Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

1. Představení školy

SOU a SOŠ SČMSD (tj. Svaz českých a moravských spotřebních družstev), s. r. o., Znojmo navazuje na tradice českého učňovského školství, které ve Znojmě sahají do roku 1910.

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD ve Znojmě

Budova školy

V současné době jsou SOU a SOŠ zařazeny do sítě škol MŠMT ČR. Škola je součástí systému družstevního školství a je napojena na podnikatelskou sféru, která určuje a zajišťuje profesní stránku přípravy. Je největším školským zařízením znojemského regionu a zabezpečuje jeho potřeby středního odborného a úplného středního odborného vzdělávání.

Ve škole se vyučuje 5 učebních a 3 studijní obory, 3 obory nástavbového studia a dálkové studium.

Rozšíření činnosti školy o studijní obory a o další aktivity doplňuje tradiční učňovskou přípravu. Absolventi studijních oborů nacházejí uplatnění v oblasti obchodu, společného stravování, ve službách, v cestovním ruchu i v dalších oblastech podnikatelské sféry. K osvědčeným kurzům –barmanskému a studené kuchyně – postupně přibyly další, např. kurz sommelierský, baristický, přípravy pizzy, vyřezávání ovoce a zeleniny. Kurzy jsou určeny žákům i dospělým. Od roku 2008 nabízí škola možnost získání dílčích kvalifikací v oboru Kuchař-číšník. Ke zkvalitnění výuky přispívají odborné praxe, odborné exkurze, lyžařské výcvikové kurzy a zahraniční odborné stáže. V rámci programu EU Leonardo da Vinci pro odborné vzdělávání a přípravu již žáci poznali například Slovensko, Německo, Finsko, Španělsko, Portugalsko (Azorské ostrovy), Velkou Británii a Irsko.

Znalosti a dovednosti prokazují žáci na řadě celostátních a mezinárodních soutěží a přehlídek, kde dosahují výborných výsledků. Zúčastňují se pravidelně například celostátních soutěží vyhlašovaných Asociací kuchařů a cukrářů ČR, Asociací číšníků ČR, Asociací sommelierů ČR, Asociací kadeřníků a kosmetiček, kde se umísťují nejen ve stříbrném a bronzovém, ale i ve zlatém pásmu. Žáci školy pomáhají zabezpečit řadu společenských akcí, soutěží a výstav a  pomáhají tak šířit dobré jméno školy.

Zapojení žáků do různých akcí školy

K největším akcím patří vánoční výstava odborných dovedností žáků školy, Znojemské historické vinobraní, slavnostní bankety, plesy, rauty a jiné společenské akce pořádané Znojemskou Besedou, Městským úřadem Znojmo, Okresní hospodářskou komorou a dalšími institucemi, organizacemi a firmami. Od školního roku 1997/1998 pomáhá škola zabezpečovat společenské akce ambasády a Českého centra ve Vídni a od školního roku 2003/2004 jsou žáci zapojováni do akcí ambasády v Budapešti. Od školního roku 2007/2008 absolvují žáci 2. – 4. ročníku studijního oboru Hotelnictví a turismus odbornou praxi v lázeňských zařízeních v Luhačovicích a od školního roku 2005/2006 se mohou vybraní studenti zúčastnit odborné praxe na ostrově Rhodos.

Ve škole pracují kroužky košíkové, odbíjené, sálové kopané, kondiční kulturistiky, šachu, sommelierský kroužek, barmanský kroužek, jazykové kroužky.

Budova a další výukové prostory školy

Kapacita školy odpovídá plně potřebám teoretického vyučování. Škola má 33 učeben (z toho 2 moderně vybavené učebny výpočetní techniky, 1 učebnu technologie, 1 učebnu stolničení, multimediální jazykovou učebnu, 1 učebnu elektronické komunikace), kosmetickou provozovnu, kadeřnickou provozovnu, tělocvičnu, gymnastický sál, moderní posilovnu a nově vybudované venkovní hřiště s umělým povrchem. K výchově žáků přispívá vlastní školní kuchyně, cvičná restaurace, bufet a školní bar, v nichž probíhá i odborný výcvik žáků učebních oborů Prodavač a Kuchař-číšník. Kadeřnice i kosmetičky vykonávají odborný výcvik v kadeřnické a kosmetické provozovně umístěné v budově školy, přičemž obě provozovny slouží také pro veřejnost. Škola je vybavena učebními pomůckami odpovídajícími současným požadavkům, odbornou literaturou a učebnicemi. Praktická výuka probíhá v SOU a SOŠ na pracovištích praktického vyučování v budově školy a na provozních pracovištích organizací schválených ředitelem SOU a SOŠ.

Celkově je možno ohledně materiálně – technické oblasti konstatovat, že se díky modernizacím a rekonstrukcím neustále zvyšuje její úroveň. Technický stav objektů užívaných školami odpovídá příslušným hygienickým normám. Nemovitý majetek včetně pozemků, který školy užívají, je ve vlastnictví SČMSD  a je školám pronajímaný.

Nahoru