Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 3: Vybrané evaluační nástroje k zjištění stavu cílů

soubor přílohy soubor přílohy (472,57 KB)


 

Dotazník pro rodiče

Cílem dotazníku je zjistit, z jakých důvodů vybrali rodiče stávající školu, a zároveň zjistit spokojenost rodičů s úrovní spolupráce se školou

Dotazník je anonymní, obsahuje otázky, na které jsou nabízeny odpovědi na škále od 1 (zcela souhlasím) až po 5 (nevím, nemohu posoudit):

1 – zcela souhlasím (vynikající úroveň)

2 – spíše souhlasím (přijatelná úroveň)

3 – mám výhrady (je co zlepšovat)

4 – nesouhlasím (mělo by se výrazně změnit)

5 – nevím, nemohu nebo nechci posuzovat

Prosím, zakroužkujte odpovídající odpověď vyjádřenou nabídnutým počtem bodů:

 

I. část dotazníku:

Stávající školu jsem pro své dítě vybrala z těchto důvodů:

Škola je blízko našeho bydliště…………………………………………………..1, 2, 3, 4. 5

Škola je výhodná ve spojení s mým (naším) zaměstnáním……………………….1, 2, 3, 4. 5

Škola má dobrou pověst…………………………………………………………...1, 2, 3, 4. 5

Škola poskytuje kvalitní vzdělání………………………………………………….1, 2, 3, 4. 5

Škola umožňuje i  mimovýukové aktivity – např. kroužky, zájmovou činnost……1, 2, 3, 4. 5

Škola má málo žáků, děti jsou v bezpečném prostředí……………………………..1, 2, 3, 4, 5

Na škole není 2. stupeň……………………………………………………………..1, 2, 3, 4. 5

Ve škole působí dobří, kvalitní učitelé……………………………………………..1, 2, 3, 4. 5

Škola se nachází v příjemném prostředí……………………………………………1, 2, 3, 4. 5

Jiný důvod: ……………………………………………...………………………………………………………

 

II. část dotazníku:

1. Informovanost o dítěti ze strany školy je na odpovídající úrovni………………..1, 2, 3, 4. 5

2. Škola mi podává vždy aktuální informace o tom, co se děje, co se připravuje…..1, 2, 3, 4, 5

3. Jednání učitele při styku s rodiči je na odpovídající úrovni …………………......1, 2, 3, 4, 5

4. Na učitele se mohu  obrátit o pomoc při řešení problémů………………………..1, 2, 3, 4, 5

5. Na vedení školy se mohu obrátit o pomoc při řešení problémů…………………..1, 2, 3, 4, 5

6. Vyhovuje mi způsob, jakým se mnou škola komunikuje (třídní schůzky, konzultace)…

…………………………………………………………………………………….   1, 2, 3, 4, 5

7. Vedení školy je ochotné mi pomoci, pokud řeším problém související s chováním a učením mého syna – dcery………………………………………………………1, 2, 3, 4, 5

8. Učitel mi vždy vychází vstříc, pokud mám potřebu s ním cokoliv projednat…… 1, 2, 3, 4, 5

Pokud máte jakoukoliv připomínku či  návrh, jak by bylo možné vzájemnou spolupráci rodičů a školy zlepšovat, prosím, vyjádřete se:

 

Vyhodnocení dotazníku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení 1.dotazníku - 1.třída

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otázka č.

1

2

3

4

5

 

 

 

1

16

 

 

 

 

 

 

 

2

12

3

1

 

 

 

 

 

3

16

 

 

 

 

 

 

 

4

16

 

 

 

 

 

 

 

5

13

2

1

 

 

 

 

 

6

16

 

 

 

 

 

 

 

7

13

2

1

 

 

 

 

 

8

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odevzdáno 16 dotazníků z 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení 2.dotazníku - 1.třída

 

 

 

 

otázka č.

1

2

3

4

5

neodpovědelo

 

 

1

10

2

 

 

1

2

 

 

2

7

4

 

1

1

2

 

 

3

13

1

 

 

1

 

 

 

4

14

 

 

 

 

1

 

 

5

11

2

 

 

 

2

 

 

6

15

 

 

 

 

 

 

 

7

11

3

 

 

 

1

 

 

8

14

 

 

 

 

1

 

 

9

5

2

 

 

4

4

 

 

 

 

 

Odevzdáno 15 dotazníků z 21

 

 

 

 

Vyhodnocení 2.dotazníku - 2.třída

 

 

 

otázka č.

1

2

3

4

5

neodpovědelo

 

1

10

1

 

6

 

1

 

2

7

4

3

2

1

1

 

3

13

4

 

 

1

 

 

4

10

8

 

 

 

 

 

5

12

4

 

1

 

1

 

6

11

4

 

1

 

2

 

7

8

10

 

 

 

 

 

8

11

4

1

 

2

 

 

9

1

10

5

 

 

2

 

 

 

Odevzdáno 18 dotazníků z 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení 2.dotazníku - 3.třída

 

 

 

otázka č.

1

2

3

4

5

neodpovědelo

 

1

9

2

 

 

 

 

 

2

7

1

 

2

1

 

 

3

9

2

 

 

 

 

 

4

9

1

 

 

1

 

 

5

8

2

1

 

 

 

 

6

11

 

 

 

 

 

 

7

6

4

1

 

 

 

 

8

9

1

 

 

1

 

 

9

3

5

 

 

7

 

 

 

 

Odevzdáno 11 dotazníků z 16

 

 

 

Vyhodnocení 2.dotazníku - 4.třída

 

 

 

otázka č.

1

2

3

4

5

neodpovědelo

 

1

7

1

2

3

 

 

 

2

5

2

 

5

1

 

 

3

13

 

 

 

 

 

 

4

12

1

 

 

 

 

 

5

12

1

 

 

 

 

 

6

6

1

 

2

4

 

 

7

10

3

 

 

 

 

 

8

11

2

 

 

 

 

 

9

4

 

 

8

1

 

 

 

 

Odevzdáno 13 dotazníků z 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení 2.dotazníku - 5.třída

 

 

 

otázka č.

1

2

3

4

5

neodpovědelo

 

1

8

2

 

3

 

 

 

2

5

2

 

5

 

1

 

3

6

5

 

 

2

 

 

4

8

4

 

 

1

 

 

5

9

3

 

 

1

 

 

6

6

3

 

1

3

 

 

7

7

5

 

 

1

 

 

8

8

3

 

 

2

 

 

9

6

 

 

3

2

2

 

 

 

Odevzdáno 13 dotazníků ze 13

 

 

Pozn. Výsledky 1. části dotazníku jsou souhrnně vyjádřeny  v textu

 

Dotazník QWL (kvalita pracovního života)

Pokyny pro vyplnění:

Vyjádřete souhlas s tvrzením, míru souhlasu označte na uvedené škále křížkem v poli u každého tvrzení.

Hodnotící škála:

 1. Ne nesouhlasí, vůbec nevystihuje
 2. Spíše ne, spíše nevystihuje, spíše nesouhlasí
 3. Ani tak, ani onak
 4. Spíše ano, spíše lze souhlasit
 5. Ano plně souhlasím

Jednotlivé oddíly dotazníku jsou zaměřené na:

 • kvalitu pracovního života (QWL),
 • komunikaci na pracovišti,
 • hodnocení zátěže při práci,
 • hodnocení postojů ke změnám

QWL

NE  Hodnotící škála  ANO

 

1

2

3

4

5

 1. Pracovní prostředí školy vyhovuje potřebám mé práce

 

 

 

5

4

 1. Vybavení školy je na potřebné úrovni z hlediska podpory mé práce

 

 

2

7

 

 1. Můj plat odpovídá mé práci, jsem dobře platově ohodnocen-a

1

2

1

5

 

 1. Má práce je hodnocena i jinými hledisky než finančními

 

 

 

6

3

 1. Pracovní doba a pracovní nasazení odpovídají platovému aj. ohodnocení

2

2

3

2

 

 1. Je často očekávána nadstandardní práce pro školu

1

 

1

5

2

 1. Mimoúvazková činnost učitele na škole je dobře ohodnocena

2

5

1

1

 

 1. Moje práce je zajímavá a podnětná

 

 

 

 

9

 1. I přes určité nedocenění práce učitele, mám k této práci kladný vztah

 

 

 

2

7

10.Moje práce je velmi užitečná

 

 

 

 

9

11.Ve své pracovní činnosti mám prostor pro uplatnění aktivity, návrhů atd.

 

 

 

 

9

12.Ředitel školy má demokratický styl vedení

 

 

 

1

8

13.Vedení školy podporuje týmovou práci při řešení společných úkolů

 

 

 

2

7

14.Můžu hledat podporu pro svou práci u vedení školy

 

 

 

 

9

 

Komunikace na pracovišti

NE  Hodnotící škála  ANO

 

1

2

3

4

5

 1. Jsem seznámen se strategickými cíli školy a znám hlavní cíle vedení školy pro tento rok

 

 

 

 

9

 1. Vím, že se počítá s mojí účastí na jejich tvoření a jejich uskutečňování

 

 

 

1

8

 1. Mám příležitost pro samostatnou řídící práci na škole (mimo řízení své výuky)

2 bez odpovědi

 

1

3

3

 1. Rozumím rozhodnutí svých nadřízených

 

 

2

3

4

 1. Rozhodnutí, která se týkají mé osoby nejsou učiněna beze mne, bez informování

 

 

 

1

8

 1. Kontroly na škole se využívají k prověřování svěřené odpovědnosti a informování o skutečných výsledcích práce

 

 

 

1

8

 1. Vedení umí ocenit dobrou práci

 

 

 

6

3

 1. Kritika chyb je vedena korektně, vede k pochopení problémů a hledání řešení

 

 

 

3

6

 1. Aktivní výkonná práce v zájmu školy a dětí najde vždy podporu u vedení školy

 

 

 

 

9

10.Na škole je atmosféra, ve které jsou vyslechnuty názory zúčastněných stran

 

 

 

3

6

 

Zátěž při práci

NE  Hodnotící škála  ANO

 

1

2

3

4

5

 1. Při práci se často dostávám do časové tísně

2

1

4

2

 

 1. Pracovní činnost učitele poskytuje málo možností ke spokojenosti

4

3

1

 

1

 1. Moje pracovní činnost je psychicky  velmi náročná

 

 

 

1

8

 1. Moje práce je málo zajímavá a spíše otupující

9

 

 

 

 

 1. V mé práci se často vyskytují konflikty a problémy, které nelze opustit ani po skončení pracovní doby

1

1

5

 

2

 1. Moje pracovní činnost je tak náročná, že po několika hodinách člověk cítí nervozitu

3

1

3

1

1

 1. Pracovní činnost je tak náročná, že ji nejde dělat i po letech se stejnou výkonností

3

3

 

2

1 bez odp.

 

Vztah ke změnám

NE  Hodnotící škála  ANO

 

1

2

3

4

5

 1. Těším se na změny v práci

 

2

3

3

1

 1. Většinou odolávám zavádění nových myšlenek a metod do vyučování

5

4

 

 

 

 1. Změny v organizaci práce jsou většinou prospěšné pro školu

 

 

1

7

1

 1. Nemám rád-a změny, protože vedení při jejich zavádění obvykle dělá chyby

4

4

1

 

 

 1. Změny jsou nezbytné a pomáhají zlepšit moji práci i výsledky školy

 

 

1

3

5

 1. Budu pro změny jen ve spolupráci a se souhlasem ostatních

2

1

5

1

 

 1. Snažím se být pro nové myšlenky v oblasti výchovy a vzdělávání dětí

 

 

 

2

7

 1. Často navrhuji nové postupy spojené s řešením úkolů a problémů ve škole

 

1

4

3

1

 

Vlastní hodnocení školy

LIST PRO SEBEHODNOCENÍ UČITELŮ

PROGRAM ŠKOLY

 

 

 

 

1.

plním tématický plán ročníku

 

 

 

 

2.

další nabídka např. pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 

 

 

3.

Doplnění osnov exkurzemi, besedami…

 

 

 

 

4.

Uveď počet těchto akcí za tento školní rok

 

5.

Zařazuji do své práce ve třídě aktivní metody práce

 

 

 

 

6.

Uveď počet třídních projektů v tomto školním roce

 

další sdělení:

 

 

podmínky KE vzdělávání

 

 

 

 

7.

moje zázemí pro práci

 

 

 

 

8.

kultivované prostředí školy pro zaměstnance a žáky

 

 

 

 

9.

důstojné podmínky pro jednání učitelů s rodiči (jinými osobami)

 

 

 

 

10.

efektivní využití prostor v budově

 

 

 

 

11.

kvalita odborných učeben, které využívám

 

 

 

 

12.

didaktická a estetická podnětnost učeben

 

 

 

 

13.

podmínky k modernímu vyučování (technika, učebny, knihovna, tiskoviny…)

 

 

 

 

14.

můj přístup k technice, knihám, tisku…

 

 

 

 

15.

vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

 

 

 

 

16.

vybavení IIŽ učebnicemi a učebními texty

 

 

 

 

17.

možnosti pro odpočinek učitelů a žáků

 

 

 

 

další sdělení:

 

 

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ

Plánování a příprava

 

 

 

 

18.

své vyučování plánuji ve vazbě na tématický plán – ve vztahu k očekávaným výstupům

 

 

 

 

19.

moje vyučování má jasné a přiměřené výukové cíle

 

 

 

 

20.

cílům odpovídá obsah, metody a struktura hodiny

 

 

 

 

21.

výuka navazuje, využívám dosavadních znalostí žáků

 

 

 

 

22.

funkčně využívám didaktické pomůcky, učební materiály a technické prostředky

 

 

 

 

Realizace a řízení vyučovací hodiny

 

 

 

 

23.

v úvodu hodiny žáky vedu k aktivní interakci s tématem

 

 

 

 

24.

moje vyučovací hodiny mají vyváženou časovou a metodickou strukturu

 

 

 

 

25.

v opakovacích či procvičovacích částech poskytuji žákům prostor k aktivitě

 

 

 

 

26.

před vyučováním nové látky si ověřuji dosavadní znalosti

 

 

 

 

27.

zvládám a používám různé vyučovací postupy, techniky metod výkladu, řízeného rozhovoru, diskuse…, kooperativního učení a učení z textu

 

 

 

 

28.

poskytuji žákům prostor a podporuji jejich aktivní učení

 

 

 

 

29.

využívám sociálních forem vyučování

 

 

 

 

30.

podporuji a využívám samostatné formy vzdělávání (samostatné učení)

 

 

 

 

31.

respektuji individuální tempo vzdělávání

 

 

 

 

32.

pracovní a myšlenkové činnosti jsou střídány, poskytuji prostor na odstranění únavy

 

 

 

 

33.

závěrečnou fázi hodiny účelně využívám k rekapitulaci, hodnocení

 

 

 

 

Motivace, hodnocení

 

 

 

 

34.

v úvodu hodiny vstřícně, nápaditě motivuji žáky

 

 

 

 

35.

aktualizuji učivo a propojuji do vztahu s jinými předměty

 

 

 

 

36.

průběžně hodnotím snahu, výkon, pokrok

 

 

 

 

37.

v závěru žáky motivuji k další práci

 

 

 

 

38.

dodržuji pravidla hodnocení výsledků vzdělávání

 

 

 

 

39.

rozvíjím dovednost sebepozorování, sebekontroly a sebehodnocení žáků

 

 

 

 

40.

hodnotím úspěšnost žáka v kontextu jeho dispozic, zejména formativně a diagnosticky

 

 

 

 

41.

hodnotím s vědomím motivace k další práci

 

 

 

 

42.

využívám alternativních (i aktuálních) možností hodnocení

 

 

 

 

43.

vhodně a účinně využívám opatření k posílení kázně

 

 

 

 

Klima, vztahy, komunikace

 

 

 

 

44.

respektuji názory žáků, podporují jejich vyjadřování

 

 

 

 

45.

podněcuji je k úsudku

 

 

 

 

46.

respektuji a podporuji potřebu písemné dovednosti komunikace

 

 

 

 

47.

klima mého vyučování je otevřené, vlídné, cítím svou autoritu

 

 

 

 

48.

podporuji sebevědomí žáků, jednám s nimi důstojně a s úctou

 

 

 

 

49.

umím řešit konfliktní situace

 

 

 

 

50.

moje výuka má prosociální dopad

 

 

 

 

51.

kázeň nemusím vynucovat

 

 

 

 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

52.

žáci dokáží zaujímat postoje, sdělování názorů, obhajovat je

 

 

 

 

53.

žáci dovedou vést dialog, diskutovat

 

 

 

 

54.

žáci dovedou spolupracovat

 

 

 

 

55.

žáci dokáží kultivovaně vystupovat

 

 

 

 

56.

mám propracovaný systém hodnocení výsledků vzdělávání

 

 

 

 

57.

v případě potřeby poskytuji žákům další služby (spec. práce nadaným žákům, doučování, individuální pomoc…)

 

 

 

 

další sdělení:

 

 

ÚROVEŇ PODPORY ZE STRANY VEDENÍ ŠKOLY

58.

účelná organizace školy

 

 

 

 

59.

účelný rozvrh hodin

 

 

 

 

60.

účelný a moderní informační systém školy

 

 

 

 

61.

kvalita školního řádu

 

 

 

 

62.

kvalita pravidel hodnocení

 

 

 

 

63.

efektivní vedení porad a pedagogických rad

 

 

 

 

64.

možnost participace na školních záležitostech

 

 

 

 

65.

podpora aktivity a spolupráce učitelů ze strany vedení školy

 

 

 

 

66.

podpora mého vzdělávání (např. v rámci DVPP)

 

 

 

 

67.

podpora zavádění progresivních trendů do vzdělávání ze strany vedení

 

 

 

 

68.

podpora a využívání sebereflexe (práce podřízených)

 

 

 

 

69.

efektivní kontrola a její využívání

 

 

 

 

70.

spolupráce s výchovným poradcem

 

 

 

 

71.

kultivace a proměna prostředí školy

 

 

 

 

72.

pozitivní vztahy s okolím školy

 

 

 

 

73.

kvalita kontaktů s veřejností

 

 

 

 

74.

otevřené a důvěryhodné klima

 

 

 

 

další sdělení:

 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI

A

N

 

75.

mám vytvořen systém kontaktů s rodiči

 

 

 

76.

rodiče mají dostatek relevantních informací o výsledcích vzdělávání, které řídím

 

 

 

77.

daří se mi komunikovat s rodiči všech žáků

 

 

 

78.

považuji svůj kontakt s rodiči žáků za dostatečný

 

 

 

79.

s rodiči nemám konflikty

 

 

 

další sdělení:

 

 

ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY

80.

zlepšování kvality výsledků vzdělávání

 

 

 

 

81.

prezentace školy na veřejnosti (a pozitivní odezva)

 

 

 

 

82.

organizace vystoupení, koncertů, výstav, projektů,

 

 

 

 

83.

spolupráce a vztahy s okolím, partnery školy…

 

 

 

 

84.

pociťuji zdravý vývoj školy

 

 

 

 

další sdělení:

 

 

 

Hodnocení své třídy

a)      podmínky ve třídě – složení a jeho vliv

b)      vzdělávání třídy a výsledky

c)      klima třídy

d)     akce třídy

e)      řešení nežádoucích jevů

f)       názory žáků včetně návrhů na změny

g)      …

 

 

Nahoru