Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Autoevaluace v rámci QMS školy

Cyklus autoevaluačních aktivit je stanoven v souladu s legislativním rámcem, a to dle vyhlášky č. 15/2005 Sb. Vlastní autoevaluační proces je rozfázován do jednotlivých etap školních roků a je předložen v rámci jednotlivých úseků vzdělávání. Všichni pracovníci jsou zainteresováni na vytváření plánu rozvoje školy i na jeho realizaci. Vedoucí pracovníci rozpracovávají jednotlivé cíle a stanovují úkoly k naplnění tohoto procesu. Autoevaluace je nedílnou součástí systému managementu kvality SŠOS Žďár n. S. – viz autoevaluační zpráva za rok 2007 až 2010 v příloze č. 11. – obsah zprávy.

Proces autoevaluace je realizován na základě rozpracovaného systému hodnocení v těchto oblastech:


1. Podmínky ke vzdělávání

 

Okruh

Hodnocené cíle

Nástroje evaluace

Vnější podmínky

Postavení školy v regionu, demografické podmínky,

sociální partneři, ekonomické podmínky

Výroční zpráva, podnik. záměr, vlastní úvahy, hodnocení cizími subjekty

Vnitřní podmínky

Materiální a prostorové vybavení, personální obsazení,

informační systém, nabídka vzdělávání žáků

Výroční zpráva, mapa školy, analýza přijímacího řízení, dotazníky žák + ped. prac.

 

2. Průběh vzdělávání

 

Okruh

Hodnocené cíle

Nástroje evaluace

Organizační

Obory vzdělávání, nabídka vyučovacích předmětů, dělení tříd

Učební plány, ŠVP, výstupy z Bakaláře

Plnění cílů ŠVP

Zavádění ŠVP, plnění klíčových kompetencí a průřezových témat

Hospitační činnost, řízené rozhovory, dotazníky

Kurzy, soutěže, projekty, vzděl. akce

Zapojení, úspěšnost, úroveň, týmové práce

Výstupy z hodnocení akcí, výsledkové listiny, účast na projektech

Vyučovací metody, formy

Vedení vyučování, aktivizační metody ve výuce, organizace a formy výuky

Vzájemná hospitační činnost, rozbory předm. komisí, řízené rozhovory

Individuální výuka

Úroveň práce s žáky SPU, studijně nadanými, sportovně nadanými

Služby výchovného poradce, individuální nabídky pro žáky, práce třídního učitele

 

3. Výsledky vzdělávání žáků

 

Okruh

Hodnocené cíle

Nástroje evaluace

Výstupy žáků

Roční výsledky výchovně-vzdělávací činnosti

Výstupy za tří a čtyřleté studium

Přehledy klasif. ped. rad, výstupy Bakalář

Výsledky závěrečných a maturit. zkoušek, srovnávání výsledků, rozbory přehledů

Úroveň vědomostí a dovedností žáků

Čtenářská gramotnost, projekty CJL,

pilotní programy ciz. jaz., obecná a odborná komunikace, matematické a přírodovědné znalosti, společensko- vědní základy‚ informační gramotnost‚ pohybový rozvoj žáků, účetní dovednosti, finanční gramotnost, postavení fikt. firem, aranžérské‚ kadeřnické‚ kosmetické dovednosti‚ dovednosti při přípravě jídel a obsluze

Externí testování ( Scio, Kalibro, Maturita nanečisto, Oxford univ…)

Vlastní srovnávací a vstupní testy, výsledky soutěží a prezentace na veřejnosti, sebehodnocení žáků, vlastní hodnocení předmětových komisí

Neprospívající žáci, žáci s kázeňskými problémy

Podmínky ke studiu a důvody neprospěchu

Výchovné komise, předmětové a metodické komise, závěry z pedagogických rad

Další studium absolventů

Zájem o vyšší stupeň vzdělání a úspěšnost v dalším studiu

Sběr informací TU a výchovný poradce

 

Hodnoticí proces probíhá průběžně na všech úsecích výchovy a vzdělávání. Vedení školy koordinuje jednotlivé etapy a průběžně vyhodnocuje plnění cílů. V závěrečné fázi dle legislativních podmínek naplnění procesu autoevaluace vedoucí jednotlivých úseků zapracovávají tyto poznatky a sumarizují do celkové hodnoticí zprávy za dané období.

SŠOS Žďár n. S. má vytvořen racionální a efektivní systém řízení a hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu dle řídicí směrnice školy č. QS 75-02. K procesu kontroly a hodnocení tohoto řídicího systému je rozpracován funkční systém interních auditů dle řídicí směrnice QS 82-02.

Jako účinný nástroj vlastního hodnocení za příslušné období, které zapadá do vlastního systému autoevaluace, je využíván proces přezkoumání účinnosti a efektivnosti systému managementu kvality vedením školy dle směrnice QS 83-01 (zpráva a zápis – viz příloha č. 7 a příloha č. 8). Vlastní příprava a zejména vyhodnocení jednotlivých prvků přezkoumání spočívá zejména v úzké spolupráci vedoucích pracovníků s využitím dosavadní zkušenosti používání tohoto systému. Souhrnná zpráva za všechny školy, zpracovaná manažerem kvality správy škol, vytváří rámec celkového procesu hodnocení systému vzdělávání v kontextu středních škol zřizovatele SČMSD.

Vedení školy se zaměřuje na úroveň kvality procesu vzdělávání, implementaci jednotlivých ročních vzdělávacích plánů do tohoto systému prostřednictvím zpracovaných ŠVP.

Pedagogičtí pracovníci prostřednictvím tematických plánů stanoví časové rozvržení učiva v jednotlivých předmětech, volbu metodických postupů a zavádění inovačních prvků ve výuce. Kontrolu vedení pedagogické dokumentace, práce třídního učitele a činnost předsedů předmětových komisí spolu s ustanovením metodických komisí koordinuje zástupce ředitele pro teoretické vyučování.

Odpovědnost za řádné vedení pedagogické dokumentace, přenášení profesních dovedností a dodržování pedagogických zásad zajišťuje zástupce ředitele pro praktické vyučování.

Úsek výchovy mimo vyučování a chod domova mládeže spadá do kompetence vedoucí vychovatelky. Každé pololetí provádí vedoucí pracovníci komplexní hodnocení jednotlivých pedagogických pracovníků na svém úseku. Řediteli školy předkládají informaci o výsledcích naplňování procesu vzdělávání.

 

Autoevaluace na škole vychází z těchto zdrojů:

  1. pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy/ŠVP, činnost PK, tematické plány apod.) a dokumentace žáků,

  2. rozhovory se žáky, učiteli, rodiči a širší veřejností,

  3. závěry z vlastní kontrolní a hospitační činnosti, pozorování, rozhovory, dotazníky apod.,

  4. externí hodnocení vzdělávání a činnosti s.r.o. (posudky, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, auditů apod.),

  5. výstupy z interních auditů dle směrnice QS 82-02,

  6. přezkoumání účinnosti a efektivnosti systému managementu kvality dle směrnice QS 83-01 (zpráva a zápis – viz příloha č. 7 a příloha č. 8),

  7. vyhodnocení vnitřních statistických ukazatelů (zájem o školu, počty uchazečů o studium a úspěšnost v přijímacím řízení, studijní výsledky žáků, výsledky testů Kalibro, Cermat, SCIO, úspěšnost přechodu žáků na vyšší stupeň školy apod.),

  8. vyhodnocení vnějších statistických ukazatelů (demografické faktory, problematika zaměstnanosti, spádové oblasti apod.),

  9. vyhodnocení externích zdrojů (MŠMT, NÚOV, materiály školského odboru KÚ, úřadů práce, Hospodářské komory, města apod.),

  10. SWOT analýza.

Výstupem z autoevaluace školy je autoevaluační zpráva. Autoevaluační zprávu zpracovává škola vždy po třech letech. Naposledy ji škola zpracovala ve školním  roce 2010 za uplynulá tři léta – obsah zprávy viz příloha č. 11.

Nahoru