Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

2. Škola a systém managementu kvality škol SČMSD

Od roku 2007 byla školou přijata společná politika kvality (viz příloha č. 1), která  vyplynula z realizace projektu shody systému managementu kvality (dále jen jako QMS) a z požadavků norem ISO řady 9000 v rámci škol SČMSD. Škola má tedy zaveden systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a je součástí systému managementu kvality všech jedenácti škol SČMSD, a proto musí dodržovat poměrně přísná pravidla a plnit stanovené požadavky definované touto normou, včetně následujících osmi zásad managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9000:2006.

 1. Orientace na zákazníka (žák, zákonný zástupce, učitel, zaměstnanec školy, ostatní zainteresované strany).
 2. Princip “příkladu” vedoucích pracovníků.
 3. Zapojení všech pracovníků.
 4. Procesní přístup.
 5. Systémový přístup k managementu.
 6. Neustálé zlepšování.
 7. Přístup k rozhodování zakládající se na faktech.
 8. Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy.

Schéma č. 1 Procesní přístup školy ke QMS

Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy. Aby procesy přidávaly hodnotu, jsou ve škole plánovány a prováděny za řízených podmínek.

 

Schéma č. 2 Systémový přístup ke QMQ:

Schéma systémového přístupu

 

Celý systém managementu kvality je zaměřen na zvyšování úrovně výchovně-vzdělávacího procesu na všech školách SČMSD v souladu s potřebami a požadavky všech zainteresovaných stran (žáků, zákonných zástupců, pracovníků škol, nadřízených orgánů, státních orgánů atd.) včetně autoevaluačních procesů, které jsou plánovány, realizovány a průběžně vyhodnocovány.

 

Na otázku: „Jak jste se dozvěděl/dozvěděla o projektu na zavedení QMS dle ISO 9001 a od koho?“ odpověděl ředitel školy:

„O projektu na zavedení QMS jsem se dozvěděl od jednatele společnosti PhDr. Ludvíka Vomáčky, který dal podnět k tomu, aby QMS bylo zavedeno na všech školách SČMSD.  Na poradě v Praze-Klánovicích jsme byli seznámeni s pozitivy zavedení QMS, jako je např. garance stálosti vzdělávacího procesu, a tím i stabilní a vysoká kvalita poskytovaných služeb zákazníkům, zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů. Sám jsem se dozvěděl o normách ISO 9001 z různých informačních zdrojů, což mě také motivovalo pro kladné rozhodnutí.  Počáteční obavy z příliš náročné administrativy vystřídal pocit a přesvědčení, že zavedení QMS bude dalším důležitým krokem ke zvýšení povědomí o škole u široké veřejnosti. Pochopil jsem, že zavedení systému managementu kvality dle ISO 9001 je jednou z cest, kterou se může organizace vydat, pokud chce přispět k růstu kvality poskytovaných služeb“.

 

Mgr. Ilona Šablaturová, učitelka, koordinátorka environmentální výchovy, říká:

„O normách ISO řady 9000 jsem se poprvé dozvěděla v rámci svého studia v magisterském programu na Pedagogické Fakultě v Ostravě. Dále jsem o nich zjišťovala a shromažďovala informace při přípravě do výuky předmětu „Zbožíznalství“, při probírání učiva „Jakost zboží“. Z důvodu svého dalšího vzdělávání a prohlubování vědomostí jsem se přihlásila do soutěže s názvem „Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu pro rok 2008“ pořádanou Radou kvality ČR a Národním informačním střediskem podpory kvality, která spočívala v požadovaném zodpovězení otázek týkajících se různých norem jakosti – ISO, EFQM, CAF, TQM apod. O možnosti zavedení norem ISO a následném udělení certifikace naší škole informoval na několika poradách všechny pracovníky SOU a SOŠ ředitel školy Mgr. Libor Hanzal.“

 

Mgr. Lucie Pláňková, učitelka, školní metodička prevence, koordinátorka ŠVP, se ke stejné otázce vyjádřila takto:

„O projektu zavádění norem QMS dle ISO 9001 jsme se jako zaměstnanci školy dozvěděli na pedagogické radě. O svém záměru zavést ISO normy jako procesní dokumentaci školy nás nejprve informoval ředitel školy Mgr. Libor Hanzal, poté jsme absolvovali „prezenční seminář“ s p. Pořízkou, který nás v průběhu své prezentace seznámil se záměrem a cíli projektu QMS.“

 

Žákyně oboru Podnikání, obchod a služby nám sdělila:

„O tom, že by se v naší škole měl zavádět systém QMS dle normy ISO 9001, jsem se poprvé dozvěděla od paní učitelky Šablaturové v hodině ekonomiky. Již z minulosti jsem věděla, co to normy ISO jsou, poněvadž jsme se o nich učili v hodinách ekonomiky a občanské výchovy. Jen jsem zpočátku netušila, jak by zavedení těchto norem mohlo být užitečné pro naši školu. Ale paní učitelka Šablaturová nám vše vysvětlila a nyní jíž vím, že naší škole zavedení těchto norem prospělo, že je to známka kvality.“

 

Školy jsou pod dohledem certifikačního orgánu tzv. CSQ-CERT Praha při České společnosti pro jakost Praha (certifikační audit, dozorový audit, recertifikační audit) a rovněž jsou podrobovány vnitřním auditům ze strany vedení škol SČMSD, které provádí manažer kvality správy škol.

 

Schéma č. 3 Schéma řízení QMS všech škol SČMSD:

Schéma řízení QMS

 

Funkci představitele managementu všech škol SČMSD od roku 2009 převzal a vykonává jednatel škol SČMSD  PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc., který ustanovil Radu kvality (RK) a jmenoval manažera kvality správy škol. Rada kvality svým složením, zaměřením a stanovenými právy a povinnostmi plní úkol významného evaluačního nástroje, jak vyplývá ze zápisu jednání Rady kvality a vyjádření ŘŠ Znojmo (viz příloha č. 3).

Do funkcí představitelů managementu jednotlivých škol jmenoval ředitele jednotlivých škol. Tito si následně jmenovali vhodné pracovníky škol do funkcí, které jsou nezbytné pro zajištění účinnosti a efektivnosti systému managementu kvality, tj. manažera kvality, vedoucího programu interních auditů a vždy nejméně dva interní auditory v každé škole. Tyto funkce může vykonávat kterýkoliv zaměstnanec školy (učitel, ekonom, hospodářský pracovník apod.) a jeho náplň práce je rozšířena
o činnosti popsané v řídící dokumentaci školy.

Funkci manažera kvality a vedoucího programu interních auditů školy ve Znojmě vykonává vedoucí úseku hospodářské správy paní Ing. Věra Rosecká, která kromě povinností vedoucí úseku zajišťuje následující činnosti:

 • organizuje školení a výcvik zaměstnanců školy v oblasti managementu kvality,
 • vede práce na zpracování potřebné řídící dokumentace školy,
 • udržuje řídící dokumentaci školy v aktuálním stavu ve spolupráci se zpracovateli,
 • podílí se na účinné a efektivní implementaci systému managementu kvality spolu s vedením školy,
 • organizuje trvalé zlepšování systému managementu kvality,
 • koordinuje přípravu a provádění interních auditů,
 • zajišťuje školení jmenovaných interních auditorů,
 • eviduje, sleduje a ověřuje odstraňování zjištěných neshod,
 • spolupracuje na přípravě a průběhu dozorových a recertifikačních auditů,
 • podává zprávy představiteli managementu (řediteli školy) o stavu systému managementu kvality.

Nahoru