Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 1: Kontext fungování školy – cíle, charakteristika školy

soubor přílohy soubor přílohy (166,08 KB)


 

Předkládaná zpráva vychází mimo jiné z kurikulárních dokumentů školy, které se vztahují k plánu rozvoje, k vizi školy a plánu autoevaluace. Zahrnují období od roku 2008 – viz ukázky této přílohy, po vlastním hodnocení školy byly některé dokumenty dále rozpracované a upravené (viz příloha č. 9).

Charakteristika školy:

Škola slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Základní škola je škola, kterou tvoří jen ročníky 1. – 5. třídy, od každého ročníku má jednu třídu.

Škola leží v okrajové části města Plzně a je dopravně dostupná trolejbusem č. 12 z města i z Letkova.

Škola v roce 2005 oslavila 100 let od postavení stávající školní budovy  175 let školství v Božkově.

Vybavení školy (současný stav):

V budově školy je jedenáct učeben:

5 kmenových

1 odborná počítačová učebna

2 učebny, které využívá mateřská škola

2 učebny, které využívá školní družina

1 tělocvična

Prostory školy jsou čisté a estetické. Na výzdobě školy se podílejí učitelé a žáci školy.

Prostory pro výuku jsou dostatečné, učebny jsou prostorné. V každé kmenové učebně je koberec a další vybavení pro volný čas žáků i pro využití ve výuce. Třídní učitelé mají ve třídě k dispozici počítač pro vlastní přípravu a práci ve vyučování.

Počítačová učebna je  pro 20 žáků.

Tělocvična je zřízena z původní kmenové třídy a je vybavena potřebným nářadím pro daný stupeň vzdělávání.

K doplnění výuky žákům slouží žákovská knihovna, kde si žáci mohou půjčovat knihy k domácí či školní četbě. V každé třídě je soubor encyklopedií, které se využívají přímo ve vyučování.

Škola má kvalitní hygienické zázemí. Jen šatny žáků je nutné přebudovat.

Vedle školní budovy je školní hřiště, které slouží všem dětem a žákům školy a v odpoledních hodinách a o víkendu i veřejnosti. Hřiště je vybavené hrací sestavou, pískovištěm, altánem, lavičkami se stoly a stolem pro stolní tenis, dále je zde k dispozici běžecká dráha, doskočiště pro skok do dálky a hřiště na malou kopanou či volejbal.

Pro různé výstavy je využíván vestibul školy, kde se žáci schází i při významných událostech a projektech školy. Vestibul je informačním centrem pro žáky školy, rodiče a  veřejnost.

V době přestávek mohou žáci využívat všechny prostory školy, které jsou určeny k trávení volného času. Po celou dobu vyučování je zajištěn pitný režim s každodenní nabídkou dvou nápojů. Pitný režim a dopolední svačiny pro žáky zajišťuje školní kuchyně.

Učitelé ZŠ mají k dispozici sborovnu, vybavenou počítači, které jsou zapojeny do sítě s vedením školy. Učitelé mají přístup k internetu. Využívají tiskárnu a kopírku, která je u sborovny. Ve sborovně je umístěna odborná učitelská knihovna.

Materiální vybavení je dostatečné, pro ukládání učebních pomůcek mají učitelé k dispozici kabinet. Jedna kmenová učebna je vybavena dataprojektorem, v učebnách jsou TV a přehrávače DVD.  Interaktivním dataprojektorem s tabulí je vybavena PC učebna. Do budoucna se plánuje dovybavení všech kmenových tříd interaktivními tabulemi . V některých třídách jsou žákům k dispozici počítače.

Charakteristika pedagogického sboru:

Pedagogický sbor  ZŠ má sedm členů, z toho pět učitelek I. stupně, ředitelku školy a asistentku pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Z analýzy školy vyplynulo, že jedna ze silných stránek školy je právě stále se vzdělávající pedagogický sbor. Všichni učitelé jsou proškoleni pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 90% učitelů se vzdělává v oblasti cizích jazyků. Všichni učitelé jsou vyškoleni v oblasti ICT. Většina učitelů prošla školením RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení).

Projekty a granty:

Škola má zpracovaný školní projekt – Podpora zdravého životního stylu, který vychází z programu škol podporujících zdraví. Škola využívá projekty ekologických organizací např.  Ametyst apod. Ke zlepšení podmínek vzdělávání využívá různých grantů, které vyhlašuje město Plzeň či MŠMT.

Pedagogové vzájemně spolupracují na školních a třídních projektech, tam, kde je to možné a žádoucí, přizve škola ke spolupráci rodičovskou veřejnost.

Škola pořádá ozdravné pobyty, nejčastěji v oblasti Šumavy a Českého lesa. Každoročně pořádá vzdělávací zájezdy do různých oblastí ČR. V průběhu školní docházky žáci vyjedou na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Doplněním výuky je i návštěva kulturních pořadů a to nejen v Plzni, výlety na kolech do blízkého okolí a další akce.

Každý školní rok probíhají školní soutěže: výtvarná, recitační, sportovní a čtenářská. Jednou za dva roky škola organizuje Dětské olympijské hry pro neúplné plzeňské školy.

Do mezinárodních projektů škola není zapojena.

Charakteristika ŠVP:

ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů, škola nemá speciální zaměření výuky.

Pedagogický sbor, nadstandardní nabídka volnočasových aktivit pro žáky, prostředí školy a poloha školy je předpokladem pro naplnění cílů, které si škola ve své vizi stanovila. Cíle jsou směřovány k žákovi, jako k objektu vzdělávání:

 • Žák si osvojí strategii učení a je motivován pro celoživotní učení
 • U žáka rozvíjíme schopnost tvořivě myslet, logicky uvažovat, získávat informace, kriticky je hodnotit a pracovat s nimi při řešení problémů
 • Pro žáky vytváříme takové informační prostředí, které povede k rozvoji klíčových kompetencí
 • Žáky vedeme k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • Žáky učíme toleranci, ohleduplnosti, schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěch vlastní i druhých
 • Z žáka vychováváme samostatnou osobnost, která umí uplatňovat svoje práva a zná své povinnosti
 • U žáka vytváříme potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situacích
 • Vytváříme žákům bezpečné prostředí pro vzdělávání a vedeme je k odpovědnosti za své zdraví a k odpovědnosti za ochranu životního prostředí
 • Vzdělávací proces přispívá k poznávání lidí různých kultur, k porozumění jim a ke schopnosti s nimi žít
 • Žákům pomáháme rozvíjet jejich reálné schopnosti a možnosti, vedeme je k zdravému a přiměřenému sebehodnocení

Při postupném naplňování těchto cílů budeme spolupracovat s rodiči (zákonnými zástupci) žáků, ale i s  ostatní veřejností, s odborníky z oblasti pedagogiky a psychologie. Společně usilujeme o proměnu školy, aby vzdělávání žáků odpovídalo současným požadavkům.

Škola si buduje dobrou pověst otevřeným, pozitivním přístupem k rodičovské veřejnosti, i tím, že nabízí nadstandardní péči o jejich děti ve smyslu kvalitního vzdělávání na základě humanisticky orientovaného, empatického přístupu.

K tomu, aby škola dobře vycházela s rodiči, je nutná péče o jejich děti.

Škola si v oblasti péče o žáky vytýčila tyto cíle:

Péče o žáky a jejich výchova:

 • o mimořádně nadané žáky - pracovat podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu žáka, zadávání rozšiřujícího učiva, více samostatné práce, při které jsou potřeba další informace, příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, školní olympiády a soutěže
 • o talentované žáky – zadávání rozšiřujícího učiva, více samostatné práce, při které jsou potřeba další informace, příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, školní olympiády a soutěže
 • o méně nadané žáky – zadávání méně obtížných úkolů, různé varianty hodnocení; stanovit hranici možností žáka a dále ji rozvíjet
 • o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a se zdravotním postižením – spolupracovat s rodinou a odborníky; zařazování žáků, dle odborného vyšetřené do ambulantní nápravné péče (ANP), logopedická péče a pracovat podle  individuálního vzdělávacího plánu žáka - personální zabezpečení:  asistent pedagoga – J. Macnerová, ANP –  H. Stýblová, dle potřeby rozvrhu může vyučovat většina učitelů školy
 • péči věnovat oblasti výchovy k toleranci a odpovědnosti dětí a žáků  ke slabším a zdravotně postiženým dětem
 • vést děti a žáky k vzájemné pomoci
 • vandalismu, násilí a šikaně čelit mezi žáky osvětou ( besedy, přednášky, zapojení do soutěží, akcí školy, dobrým příkladem..), důsledným dodržováním dozorů a včasným a důsledným řešením všech problémů ve spolupráci s rodinou a odborníky, dodržování metodických pokynů MŠMT ČR.

Uvedené cíle a jejich naplňování jsou zárukou toho, že škola pečuje o všechny žáky, je zárukou rozvoje na maximálně možné úrovni všech.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty:

Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) je na velmi dobré úrovni.
Rodiče mohou školu navštívit kdykoli, po vzájemné dohodě s vyučujícími. Pro rodiče jsou třikrát do roka konzultační dny a dvakrát třídní aktivy. Jsou pořádány různé akce – den otevřených dveří, školní akademie, školní divadlo apod.

Rodiče jsou o práci školy informováni prostřednictvím informační tabule ve vestibulu školy, prostřednictví www stránek školy a prostřednictví žákovských knížek a notýsků.

Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy, které má svoji právní subjektivitu.

Jeho základním cílem je spolupracovat při zlepšování podmínek pro žáky a spolupořádat různé akce, které doplňují vzdělávací proces školy.

Školská rada je zřízena dle školského zákona a její činnost z tohoto zákona vychází. Spolupráce školy a školské rady je velmi dobrá.

Škola úzce spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Plzni, která provádí diagnostická vyšetření žáků a navrhuje vhodné způsoby a metody práce pro žáky se  specifickými vzdělávacími potřebami. Tato úzká spolupráce zvyšuje důvěru rodičů v tom, že škola poskytuje vhodné podmínky i vhodnou péči o jejich děti.

Nahoru