Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 8: Podmínky ke vzdělání

soubor přílohy soubor přílohy (351,12 KB)


 

Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje kvalitu školy – pokud mají učitelé a žáci dobré podmínky k práci, pokud se učitelé vzdělávají dosahuje škola dobrých výsledků, které ocení i rodiče. Jsou použity ukázky, které jsou podloženy zprávou ČŠI nebo standardizovaným zjišťováním, které škole dalo i srovnání s jinými školami.

Podmínky ke vzdělávání, řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP, úroveň výsledků práce školy

Ukazatele stavu:

  • Vliv pracovních podmínek pedagogických pracovníků na vzdělávání
  • Funkčnost a estetická úroveň tříd, učeben a společných prostor
  • Kvalita podmínek pro jednání s rodiči
  • Psychohygienické podmínky výuky
  • Vybavenost školy k moderní výuce
  • Efektivita využívání finančních prostředků pro další rozvoj školy
  • Účast v projektech, využívání grantů

Metody zjišťování: analýzy, rozbory, pozorování, rozhovory, pracovní porady, pedagogické rady, jednání metodického sdružení, zpráva ČŠI, kontroly, dotazníky – vlastní, Mapa školy, Cesta ke kvalitě – QWL dotazník. Tento dotazník byl rozdán všem pedagogickým zaměstnancům.

Hodnocení bylo prováděno průběžně během celého hodnoceného období, výsledkem je popsání základních podmínek ve školním vzdělávacím programu.

 

Zpráva ČŠI:

 

Vlastní hodnocení školy je výsledkem týmové spolupráce vedení školy, metodického sdružení a poradního orgánu pedagogické rady. Hodnotící soudy vycházejí z kontrolní činnosti, z dotazníkového šetření mezi rodiči a učiteli. Je to systematický, funkční proces, který je podkladem pro stanovení opatření ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy.

Realizovaný ŠVP je v souladu s RVP ZV, zohledňuje potřeby a reálné možnosti žáků při dosahování cílů vzdělávání. Zajišťuje fungující organizaci a individualizaci výuky všech žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Možnost vnitřní diferenciace a efektivita vzdělávacího procesu jsou reálné i vzhledem k počtu žáků ve třídách. Hodnocení je zaměřeno k individuálnímu hodnocení a pokroku jejich výkonů.

Strategie školy zaměřená na individuální a osobnostní rozvoj žáka vyplývá ze zpracovaných koncepčních záměrů ředitelky školy. Zohledňovány jsou dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávací soustavy ČR a Plzeňského kraje. Stanovené priority vycházejí i ze současných trendů evropského vzdělávání: Vzdělávání pro 21.století.

V dokumentaci školy jsou promyšleně zpracovány oblasti rozvoje čtenářských dovedností, přírodovědných a společenských poznatků s využitím regionálních prvků s ohledem na aktuální a reálné možnosti žáků. Součástí je i výchova ke ZŽS, prevence různých forem rizik a péče o životní prostředí.

Plánování vychází z celkové analýzy a vlastního hodnocení a je v souladu s reálnými podmínkami školy. Také nadstandardní nabídka volnočasových aktivit pro žáky a prostředí školy jsou předpokladem pro splnění plánovaných cílů (zvláště v oblasti spolupráce školy s rodičovskou veřejností).

Oblast čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu vykazuje bezrizikový stav.

Vnitřní prostředí kmenových tříd je edukačně podnětné, doplněné žákovskými pracemi a květinovou výzdobou. Vybavenost nastavitelným nábytkem zajišťuje splnění předepsaných hygienických požadavků. Komplexní vybavenost dotváří trojrozměrné učební pomůcky, nástěnné přehledy učiva, encyklopedie, naučná a populární literatura. Prostorové možnosti vyučující využívají k rozličným pracovním aktivitám v rámci organizace výuky, zvolených metod a forem práce i diferencované výuce.

V průběhu výuky se využívá mezipředmětových vztahů, práce s textem s důrazem na porozumění čtenému textu a následném využití při samostatné práci žáků. Příkladně jsou aplikovány metody kritického myšlení k celkovému rozvoji čtenářských dovedností. Získané poznatky a komunikační dovednosti žáků jsou průběžně rozvíjeny. Týmová spolupráce, cílené rozvíjení kompetencí a korektní vztahy mezi žáky jsou výsledkem systematické práce vyučujících. Žáci i jejich zákonní zástupci jsou seznámeni se stanovenými pravidly pro hodnocení a klasifikaci. Systém hodnocení je funkční, zohledňovány jsou reálné možnosti a pokroky žáků, postupně se přechází k sebehodnocení.

Progresivní vyučovací metody a formy jsou zejména v oblasti čtenářské gramotnosti.

Škola sleduje úspěšnost absolventů při přechodu na 2.stupeň ZŠ, popřípadě na víceletá gymnázia.

V případě školní neúspěšnosti jsou přijímána opatření k její nápravě nebo eliminaci.

Zavedený systém je plně funkční.

 

Mapa školy  - přehled odlišností naší školy v této oblasti – školní rok 2008/2009

Jde o otázky, ve kterých naše škola (třída) měla největší odchylky od souhrnných výsledků ostatních škol.

Rodiče 1.ročník

Lepší výsledek:

Spokojenost se řízením školy.

Spokojenost s chováním učitelů k rodičům.

Horší výsledek: v žádné otázce

Rodiče 2.ročník

Lepší výsledek:

Spokojenost se řízením školy.

Spokojenost s chováním učitelů k rodičům.

Dostatek informací ke školské reformě.

Kvalita výuky ve škole.

Škola rozvíjí schopnost pracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi.

Škola připraví dobře na přijímací zkoušky.

Škola rozvíjí schopnost samostatně se učit, vyhledávat informace.

Škola rozvíjí schopnost slušně se chovat.

Škola rozvíjí schopnost vést diskusi, obhajovat vlastní názor.

Škola rozvíjí u dítěte zdravé sebevědomí a schopnost sebekritiky.

Doporučení školy svým přátelům.

Horší výsledek: v žádné otázce

Rodiče 3.ročník

Lepší výsledek:

Spokojenost se řízením školy.

Spokojenost s chováním učitelů k rodičům.

Jsme dostatečně informováni o dění ve škole.

Máme možnost ovlivňovat chod školy a rozhodovat o její budoucnosti.

Kvalita výuky ve škole.

Škola rozvíjí schopnost dodržovat pravidla a respektovat autoritu.

Škola rozvíjí schopnost pracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi.

Škola rozvíjí schopnost naučit se fakta.

Škola rozvíjí schopnost řešit samostatně problémy a komplexní úlohy.

Škola připraví dobře na přijímací zkoušky.

Škola rozvíjí schopnost samostatně se učit, vyhledávat informace.

Škola rozvíjí schopnost slušně se chovat.

Škola rozvíjí schopnost vést diskusi, obhajovat vlastní názor.

Škola rozvíjí u dítěte zdravé sebevědomí a schopnost sebekritiky.

Jsme spokojeni s nabídkou kroužků.

Moje dítě je hodnoceno objektivně.

Mezi žáky jsou dobré vztahy.

Dobré materiální zázemí školy.

Doporučení školy svým přátelům.

Horší výsledek: v žádné otázce

Rodiče 4.ročník

Lepší výsledek:

Spokojenost se řízením školy.

Spokojenost s chováním učitelů k rodičům.

Doporučení školy svým přátelům.

Horší výsledek: v žádné otázce

Rodiče 5.ročník

Lepší výsledek:

Spokojenost se řízením školy.

Spokojenost s chováním učitelů k rodičům.

Jsme dostatečně informováni o dění ve škole.

Kvalita výuky ve škole.

Škola rozvíjí schopnost dodržovat pravidla a respektovat autoritu.

Škola rozvíjí schopnost pracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi.

Škola rozvíjí schopnost naučit se fakta.

Škola rozvíjí schopnost řešit samostatně problémy a komplexní úlohy.

Škola připraví dobře na přijímací zkoušky.

Škola rozvíjí schopnost samostatně se učit, vyhledávat informace.

Škola rozvíjí schopnost vést diskusi, obhajovat vlastní názor.

Dobré materiální zázemí školy.

Doporučení školy svým přátelům.

Horší výsledek: v žádné otázce

Mapa školykvalita  a formy výuky – zaměřeno na kompetence

Žáci: Hodnoceno škálou 1 – 3.

Nechá tě paní učitelka říci svůj názor? – 2,88

Pracujete ve skupinách? – 2,67

Když se ti něco nepovede, máš možnost si to opravit? – 2,85

 

Učitelé: Hodnoceno škálou 1 – 7.

Kolik bodů by dostala škola za kvalitu výuky? – 6,33

Jak škola rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat. – 5,88

Jak škola rozvíjí u žáků schopnost samostatně se učit. – 5,88

Jak škola rozvíjí u žáků schopnost vést diskusi, obhajovat vlastní názor. – 5,12

Rodiče: Hodnoceno škálou 1 – 7.

Kolik bodů by dostala škola za kvalitu výuky? – 6,28

Jak škola rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat. – 6,27

Jak škola rozvíjí u žáků schopnost samostatně se učit. – 5,79

Jak škola rozvíjí u žáků schopnost vést diskusi, obhajovat vlastní názor. – 5,82

Celkově rodiče hodnotí kvalitu výuky koeficientem 6,04 (průměrná ZŠ dosahuje 5,06), učitelé koeficientem 5,77 (5,27).

 

Kvalita  a formy výuky – zaměřeno na znalosti

Učitelé: Hodnoceno škálou 1 – 7.

Kolik bodů by dostala škola za kvalitu výuky? – 6,33

Posuďte jak škola rozvíjí  u žáků schopnost naučit se fakta  -  5,43

Posuďte jak škola rozvíjí  u žáků schopnost připravit se na přijímací zkoušky – 5,57

Celkově učitelé hodnotí kvalitu výuky z hlediska možnosti získat potřebné znalosti či přípravu na přijímací zkoušky pozitivně – v průměru 6,1 bodů z možných 7. V porovnání s ostatními školami je tento výsledek nadprůměrný. Podle hodnocení učitelů předstihla škola 95% ostatních škol.

 

Rodiče: Hodnoceno škálou 1 – 7.

Kolik bodů by dostala škola za kvalitu výuky? – 6,28

Posuďte jak škola rozvíjí  u žáků schopnost naučit se fakta  -  5,88

Posuďte jak škola rozvíjí  u žáků schopnost připravit se na přijímací zkoušky – 5,91

Celkově rodiče hodnotí kvalitu výuky koeficientem 6,04 (průměrná ZŠ dosahuje 5,06), učitelé koeficientem 5,77 (5,27).

Mapa školy – vnější vztahy

Významnou složkou školy jsou její vnější vztahy. Jak škola komunikuje navenek a to hlavně s rodiči. V této oblasti se může projevit zejména to, jak se učitelé chovají k rodičům, jak jsou rodiče informováni o dění ve škole nebo zda rodiče mohou ovlivňovat chod školy. Podle rodičů naší školy se naše škola v oblasti vnějších vztahů chová pozitivně, rodiče školu ohodnotili 3,45 bodů ze 4 možných. V porovnání s ostatními školami jde o nadprůměrný výsledek.

Nahoru