Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(94)

Zásady pro hodnocení chování ve škole (ŠVP  školy):

 1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
 2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování, třídních pravidel a dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
 3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka.
 4. Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření:
  – napomenutí třídního učitele

  důtka třídního učitele
  důtka ředitele školy.
 5. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.
 6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:
  průběžně prostřednictvím informační knížky
  na hovorových a třídních hodinách
  před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období)
  okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu.
 7. Třídní učitel, ředitel školy nebo zástupce obce může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění (dále jen „pochvala“).

Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel nebo ředitel školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla formou zápisu do informační knížky, na zvláštním formuláři školy, výjimečně v doložce na vysvědčení. Pochvaly a kázeňská opatření se zaznamenávají do třídních výkazů.

Hodnocení chování vychází z následujících předpokladů

 • na začátku školního roku si žáci vytvoří pravidla třídy
 • současně si vytvoří nápravy při jejich neplnění
 • při zásadním porušení pravidel společného soužití žáci sepisují písemnou zprávu o svém přestupku, kterou podepisují všichni zúčastnění, zástupce školního parlamentu, rodič, učitel
 • dodržování řádu školy
 • dodržování pravidel slušného chování

 

Nahoru