Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

10. Závěr

Škola, jak bylo několikrát zdůrazněno, se v autoevaluačních aktivitách zaměřuje na spolupráci s rodiči. Dlouhodobě buduje svoji pověst „Školy pro všechny“, k tomu směřuje řadu aktivit, z nichž některé byly v textu (v přílohách) popsány.

Svými kroky škola naplňuje svůj stěžejní cíl:

„Naše škola se stane místem pro všechny“ a specifický cíl v oblasti spolupráce s rodiči: „Umíme komunikovat, naučíme se spolupracovat“

Dílčí cíle (kritéria) v této oblasti byly rozpracovány následovně – pro větší přehlednost jsou ve zkratce znovu uvedeny s tím, jak byly naplňovány:

  1. Rodiče jsou přirozenou součástí školního života – o tom se mohla autorka textu mnohokrát přesvědčit, ať na společných akcích, na třídních aktivech, či při rozhovorech…
  2. Učitelé poskytují žákům kvalitní péči tím, že svoji práci považují za smysluplnou a přínosnou, tím posilují kladné vztahy rodičů ke škole – učitelé dělají svou práci na profesionální úrovni, práce jim přináší seberealizaci
  3. Vztahy mezi pedagogickými pracovníky a rodiči jsou otevřené, přátelské, založené na důvěře – výsledky dotazníků svědčí o tom, že otevřené a přátelské vztahy převládají, i když se nedaří na 100 % získat úplně všechny rodiče pro žádoucí spolupráci. Škola však velmi pečlivě analyzuje tyto případy a hledá řešení, cesty k nespolupracujícím rodičům…, to bude nadále hlavním těžištěm dalšího evaluačního období (kromě toho bude škola evaluovat svůj ŠVP, jak již bylo v textu uvedeno)

Také v dalších oblastech školního života dosahuje škola velmi dobrých výsledků.

Škola respektuje potřeby dětí, jejich reálné možnosti.

Strategie školy zaměřená na individuální a osobnostní rozvoj žáka vyplývá ze zpracovaných koncepčních záměrů ředitelky školy.

Nadprůměrné personální a standardní materiální podmínky umožňují funkční vyučovací proces. Kvalitní je odborná péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadstandardní je nabídka volnočasových aktivit a zájmových kroužků.

Příkladem inspirativní praxe jsou (kromě uvedené oblasti spolupráce školy s rodiči):

  • personální podmínky,
  • stabilní pedagogický sbor, který se dále profesně vzdělává,
  • úspěšné projekty a granty, které škola každoročně realizuje,
  • řízení školy.

Můžeme konstatovat, že škola plnou měrou naplňuje svůj autoevaluační cíl – je místem pro všechny – a na tom se shodnou nejen odborníci (viz příloha č. 8), ale hlavně ti, kterých se to týká nejvíce – žáci školy a jejich rodiče.

Závěrem slova ředitelky školy Mgr. Hany Stýblové:

„Smyslem školy je a vždy bude vzdělávání žáků, ale bez poznání a pochopení žáka a jeho rodinného zázemí zůstane jen u předávání vědomostí… a my chceme pro žáka víc –

víc poznatků v souvislostech,

více spolupráce,

více prožitků a obyčejné dětské radosti z dobře vykonané práce…

Ač se zdá, že toto by mohla škola zvládnout sama, je to jen zdání – ani nejlepší škola nenahradí rodiče, ale může pomoci těm rodičům, kteří v některých oblastech potřebují rady odborníků a jsou ochotni spolupracovat, a vyjít vstříc těm, kteří naopak podávají pomocné ruce škole…,

a proto

komunikujme spolu,

nemíjejme se,

důvěřujme si

a naslouchejme si navzájem…“

Nahoru