva

koordinátor ŠVP

DVPP

aktualizace ŠVP

 

 

učitelka 1.třídy

hospitace

TP

tématická oblast

po tématu

ŘŠ

evaluační rozhovor

náměty pro další oblast, téma

klíčové kompetence

 

učitelky MŠ

evaluační list

ŠVP

 

 

 

hospitace

 

učební texty

březen

MS - ZŠ

diskuse

objednávka

 

 

 

vyhodnocování

 

 

 

 

soulad s RVP, ŠVP

 

plán DVPP

prosinec

ŘŠ

výroční zpráva

učitelské portfolio

odborná kvalifikace

červen

MS - vedoucí

výroční zpráva o DVPP

plán DVPP

rozvojové programy

dle vyhlášení

koordinátor ŠVP

analýza dokumentu

 

 

 

vedoucí učitelka MS

rozhovor

 

 

 

vedoucí vychovatelka ŠD

výsledky konrtol ŘŠ

 

 

 

 

dotazník

 

 

 

 

grant

 

připravenost dětí na 1.tř.

leden

ŘŠ

rozhovor

připravenost dětí na 1.tř.

 

červen

učitelka budoucí 1.třídy

pedagogická rada

 

 

 

vedoucí učitelka MŠ

 

 

výsledky vzdělávání

čtvrtletně

ŘŠ

pedagogická rada

úspěšnost dle osobního

 

 

MS

IP

maxima žáka

 

 

všechny třídy

 

 

výsledky vzdělávání

 

 

 

na co se zaměřit ve vzdělávání

- 5.třída, 3.třída

únor

Kalibro

standardizované testy

v budoucnu

- 5.třída

duben

Scio

standardizované testy

 

 

duben

5.třída - VG

přijímací zkoušky

úspěšnost absolventů

spolupráce

průběžně

ŘŠ

hodnocení ŘŠ

evaluační metodika hodnocení

 

 

učitelé

 

učitele

 

projekty

žáci

celoškolní projekty

zvýšení kvality školy

 

 

děti

příprava akcí

kultura školy, klima

 

září, červen

rodiče

evaulační dotazníky

náměty na další projekty, akce

hodnocení a klasifikace

průběžně

ŘŠ

MS

plán DVPP

žáků

plán kontrol

1. - 5.třída

ŽK

slovní hodnocení - dlouhodobý

 

 

 

rozhovor

cíl

 

 

 

odborná literatura

aktualizace ŠŘ

 

 

 

TA, KD

 

 

 

 

IIŽ - IP

 

dokumentace

průběžně

ŘŠ

příkaz ŘŠ

aktualizace

 

plán kontrol

ZŠ, MŠ, ŠD

analýza dokumentů

MŠ - zda vyhovuje TK

 

 

 

 

soulad dokumentů s cíli školy

ŠVP

čtvrtletně

ŘŠ

pedagogická rada

aktualizace ŠVP

 

 

MŠ, ŠD

rozhovor

ŠVP

asistent pedagoga

čtvrtletně

ŘŠ

rozhovor

výroční zpráva

 

průběžně

TU

pedagogická rada

rozpočet

 

 

výchovný poradce

IP

 

průřezová témata

průběžně

ŘŠ

rozhovor

aktualizace ŠVP

 

červen

koordinátor ŠVP

ŠVP

tématické plány učiva

 

 

učitelka 1.třídy

TP

 

podmínky ke vzdělávání

srpen

ŘŠ

SWOT analýza

aktualizace ŠVP

 

září

MS

analýza dokumentace

www stránky školy

 

 

 

RVP ZV, PV

struktura VHŠpředmět hodnocení

kdy

kdo/kde

nástroj

směr

tématické plány učiva

měsíčně

ŘŠ

rozhovor

aktualizace ŠVP

 

 

koordinátor ŠVP

analýza dokumentu

náměty ke změně ŠVP

 

 

učitelka 1.třídy

jeho soulad se ŠVP/třídou

tématické plány (TP)

klíčové kompetence

po tématech

ŘŠ

vyhodnocování

jak zapisovat do TK

 

učiva

koordinátor ŠVP

evaluační rozhovor

zda vyhovující evaluační nástroje

 

 

učitelka 1.třídy

rozhovor

strategie

 

 

 

strategie

TP

 

 

 

analýza dokumentů

evaluační listy KK

vzdělávací strategie

po tématech

ŘŠ

rozhovor

plán DVPP 08/09

 

učiva

koordinátor ŠVP

DVPP

aktualizace ŠVP

 

 

učitelka 1.třídy

hospitace

TP

tématická oblast

po tématu

ŘŠ

evaluační rozhovor

náměty pro další oblast, téma

klíčové kompetence

 

učitelky MŠ

evaluační list

ŠVP

 

 

 

hospitace

 

učební texty

březen

MS - ZŠ

diskuse

objednávka

 

 

 

vyhodnocování

 

 

 

 

soulad s RVP, ŠVP

 

plán DVPP

prosinec

ŘŠ

výroční zpráva

učitelské portfolio

odborná kvalifikace

červen

MS - vedoucí

výroční zpráva o DVPP

plán DVPP

rozvojové programy

dle vyhlášení

koordinátor ŠVP

analýza dokumentu

 

 

 

vedoucí učitelka MS

rozhovor

 

 

 

vedoucí vychovatelka ŠD

výsledky konrtol ŘŠ

 

 

 

 

dotazník

 

 

 

 

grant

 

Nahoru