Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 9: Koncepční záměr školy

soubor přílohy soubor přílohy (182,22 KB)


 

Koncepční záměr rozvoje školy pro školní roky 2010/2011 - 2012/2013 vychází z dlouhodobé Vize školy.

 

1) Doplňující materiály: Školní vzdělávací programy – MŠ, ZŠ, ŠD, školní řád MŠ, školní řád ZŠ, vnitřní řád ŠD, školní projekt Podpory ZŽS, jehož součástí je Minimální preventivní program, provozní řád ZŠ, MŠ a ŠJ,evaluační plán školy, plán hlavních kontrol ředitelky školy a plány kontrol ostatních pracovníků a další materiály důležité pro organizaci školy.

2) Základní cíl:

 • plnění cílů Vize školy
 • rozvíjet vzdělanost žáků – klíčové kompetence
 • soustavně vést  děti a žáky ke slušnému chování a  vystupování
 • vštípit dětem a žákům základní návyky z oblasti ekologického chování
 • zaměřit se na kooperativní činnosti žáků při výuce i mimo vyučování
 • podporovat partnerské vztahy mezi pracovníky jednotlivých součástí školy – společná metodická sdružení ( ZŠ, MŠ, ŠD), příprava na školu (ZŠ, MŠ), příprava kroužků  ( ŠD, MŠ)
 • spolupráce s rodinou
 • podpora DVPP ve stanovených prioritních oblastech
 • k hodnocení žáků využívat i standardizované testy
 • evaluace a autoevaluce práce školy

3) Vzdělávací programy:

 • Školní vzdělávací program  Škola pro všechny
 • Základní škola č.j. 16 847/96-2 – výuka do školního roku 2010/2011
 • Časově tématické plány jednotlivých předmětů v ročnících
 • Individuálně vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Školní vzdělávací program MŠ –  Námořnická školička
 • Školní vzdělávací program ŠD -  Školní družina pro všechny

4) Rozvoj kvality a vzdělanosti žáků

Cíl

Prostředky

Nadstavba

Výuka jazyků

Povinný předmět ve 1. –  5.tř.

Anglický jazyk

Návštěvy knihovny

Besedy se spisovateli a jejich předčítání

Seminář Čj – 5.tř.

PC programy

Projekty

Petr Jančařík

Úroveň čtení, psaní

Využívání knih ŽK

Mimočítanková četba, encyklopedie ve výuce

Práce v Informačním centru, třídní knihovničky, časopisy ve výuce, internet

Projekty

Čtenářský klub ŠD

Rozvoj mluveného slova

Vyprávění zážitků, hovořit nahlas v každém předmětu, popisovat situace NE odříkávat naučené pasáže

Logopedické chvilky – ZŠ i MŠ

Recitační soutěž

Čtenářská soutěž

Projekty

Čtenářský klub ŠD

Matematické dovednosti

Zadávání úkolů podporující logické myšlení, automatizace postupových algoritmů

Mezinárodní matematická soutěž KLOKÁNEK

Matematické olympiády

Počítač ve výuce- dle možností

Seminář z matematiky – 5.tř.

Estetické cítění

Úprava sešitů žáků, úklid pracovního místa, úprava a výzdoba třídy, školy…

Portfolio žáka

Výstavy – vestibul, chodby, třídy

Školní kalendář

Tvořivý klub ŠD

Kroužky:

ZŠ – výtvarná dílna

Návštěvy divadel, kin

Rozvíjení hudebního talentu

Zpíváme každý den

Poslech různých žánrů hudby

Popis zážitků

Spojení hudby a pohybu

Využití rytmických nástrojů

Sborový zpěv

Kroužky: hra na flétnu a na kytaru

 

Tělesný rozvoj

Každodenní zařazování uvolňovacích a relaxačních chvilek do vyučování

Cvičení v přírodě

Plavecký výcvik- ZŠ, MŠ

NP- pohybové hry, kroužky – kroužek ZŠ – sportovní hry, jóga, cvičení Pilátes

ŠD – pravidelné sportovní soutěže

Výlety na kolech

Turistické výlety a vycházky

Návštěvy solné jeskyně MŠ, ZŠ

Vztah k přírodě

Učit se o přírodě v přírodě, pozorování okolí, environmentální výchova

Návštěvy ZOO

Projekty, exkurze

Tradice

Vycházky do Božkova a jeho okolí, vycházky do centra města

Kroniky školy

Dny otevřených dveří

Školní výlety

ICT

Výuka některých předmětů v PC učebně

Kroužky informatiky

Dopravní výchova

Prolínání tématiky ve všech předmětech

Dopravní hřiště při 33.ZŠ v Plzni

Výtvarné soutěže

Zdravý životní styl

Školní projekt Podpora ZŽS

Projekty, besedy

Spolupráce s ÚZ se sídlem v Plzni

Mimořádné životní situace

Zařazení do výuky jednotlivých předmětů

Využití učebních pomůcek s PS

Plány školy jak takové situace řešit

5) Péče o žáky a jejich výchova:

 • o mimořádně nadané žáky - pracovat podle zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu žáka, zadávání rozšiřujícího učiva, více samostatné práce, při které jsou potřeba další informace, příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, školní olympiády
 • o talentované žáky – zadávání rozšiřujícího učiva, více samostatné práce, při které jsou potřeba další informace, příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, školní olympiády
 • o méně nadané žáky – zadávání méně obtížných úkolů, různé varianty hodnocení; stanovit hranici možností žáka a dále ji rozvíjet, využít ( na základě doporučení SPC nebo PPP)
 • o žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami a se zdravotním postižením – spolupracovat s rodinou a odborníky; zařazování do ANP, logopedické péče a  pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu
 • péči věnovat oblasti výchovy k toleranci a odpovědnosti dětí a žáků  ke slabším a zdravotně postiženým dětem
 • vést děti a žáky k vzájemné pomoci
 • při výchově spolupracovat s rodinou a společně řešit problémy
 • vandalismu, násilí a šikaně čelit mezi žáky osvětou ( besedy, přednášky, zapojení do soutěží, akcí školy, dobrým příkladem..), důsledným dodržováním dozorů a včasným a důsledným řešením všech problémů ve spolupráci s rodinou a odborníky, dodržování metodických pokynů MŠMT ČR k této problematice.

6) Nepovinné předměty a zájmová  mimoškolní činnost:

 • Nepovinné předměty ZŠ: přípravný sborový zpěv, sborový zpěv , pohybové hry  - úprava možná v každém školním roce
 • V rámci doplňkové činnosti školy: hra na flétnu a kytaru, informatika, dobrý start, jóga výtvarná dílna, sportovní hry, seminář z českého jazyka a matematiky

7) Evaluace školy:
Plán koncepce rozvoje školy podléhá hodnocení v rámci vlastního hodnocení školy.

8) Péče o pedagogické pracovníky:

 • Plán DVPP
 • FKSP
 • Společné akce pracovníků školy
 • Pracovní prostředí
 • Relaxační prostředí
 • Nabídka studijních materiálů, odborných knih apod.

9) Celoškolní akce:

 • Organizace projektových dnů –  Den země, Velikonoce, Vánoce
 • Organizace mimoškolních akcí: školní výlety, exkurze, školní olympiády,  soutěže
 • Školní kalendář
 • Dětské olympijské hry
 • Školní soutěže – výtvarná, recitační, sportovní, čtenářská
 • Týden pro MŠ
 • Akce ŠD navazující na ŠVP ZV
 • Akce MŠ – dílny pro rodiče, výlety, tématické vycházky, kroužky

10) Škola a veřejnost:

 • Rada rodičů – nejméně dvakrát ročně seznámit rodiče s děním ve škole
 • Dle zájmu rodičů spolupráce na různých dokumentech školy
 • Uskutečnění Dne otevřených dveří –  leden
 • Společné akce s rodiči – Vánoční jarmark apod.

11) Materiálně technické podmínky školy:

 • Estetická výzdoba chodeb školy a vestibulu
 • Postupná modernizace vybavení tříd a  dalších místností
 • Vybavení výpočetní technikou
 • Dokončení úpravy dvora
 • Výměna oken  - severní část budovy + fasáda
 • Projekt na nové šatny a výtah pro školní kuchyň
 • Využití šablon EU

Koncepční záměr rozvoje školy na roky 2010/2011 – 2012/2013 byl schválen pedagogickou radou dne 30.8.2010.

Mgr. Hana Stýblová
ředitelka školy

Nahoru