Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

2. Škola a systém managementu kvality škol SČMSD

Škola má zaveden systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a je součástí systému managementu kvality všech jedenácti škol SČMSD, a proto musí dodržovat poměrně přísná pravidla a plnit stanovené požadavky definované touto normou, včetně osmi zásad managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9000:2006:

 1. Orientace na zákazníka (žák, zákonný zástupce, učitel, zaměstnanec školy, ostatní zainteresované strany)

 2. Princip příkladu” vedoucích pracovníků

 3. Zapojení všech pracovníků

 4. Procesní přístup

 5. Systémový přístup k managementu

 6. Neustálé zlepšování

 7. Přístup k rozhodování zakládající se na faktech

 8. Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy

 

Procesní přístup školy ke QMS:

Schéma procesů

Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy.

Aby procesy přidávaly hodnotu, jsou ve škole plánovány a prováděny za řízených podmínek.

 

Systémový přístup školy ke QMS:

Schéma přístupu

Celý systém managementu kvality je zaměřen na zvyšování úrovně výchovně-vzdělávacího procesu na všech školách SČMSD v souladu s potřebami a požadavky všech zainteresovaných stran (žáků, zákonných zástupců, pracovníků škol, nadřízených orgánů, státních orgánů atd.) včetně autoevaluačních procesů, které jsou plánovány, realizovány a průběžně vyhodnocovány.

Školy jsou pod dohledem certifikačního orgánu CSQ-CERT Praha při České společnosti pro jakost Praha (certifikační audit, dozorový audit, recertifikační audit) a rovněž jsou podrobovány vnitřním auditům ze strany vedení škol SČMSD, které provádí manažer kvality správy škol.

 

Schéma řízení QMS všech škol SČMSD:

Schéma řízení

Funkci představitel managementu pro všechny školy od roku 2009 převzal a vykonává jednatel škol SČMSD PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc., který ustanovil Radu kvality a jmenoval manažera kvality správy škol. Rada kvality svým složením, zaměřením a stanovenými právy a povinnostmi plní úkol významného evaluačního nástroje viz zápis z jednání Rady kvality (viz příloha č. 2). ŘŠ ve Žďáru má tyto zápisy k dispozici, vždy se k nim vyjadřuje a plní úkoly stanovené Radou kvality.

Do funkcí představitele managementu jednotlivých škol jmenoval jednatel škol ředitele jednotlivých škol. Tito si následně jmenovali vhodné pracovníky škol do funkcí, které jsou nezbytné pro zajištění účinnosti a efektivnosti systému managementu kvality, tj. manažera kvality, vedoucího programu interních auditů a vždy nejméně dva interní auditory v každé škole. Tyto funkce může vykonávat kterýkoliv zaměstnanec školy (učitel, ekonom, hospodářský pracovník apod.) a jeho náplň práce je rozšířena o činnosti popsané v řídicí dokumentaci školy.

Funkci manažera kvality ve škole ve Žďáru v současné době vykonává ředitel školy a některé činnosti mu pomáhá zajišťovat jeho sekretariát:

 • organizuje školení a výcvik zaměstnanců školy v oblasti managementu kvality,

 • vede práce na zpracování potřebné řídicí dokumentace školy,

 • udržuje řídicí dokumentaci školy v aktuálním stavu ve spolupráci se zpracovateli a sekretariátem,

 • podílí se na účinné a efektivní implementaci systému managementu kvality spolu s ostatními členy vedení školy,

 • organizuje trvalé zlepšování systému managementu kvality,

 • zpracovává zprávy pro přezkoumání stavu systému managementu kvality a projednává je s vedením školy,

 • přijímá potřebná nápravná a preventivní opatření a ověřuje jejich účinnost.

Vedoucího programu interních auditů školy ve Žďáru vykonává vedoucí ekonomického úseku paní Dagmar Čechová, která mimo povinností vedoucí úseku zajišťuje následující činnosti:

 • plánuje a koordinuje přípravu a provádění interních auditů,

 • zajišťuje školení jmenovaných interních auditorů,

 • eviduje, sleduje a ověřuje odstraňování zjištěných neshod,

 • spolupracuje na přípravě a průběhu dozorových a recertifikačních auditů,

 

Nahoru